Javni poziv pravnim i fizičkim licima zainteresovanim za vršenje tehničkog pregleda objekata

Datum objave: 29.11.2017
Objavljeno u Novosti
GRB opstine Ribnik jpg (100x156)

Na osnovu člana 142. stav 7. Zakona o uređenju prostora i građenju (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15, 3/16) i člana 7. stav 3. Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda objekata i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 100/13), Načelnik Opštinske uprave, opštine Ribnik, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

pravnim i fizičkim licima zainteresovanim za vršenje tehničkog pregleda objekata

 

 

 1. Načelnik Opštinske uprave, opštine Ribnik, poziva zainteresovana pravna i fizička lica da podnesu prijave radi utvrđivanja liste pravnih i fizičkih lica, odgovarajuće struke, za vršenje poslova tehničkog pregleda objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje Odjeljenje za privredu (u daljem tekstu: Odjeljenje), Opštinske uprave opštine Ribnik.
 2. Lista pravnih i fizičkih lica utvrđuje se iz reda prijavljenih lica koja ispune propisane uslove, a na vremenski period od dvije godine.
 3. Pravo učešća na javnom pozivu imaju:

a) pravna lica koja posjeduju licencu izdatu od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS (u daljem tekstu: Ministarstvo), za najmanje tri faze izrade tehničke dokumentacije ili revizije tehničke dokumentacije ili građenja odnosno izvođenja radova, na objektima visokogradnje, niskogradnje ili hidrogradnje za koje građevinsku dozvolu izdaje Odjeljenje.

b) fizička lica koja posjeduju licencu izdatu od Ministarstva, za izradu tehničke dokumentacije ili licencu za reviziju tehničke dokumentacije ili licencu za građenje odnosno izvođenje radova, na objektima visokogradnje, niskogradnje ili hidrogradnje za koje građevinsku dozvolu izdaje Odjeljenje.

v) koja imaju odgovarajuće stručne rezultate, odnosno koja su vršila izradu ili reviziju tehničke dokumentacije ili gradila ili vršila nadzor nad građenjem ili kojima su bili povjereni poslovi tehničkog pregleda za najmanje 10 (deset) objekata,

g) kojima nije izricana zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti i nije stavljana van snage ili umanjivana licenca zbog neispunjavanja uslova za licencu ili zbog toga što je pravno ili fizičko lice poslove obavljalo suprotno pravilima struke, profesije i odredbi

Zakona o uređenju prostora i građenju.

 1. U prijavi na javni poziv za pravna lica podnosilac je dužan naznačiti osnovne podatke o pravnom licu (naziv, adresu, ime ovlaštenog lica, kontakt telefon), a uz prijavu je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji):

a) licencu pravnog lica i rješenje o ispunjenosti uslova na osnovu koje se prijavljuje,

b) spisak stalno zaposlenih fizičkih lica sa licencama u pravnom licu koja mogu biti angažovana za vršenje poslova tehničkog pregleda, potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog lica u pravnom licu i lične licence koje ta lica posjeduju,

v) izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštenog lica u pravnom licu, da protiv pravnog lica nije izricana zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, te da nije stavljana van snage ili umanjivana licenca prema tački 3-g) ovog poziva,

g) dokaz podnosioca prijave o postignutim stručnim rezultatima i angažovanju na

 

 

poslovima iz tačke 3-v) ovog poziva, potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog lica u pravnom licu,

d) uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama podnosioca prijave, zaključno sa 30.09.2017. godine, izdato od strane Poreske uprave.

 1. U prijavi na javni poziv za fizička lica podnosilac je dužan naznačiti osnovne podatke o fizičkom licu (ime i prezime, adresu, kontakt telefon), a uz prijavu je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji):

a) licencu fizičkog lica,

b) izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštenog lica u pravnom licu, kod kojeg je fizičko lice obavljalo poslove, da protiv fizičkog lica nije izricana zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, te da nije stavljana van snage ili umanjivana licenca prema tački 3-g) ovog poziva,

v) dokaz podnosioca prijave o postignutim stručnim rezultatima i angažovanju na poslovima iz tačke 3-v) ovog poziva, potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog lica u pravnom licu, kod kojeg je fizičko lice te poslove obavljalo.

 1. Prijave na javni poziv podnose se u roku od 30 dana od dana zadnjeg objavljivanja javnog poziva.
 2. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 3. Javni poziv biće objavljen u dnevnim novinama “Glas Srpske“, na internet stranici i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Ribnik.
 4. Prijava sa potrebnim dokumentima podnosi se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni poziv za pravna i fizička lica zainteresovana za vršenje tehničkog pregleda objekata“, poštom na adresu:

Republika Srpska

Opština Ribnik

Odjeljenje za privredu

Rade Jovanića bb

Opština Ribnik

 1. Na poleđini koverte navesti osnovne podatke podnosioca prijave.
 2. Otvaranje prijava obaviti će Komisija koju će imenovati Načelnik opštine Ribnik, u roku od osam dana od dana zatvaranja javnog poziva u prostorijama Opštinske uprave, nakon čega će lista pravnih i fizičkih lica koja ispunjavaju uslove za vršenje poslova tehničkog pregleda objekata biti objavljena na internet stranici Opštinske uprave Ribnik.
 3. Poslove vršenja tehničkog pregleda objekata Odjeljenje za privredu, će povjeriti pravnim i fizičkim licima sa formirane liste zavisno od vrste i namjene objekta koji je predmet tehničkog pregleda i ispunjenosti uslova predviđenih Zakonom o uređenju prostora i građenju i Pravilnikom o vršenju tehničkog pregleda objekata i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe.

 

Broj:    01-36-20/17                                                                                        Načelnik opštine

Datum, 24.11.2017.godine                                                                             Radenko Banjac, dipl.inž.

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...