Odjeljenje za privredu

v.d. Načelnika odjeljenja: Mirko Miletić
Telefon: 050/430-074, lokal 074
E mailfinansije@opstinaribnik.org

NADLEŽNOSTI ODJELjENjA ZA PRIVREDU I FINANSIJE:

– izvršava i obezbjeđuje izvršavanje Zakona i drugih propisa i opštih akata u oblasti poslovanja preduzeća i privatnog preduzetništva, građevinske i prevozničke djelatnosti, snabdijevanja, trgovine, ugostiteljstva, rada i radnih odnosa, statistike, razvojnog plana rada,  šumarstva, lova i ribolova,

– primjenjuje propise Skupštine opštine i Načelnika opštine, prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijativu na rješavanje i predlaže rješavanje pitanja u tim oblastima,

– priprema za Skupštinu opštine i Načelnika opštine razvojne planove, nacrte i prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata,

– priprema analitičko-informativne i druge materijale za oblasti iz svog djelokruga,

– prati stanje privrede na području opštine i regije,

– analizira i podstiče osnivanje novih preduzeća,

– uspostavlja saradnju na regionalnom i širem nivou,

– vrši poslove iz oblasti nevladinog sektora,

– izrađuje srednjoročne i godišnje programe razvoja po nalogu Načelnika opštine,

– učestvuje u izradi strategije i politike ekonomskog razvoja opštine,

– izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih prava i opštih akata u oblasti prostornog uređenja, urbanizma, građevinarstva, stambenih i komunalnih poslova, saobraćaja, zaštite čovjekove okoline, poslova održavanja, zaštite, korištenja i upravljanja lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u okviru propisane nadležnosti i odgovorno je za stanje u tim oblastima u granicama svojih ovlaštenja,

– izvrašava i sprovodi zakone i druge propise koji se odnose na  poslove izdavanja urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, tehničkog pregleda i izdavanja upotrebne dozvole,

– vrši kontrolu investiciono tehničke dokumentacije,

– vrši nadzor u oblasti građenja i zaštite životne sredine,

– vrši poslove vezane za otkup stanova,

– vrši kontrolu korištenja gradskog građevinskog zemljišta i predlaže naknade za korištenje,

– vrši poslove iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje (vodovod i kanalizacija),

– vrši upravne, stručne, administrativne i druge poslove iz svog djelokruga,

– izvršava i sprovodi propise Skupštine Opštine i Načelnika Opštine,

– priprema nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština Opštine i Načelnik Opštine iz svog djelokruga,

– vrši i druge poslove koje mu u skladu sa Zakonom povjeri Skupština opštine i Načelnik opštine.

(2) Odsjek za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove:

–    izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa  i opštih akata u oblasti prostornog uređenja, urbanizma, građevinarstva, stambenih i komunalnih poslova, saobraćaja, zaštite čovjekove okoline, poslova održavanja, zaštite, korištenja i upravljanja lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u okviru propisane nadležnosti,

–    izvrašava i sprovodi zakone i druge propise koji se odnose na  poslove izdavanja urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, tehničkog pregleda i izdavanja upotrebne dozvole,

–    vrši kontrolu investiciono tehničke dokumentacije,

–    vrši nadzor u oblasti građenja i zaštite životne sredine,

–    vrši poslove vezane za otkup stanova,

–    vrši kontrolu korištenja gradskog građevinskog zemljišta i predlaže naknade za korištenje,

–    vrši poslove iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje (vodovod i kanalizacija)

–    vrši upravne, stručne, administrativne i druge poslove  iz svog djelokruga,

–    izvršava i sprovodi propise Skupštine Opštine i Načelnika Opštine,

–    priprema nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština Opštine i Načlenik Opštine iz svog djelokruga

–    vrši i druge poslove koje mu u skladu sa Zakonom povjeri Skupština opštine i Načelnik opštine.

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...