Одјељење за општу управу

в.д. Начелника одјељења: Лазар Јањић
Телефон: 050/430-073, локал 073
Е mail: opstauprava@opstinaribnik.org

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ:

– извршава и примјењује Законе и друге прописе и општа акта који се односе на послове опште управе, грађанска стања (матичне књиге, држављанство, лично име и др.), мјесне заједнице, борачко инвалидску заштиту, архиву, овјеру потписа, преписа и рукописа, издавање увјерења из јавних регистара, пружање правне помоћи,

– примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине,

– припрема за Скупштину општине и Начелника општине нацрте, односно приједлоге одлука, других општих и појединачних аката.

– припрема аналитичко-информативне и друге материјале за области из свога дјелокруга,

– врши управне, стручне и административне послове за област из свога дјелокруга,

– прати стање за области за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања из тих области,

– извршава и обезбјеђује извршавање Закона и других прописа и општих аката у области друштвених дјелатности – образовања, културе, спорта, физичке културе и невладиног сектора;

– врши послове везане за питања младих и популациону политику,

– врши студијске и аналитичке послове у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешења питања у тим областима,

– припрема за Скупштину општине и Начелника општине развојне планове, нацрте и приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката,

– припрема аналитичко-информативне и друге материјале за потребе Скупштине општине и Начелника из области свог дјелокруга,

– врши инспекцијски надзор над законитошћу рада предузећа, установа и предузетника у складу са Законом,

– врши и организује рад комуналне полиције и прати примјену прописа из те области,

– рјешава у управном поступку и доноси рјешења из области које су Законом о инспекцијама Републике Српске, Законом о комуналној полицији и другим прописима стављене у надлежност општинске инспекције и комуналне полиције,

– врши управне, стручне, административне и друге послове за области из свог дјелокруга,

– врши и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и Начелник општине,

– врши управне, стручне, административне и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и Начелник општине, а која нису у надлежности других одјељења.

 

(2) Одсјек за борачко инвалидску заштиту:

– извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа  и општих аката и обезбјеђује вршење послова у области борачко инвалидске заштите и то : заштите бораца, војних инвалида одбрамбених ратова, чланова породица погинулих и умрлих бораца и умрлих војних инвалида, заштита цивилних жртава  рата, уређивање и одржавање споменика, спомен обиљежја  бораца и  послове евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу,

– пружа стручну подршку удружењима која окупљају кориснике борачко-инвалидске заштите,

– врши управне, стручне, административне и друге послове  из свог дјелокруга,

– извршава и спроводи прописе Скупштине Општине и Начелника Општине,

– припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина Општине и Начелник Општине из свог дјелокруга

– врши и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и Начелник општине.

 

(3) Центар за пружање услуга грађанима:

– врши послове у области примјене Закона о слободи приступа информацијама

– пружа информације о пословима, процедурама  и актима у општини,

– пружа информације у вези са остваривањем права и извршавања обавеза грађана,

извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа  и општих аката и обезбјеђује вршење послова који се односе на: пријем захтјева и других поднесака који су упућени Општинској управи, начелнику и Скупштини Општине, пријем, отпрема и уручивање поште, завођење аката у картотеку и друге евиденције, издавање радничких књижица, овјера потписа, рукописа и преписа, издавање увјерења о чињеницама о којима се новоди службена евиденција, архива, евиденција личних стања грађана, евиденција о држављанима БиХ – Републике Српске, пријем захтјева за стицање држављанства БиХ  Републике Српске и отпуст из држављанства БиХ – Републике Српске,

– врши управне, стручне, административне и друге послове  из свог дјелокруга,

– извршава и спроводи прописе Скупштине Општине и Начелника Општине,

– припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина Општине и Начелник Општине из свог дјелокруга,

– врши и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и Начелник општине.

Анкета

Да ли сте задовољни услугама које пружа Дом здравља Рибник

Loading ... Loading ...