Načelnik

Biografija

Radenko (Boško) Banjac rođen je 30.10.1968. godine u Ključu, opština Ključ. Osnovnu školu je završio u Gornjem Ribniku,  srednju poljoprivrednu školu u Ključu, a šumarski fakultet u Banja Luci.

Po završetku školovanja radio je na rukovodećim radnim mjestima u ŠG „Ribnik“ .

U prošlom sazivu je bio odbornik i Predsjednik SO Ribnik.

Oženjen je i otac dvoje djece.

 

Nadležnosti

Načelnik opštine je nadležan da:

 • predlaže Statut opštine,
 • predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini,
 • izrađuje nacrt i podnosi Skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korišćenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korišćenje javnog zemljišta,
 • obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti Opštine, njenih prava i obaveza,
 • sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava opštinski budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
 • izvršava zakone i druge propise Republike i grada čije je izvršenje povjereno Opštini,
 • donosi odluku o osnivanju opštinske administrativne službe,
 • donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske administrativne službe,
 • donosi Plan civilne zaštite Opštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju,
 • realizuje saradnju Opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine opštine i njenih odgovarajućih radnih tijela,
 • daje saglasnost na Statut i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština,
 • daje saglasnost na cijene komunalnih i drugih usluga iz nadležnosti Opštine, u skladu sa propisima,
 • podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu opštinske administrativne službe,
 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis Skupštine opštine, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
 • zaključuje ugovore u ime Opštine, u skladu sa ovim Statutom i aktima Skupštine opštine,
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja opštinske administrativne službe, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupština opštine, donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen ovim Statutom,
 • obavlja druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Opštine.

 

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...