Raspisan konkurs za dodjelu studentskih stipendija

Datum objave: 28.11.2017
Objavljeno u Novosti
GRB opstine Ribnik jpg (100x156)

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi(Službeni glasnik Republike Srpske broj 96/16), člana 66. Statuta opštine Ribnik (Službeni glasnik opštine Ribnik broj 5/17), te člana 7. Odluke o stipendiranju studenata u opštini Ribnik (Službeni glasnik opštine Ribnik broj 11/14, 10/15), Načelnik opštine raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu studentskih stipendija u 2018. godini

1.

            Pravo na dodjelu stipendije mogu ostvariti studenti prve, druge i viših godina prvog ciklusa studija ako ispune propisane opšte uslove:

  1. da su upisani prvi put na odgovarajuću godinu studija, kao redovni studenti na visokoškolskim ustanovama;
  2. da imaju stalno mjesto prebivališta na teritoriji opštine Ribnik najkraće tri godine prije podnošenja zahtjeva po Javnom konkursu;
  3. da ne primaju stipendiju od drugih davaoca stipendije;
  4. da nisu stariji od 26 godina.

Stipendija se ne odobrava za vrijeme apsolventskog staža.

2.

            Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti sledeću dokumentaciju:

  1. Uvjerenje od visokoškolske ustanove da su redovni studenti i da su prvi put upisali tekuću godinu studija.
  2. Dokaz o prebivalištu na području opštine Ribnik unazad tri godine od dana podnošenja zahtjeva što se dokazuje potvrdom o prebivalištu koju izdaje Policijska stanica Ribnik ili fotokopijom lične karte ( ako se može dokazati na osnovu lične karte).
  3. Ovjerena izjava da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

3.

            Obrazac za podnošenje zahtjeva za stipendiju može se preuzeti u Šalter sali Opštinske uprave, a nalazi se i na internetu, na oficijalnoj stranici opštine Ribnik, www.opstinaribnik.org

Popunjen obrazac prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju propisanih uslova studenti podnose u Šalter sali opštine Ribnik ili putem pošte na adresu:

Opština Ribnik

Ulica Rade Jovanića bb

79288 Ribnik, sa naznakom „Komisiji za dodjelu studentskih stipendija.“

Rok za podnošenje prijava: 15 dana od dana objavljivanja ovog Konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske.“

 

 

Broj: 01- 67-5/17                                                                                Načelnik opštine

Datum: 27.11.2017. godine                                                               Radenko Banjac, dipl.inž.

 

OBRAZAC PRIJAVE ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...