Odjeljenje za opštu upravu

v.d. Načelnika odjeljenja: Lazar Janjić
Telefon: 050/430-073, lokal 073
E mail: opstauprava@opstinaribnik.org

NADLEŽNOSTI ODJELjENjA ZA OPŠTU UPRAVU:

– izvršava i primjenjuje Zakone i druge propise i opšta akta koji se odnose na poslove opšte uprave, građanska stanja (matične knjige, državljanstvo, lično ime i dr.), mjesne zajednice, boračko invalidsku zaštitu, arhivu, ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa, izdavanje uvjerenja iz javnih registara, pružanje pravne pomoći,

– primjenjuje propise Skupštine opštine i Načelnika opštine,

– priprema za Skupštinu opštine i Načelnika opštine nacrte, odnosno prijedloge odluka, drugih opštih i pojedinačnih akata.

– priprema analitičko-informativne i druge materijale za oblasti iz svoga djelokruga,

– vrši upravne, stručne i administrativne poslove za oblast iz svoga djelokruga,

– prati stanje za oblasti za koje je osnovano, pokreće inicijativu za rješavanje i predlaže rješavanje pitanja iz tih oblasti,

– izvršava i obezbjeđuje izvršavanje Zakona i drugih propisa i opštih akata u oblasti društvenih djelatnosti – obrazovanja, kulture, sporta, fizičke kulture i nevladinog sektora;

– vrši poslove vezane za pitanja mladih i populacionu politiku,

– vrši studijske i analitičke poslove u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijativu za rješavanje i predlaže rješenja pitanja u tim oblastima,

– priprema za Skupštinu opštine i Načelnika opštine razvojne planove, nacrte i prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata,

– priprema analitičko-informativne i druge materijale za potrebe Skupštine opštine i Načelnika iz oblasti svog djelokruga,

– vrši inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada preduzeća, ustanova i preduzetnika u skladu sa Zakonom,

– vrši i organizuje rad komunalne policije i prati primjenu propisa iz te oblasti,

– rješava u upravnom postupku i donosi rješenja iz oblasti koje su Zakonom o inspekcijama Republike Srpske, Zakonom o komunalnoj policiji i drugim propisima stavljene u nadležnost opštinske inspekcije i komunalne policije,

– vrši upravne, stručne, administrativne i druge poslove za oblasti iz svog djelokruga,

– vrši i druge poslove koje mu u skladu sa Zakonom povjeri Skupština opštine i Načelnik opštine,

– vrši upravne, stručne, administrativne i druge poslove koje mu u skladu sa Zakonom povjeri Skupština opštine i Načelnik opštine, a koja nisu u nadležnosti drugih odjeljenja.

 

(2) Odsjek za boračko invalidsku zaštitu:

– izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa  i opštih akata i obezbjeđuje vršenje poslova u oblasti boračko invalidske zaštite i to : zaštite boraca, vojnih invalida odbrambenih ratova, članova porodica poginulih i umrlih boraca i umrlih vojnih invalida, zaštita civilnih žrtava  rata, uređivanje i održavanje spomenika, spomen obilježja  boraca i  poslove evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu,

– pruža stručnu podršku udruženjima koja okupljaju korisnike boračko-invalidske zaštite,

– vrši upravne, stručne, administrativne i druge poslove  iz svog djelokruga,

– izvršava i sprovodi propise Skupštine Opštine i Načelnika Opštine,

– priprema nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština Opštine i Načelnik Opštine iz svog djelokruga

– vrši i druge poslove koje mu u skladu sa Zakonom povjeri Skupština opštine i Načelnik opštine.

 

(3) Centar za pružanje usluga građanima:

– vrši poslove u oblasti primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama

– pruža informacije o poslovima, procedurama  i aktima u opštini,

– pruža informacije u vezi sa ostvarivanjem prava i izvršavanja obaveza građana,

izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa  i opštih akata i obezbjeđuje vršenje poslova koji se odnose na: prijem zahtjeva i drugih podnesaka koji su upućeni Opštinskoj upravi, načelniku i Skupštini Opštine, prijem, otprema i uručivanje pošte, zavođenje akata u kartoteku i druge evidencije, izdavanje radničkih knjižica, ovjera potpisa, rukopisa i prepisa, izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se novodi službena evidencija, arhiva, evidencija ličnih stanja građana, evidencija o državljanima BiH – Republike Srpske, prijem zahtjeva za sticanje državljanstva BiH  Republike Srpske i otpust iz državljanstva BiH – Republike Srpske,

– vrši upravne, stručne, administrativne i druge poslove  iz svog djelokruga,

– izvršava i sprovodi propise Skupštine Opštine i Načelnika Opštine,

– priprema nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština Opštine i Načelnik Opštine iz svog djelokruga,

– vrši i druge poslove koje mu u skladu sa Zakonom povjeri Skupština opštine i Načelnik opštine.

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...