Поновљени Јавни позив за усклађивање и регистрацију редова вожње

Датум објаве: 04.04.2018
GRB opstine Ribnik jpg (100x156)

На основу члана 27. Став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/17, члана 4. и 7. Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње на подручју општине Рибник, број: 01-02-3/18 од 30.03.2018. године, те Одлуке о покретању поступка усклађивања и регистрације редова вожње на подручју општине Рибник, број: 01-345-18/18 од 02.04.2018. године, Начелник Одјељења за привреду општинске управе Рибник,р а с п и с у ј е:

 

                                                      

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

За усклађивање и регистрацију редова вожње у Јавном линијском друмском саобраћају на подручју општине Рибник за регистрациони период 2018/2019 година.

 

ПРЕДМЕТ УСКЛАЂИВАЊА

Покреће се поступак усклађивања и регистрације редова вожње у Јавном линијском друмском саобраћају на подручју општине Рибник за регистрациони период 2018/2019 година на следећим релацијама:

 1. Горње Ратково –  Рибник
 2. Доње Ратково –  Рибник
 3. Слатина –  Рибник
 4. Врбљани –  Рибник

ОПШТИ УСЛОВИ

У поступку усклађивања редова вожње на подручју општине Рибник могу учествовати сви заинтересовани превозници који испуњавају услове прописане Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 47/17; у даљем тексту Закон) и Правилником о усклађивању и регистрацији редова вожње на подручју општине Рибник, број: 01-02-3/18 од 30.03.2018. године; у даљем тексту Правилник)

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Пријављени приједлози редова вожње морају имати једнак број полазака и симетричан број аутобуских стајалишта на траси линије у оба правца саобраћања.

Приједлози редова вожње морају бити израђени у складу са одредбама Закона, Правилника и других прописима из области безбиједности саобраћаја.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Превозник, уз захтјев за усклађивање редова вожње који садржи податке (тачан назив фирме, адресу и сједиште фирме, број телефона, име и презиме одговорног лица), доставља:

 • Лиценцу превозника за обављање Јавног линијског превоза путника у складу са чланом 9. Закона о превозу у друмском саобраћају,
 • Извод из лиценце,
 • Легитимацију за возаче моторних возила,
 • Овјерену копију регистрације предузећа, односно дозволе за рад самосталног предузетника
 • Увјерење или овјерену копију Увјерења о измиреним пореским обавезама,
 • За линије које ће се одржавати у кооперацији, превозник је дужан доставити Уговор о кооперацији који је у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају,
 • Приједлоге редова вожње, овјерене и потписане од стране превозника на прописаним Обрасцима, и то:
 • списак старих редова вожње без промјене, за усклађивање у 5 примјерака,
 • списак старих редова вожње са промјеном за усклађивање (ако их има) у 5 примјерака
 • списак нових редова вожње у 5 примјерака

РОК И НАЧИН ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовани превозници потребну документацију са Захтјевом за усклађивање и регистрацију редова вожње могу доставити лично у Шалтер сали Општинске управе Рибник или препоручено путем поште најкасније до 20.04.2018. године до 12:00 часова.

Захтјев са потребном документацијом доставити у запечаћеној коверти са назнаком „Општина Рибник, Комисији за усклађивање редова вожње – НЕ ОТВАРАЈ“

ДАТУМ И МЈЕСТО ОТВАРАЊА ПРИЈАВА

Усклађивање редова вожње је јавно и отворено за присуствовање превозника или њихових овлаштених представника, уз евидентирање писаног овлаштења за сваког од представника.

Отварање пристиглих пријава одржаће се у просторијама Општинске управе Рибник, дана 20.04.2018. године са почетком у 12:00 часова.

У поступку усклађивања неће се разматрати:

 • непотпуне и неблаговремене пријаве,
 • пријаве које садрже приједлог редова вожње који нису израђени у складу са одредбама Закона, Правилника, и осталих прописа из области безбиједности саобраћаја, даљинаром са минималним временом вожње,
 • пријаве приједлога редова вожње превозника који није доставио доказе о измиреним пореским обавезама,
 • пријаве које садрже приједлоге редова вожње са битним грешкама и без саобраћајног смисла.

ОБЈАВЉИВАЊЕ

Овај Јавни позив објавиће се на огласној плочи и службеној интернет страници општине Рибник, те у писаним медијима „Глас Српске“.

 

 

 

Начелник одјељења за привреду

Мирко Милетић,  дипл. ецц.