Надлежности скупштине

Скупштина општине је орган одлучивања и креирања политике Општине. Чине је одборници изабрани на непосредним, демократским и вишестраначким изборима на период од четири године. Скупштину општине Рибник чини 17(седамнаест) одборника.

Скупштина општине је надлежна да :

 • доноси Статут Општине,
 • доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,
 • доноси Кодекс понашања изабраних представника,
 • одборника у Скупштини општине,
 • доноси буџет и завршни рачун буџета,
 • доноси економски план, план развоја и инвестиционе програме,
 • доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме,
 • доноси програм уређења грађевинског земљшта,
 • доноси проведбене планове,
 • доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите околине,
 • доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,
 • доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите у складу са Законом и предузима мјере за функционисање цивилне заштите,
 • доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Општине у складу са Законом и Статутом,
 • доноси одлуке о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста,
 • доноси одлуку о проглашењу празника Општине,
 • доноси одлуку о употреби симбола Општине,
 • доноси одлуку о чланству Општине у Савез општина и градова , о удруживању у друге савезе и организације и о закључивању споразума о међуопштинској сарадњи,
 • доноси план коришћења јавних површина,
 • доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,
 • доноси одлуку о наградама и признањима,
 • бира и разрјешава предсједника Скупштине, потпредсједника Скупштине општине, замјеника Начелника општине, секретара Скупштине општине и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине општине и врши друге изборе и именовања у складу са Законом и Статутом, образује стручну службу за потребе Скупштине и њених радних тијела,
 • одлучује о задужењу Општине,
 • усваја пословник о свом раду,
 • разматра годишњи извјештај о раду Начелника и о истом заузима свој став,
 • одлучујео покретању иницијативе за опозив Начелника општине, у складу са Законом, Статутом и Пословником Скупштине општине,
 • оснива предузећа и установе комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за Општину и управља истом у складу са Законом,
 • образује мјесне заједнице и уређује друга питања од значаја за рад мјесних заједница,
 • расписује јавни зајам и самодопринос,
 • расписује референдум,
 • даје мишљење о методологији за утврђивање накнаде за вршење повјерених послова,
 • врши и друге послове утврђене Законом и Статутом.

Анкета

Да ли сте задовољни услугама које пружа Дом здравља Рибник

Loading ... Loading ...