Nadležnosti skupštine

Skupština opštine je organ odlučivanja i kreiranja politike Opštine. Čine je odbornici izabrani na neposrednim, demokratskim i višestranačkim izborima na period od četiri godine. Skupštinu opštine Ribnik čini 17(sedamnaest) odbornika.

Skupština opštine je nadležna da :

 • donosi Statut Opštine,
 • donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje,
 • donosi Kodeks ponašanja izabranih predstavnika,
 • odbornika u Skupštini opštine,
 • donosi budžet i završni račun budžeta,
 • donosi ekonomski plan, plan razvoja i investicione programe,
 • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe,
 • donosi program uređenja građevinskog zemljšta,
 • donosi provedbene planove,
 • donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite okoline,
 • donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom,
 • donosi odluke i druga opšta akta u oblasti civilne zaštite u skladu sa Zakonom i preduzima mjere za funkcionisanje civilne zaštite,
 • donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom Opštine u skladu sa Zakonom i Statutom,
 • donosi odluke o određivanju naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta,
 • donosi odluku o proglašenju praznika Opštine,
 • donosi odluku o upotrebi simbola Opštine,
 • donosi odluku o članstvu Opštine u Savez opština i gradova , o udruživanju u druge saveze i organizacije i o zaključivanju sporazuma o međuopštinskoj saradnji,
 • donosi plan korišćenja javnih površina,
 • donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,
 • donosi odluku o nagradama i priznanjima,
 • bira i razrješava predsjednika Skupštine, potpredsjednika Skupštine opštine, zamjenika Načelnika opštine, sekretara Skupštine opštine i članove stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine opštine i vrši druge izbore i imenovanja u skladu sa Zakonom i Statutom, obrazuje stručnu službu za potrebe Skupštine i njenih radnih tijela,
 • odlučuje o zaduženju Opštine,
 • usvaja poslovnik o svom radu,
 • razmatra godišnji izvještaj o radu Načelnika i o istom zauzima svoj stav,
 • odlučujeo pokretanju inicijative za opoziv Načelnika opštine, u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom Skupštine opštine,
 • osniva preduzeća i ustanove komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za Opštinu i upravlja istom u skladu sa Zakonom,
 • obrazuje mjesne zajednice i uređuje druga pitanja od značaja za rad mjesnih zajednica,
 • raspisuje javni zajam i samodoprinos,
 • raspisuje referendum,
 • daje mišljenje o metodologiji za utvrđivanje naknade za vršenje povjerenih poslova,
 • vrši i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...