Јавни позив правним и физичким лицима заинтересованим за вршење техничког прегледа објеката

Датум објаве: 29.11.2017
Objavljeno u Новости
GRB opstine Ribnik jpg (100x156)

На основу члана 142. став 7. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16) и члана 7. став 3. Правилника о вршењу техничког прегледа објеката и осматрању тла и објеката у току њихове употребе (“Службени гласник Републике Српске“, број 100/13), Начелник Oпштинске управе, општине Рибник, расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

правним и физичким лицима заинтересованим за вршење техничког прегледа објеката

 

 

 1. Начелник Oпштинске управе, општине Рибник, позива заинтересована правна и физичка лица да поднесу пријаве ради утврђивања листе правних и физичких лица, одговарајуће струке, за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинску дозволу издаје Одјељење за привреду (у даљем тексту: Одјељење), Општинске управе општине Рибник.
 2. Листа правних и физичких лица утврђује се из реда пријављених лица која испуне прописане услове, а на временски период од двије године.
 3. Право учешћа на јавном позиву имају:

а) правна лица која посједују лиценцу издату од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС (у даљем тексту: Министарство), за најмање три фазе израде техничке документације или ревизије техничке документације или грађења односно извођења радова, на објектима високоградње, нискоградње или хидроградње за које грађевинску дозволу издаје Одјељење.

б) физичка лица која посједују лиценцу издату од Министарства, за израду техничке документације или лиценцу за ревизију техничке документације или лиценцу за грађење односно извођење радова, на објектима високоградње, нискоградње или хидроградње за које грађевинску дозволу издаје Одјељење.

в) која имају одговарајуће стручне резултате, односно која су вршила израду или ревизију техничке документације или градила или вршила надзор над грађењем или којима су били повјерени послови техничког прегледа за најмање 10 (десет) објеката,

г) којима није изрицана заштитна мјера забране обављања дјелатности и није стављана ван снаге или умањивана лиценца због неиспуњавања услова за лиценцу или због тога што је правно или физичко лице послове обављало супротно правилима струке, професије и одредби

Закона о уређењу простора и грађењу.

 1. У пријави на јавни позив за правна лица подносилац је дужан назначити основне податке о правном лицу (назив, адресу, име овлаштеног лица, контакт телефон), а уз пријаву је дужан доставити сљедећу документацију (у оригиналу или овјереној фотокопији):

а) лиценцу правног лица и рјешење о испуњености услова на основу које се пријављује,

б) списак стално запослених физичких лица са лиценцама у правном лицу која могу бити ангажована за вршење послова техничког прегледа, потписан и овјерен од стране овлаштеног лица у правном лицу и личне лиценце које та лица посједују,

в) изјаву, потписану и овјерену од стране овлаштеног лица у правном лицу, да против правног лица није изрицана заштитна мјера забране обављања дјелатности, те да није стављана ван снаге или умањивана лиценца према тачки 3-г) овог позива,

г) доказ подносиоца пријаве о постигнутим стручним резултатима и ангажовању на

 

 

пословима из тачке 3-в) овог позива, потписан и овјерен од стране овлаштеног лица у правном лицу,

д) увјерење о измиреним пореским обавезама подносиоца пријаве, закључно са 30.09.2017. године, издато од стране Пореске управе.

 1. У пријави на јавни позив за физичка лица подносилац је дужан назначити основне податке о физичком лицу (име и презиме, адресу, контакт телефон), а уз пријаву је дужан доставити сљедећу документацију (у оригиналу или овјереној фотокопији):

а) лиценцу физичког лица,

б) изјаву, потписану и овјерену од стране овлаштеног лица у правном лицу, код којег је физичко лице обављало послове, да против физичког лица није изрицана заштитна мјера забране обављања дјелатности, те да није стављана ван снаге или умањивана лиценца према тачки 3-г) овог позива,

в) доказ подносиоца пријаве о постигнутим стручним резултатима и ангажовању на пословима из тачке 3-в) овог позива, потписан и овјерен од стране овлаштеног лица у правном лицу, код којег је физичко лице те послове обављало.

 1. Пријаве на јавни позив подносе се у року од 30 дана од дана задњег објављивања јавног позива.
 2. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
 3. Јавни позив биће објављен у дневним новинама “Глас Српске“, на интернет страници и на огласној табли Oпштинске управе Рибник.
 4. Пријава са потребним документима подноси се у затвореној коверти са назнаком „Пријава на јавни позив за правна и физичка лица заинтересована за вршење техничког прегледа објеката“, поштом на адресу:

Република Српска

Општина Рибник

Одјељење за привреду

Раде Јованића бб

Општина Рибник

 1. На полеђини коверте навести основне податке подносиоца пријаве.
 2. Отварање пријава обавити ће Комисија коју ће именовати Начелник општине Рибник, у року од осам дана од дана затварања јавног позива у просторијама Oпштинске управе, након чега ће листа правних и физичких лица која испуњавају услове за вршење послова техничког прегледа објеката бити објављена на интернет страници Oпштинске управе Рибник.
 3. Послове вршења техничког прегледа објеката Одјељење за привреду, ће повјерити правним и физичким лицима са формиране листе зависно од врсте и намјене објекта који је предмет техничког прегледа и испуњености услова предвиђених Законом о уређењу простора и грађењу и Правилником о вршењу техничког прегледа објеката и осматрању тла и објеката у току њихове употребе.

 

Број:    01-36-20/17                                                                                        Начелник oпштине

Датум, 24.11.2017.године                                                                             Раденко Бањац, дипл.инж.

Анкета

Да ли сте задовољни услугама које пружа Дом здравља Рибник

Loading ... Loading ...