Одјељење за привреду

в.д. Начелника одјељења: Мирко Милетић
Телефон: 050/430-074, локал 074
Е mailfinansije@opstinaribnik.org

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ:

– извршава и обезбјеђује извршавање Закона и других прописа и општих аката у области пословања предузећа и приватног предузетништва, грађевинске и превозничке дјелатности, снабдијевања, трговине, угоститељства, рада и радних односа, статистике, развојног плана рада,  шумарства, лова и риболова,

– примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине, прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу на рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима,

– припрема за Скупштину општине и Начелника општине развојне планове, нацрте и приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката,

– припрема аналитичко-информативне и друге материјале за области из свог дјелокруга,

– прати стање привреде на подручју општине и регије,

– анализира и подстиче оснивање нових предузећа,

– успоставља сарадњу на регионалном и ширем нивоу,

– врши послове из области невладиног сектора,

– израђује средњорочне и годишње програме развоја по налогу Начелника општине,

– учествује у изради стратегије и политике економског развоја општине,

– извршава и обезбјеђује извршавање закона, других права и општих аката у области просторног уређења, урбанизма, грађевинарства, стамбених и комуналних послова, саобраћаја, заштите човјекове околине, послова одржавања, заштите, кориштења и управљања локалним и некатегорисаним путевима и улицама у оквиру прописане надлежности и одговорно је за стање у тим областима у границама својих овлаштења,

– изврашава и спроводи законе и друге прописе који се односе на  послове издавања урбанистичке сагласности, одобрења за грађење, техничког прегледа и издавања употребне дозволе,

– врши контролу инвестиционо техничке документације,

– врши надзор у области грађења и заштите животне средине,

– врши послове везане за откуп станова,

– врши контролу кориштења градског грађевинског земљишта и предлаже накнаде за кориштење,

– врши послове из области заједничке комуналне потрошње (водовод и канализација),

– врши управне, стручне, административне и друге послове из свог дјелокруга,

– извршава и спроводи прописе Скупштине Општине и Начелника Општине,

– припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина Општине и Начелник Општине из свог дјелокруга,

– врши и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и Начелник општине.

(2) Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове:

–    извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа  и општих аката у области просторног уређења, урбанизма, грађевинарства, стамбених и комуналних послова, саобраћаја, заштите човјекове околине, послова одржавања, заштите, кориштења и управљања локалним и некатегорисаним путевима и улицама у оквиру прописане надлежности,

–    изврашава и спроводи законе и друге прописе који се односе на  послове издавања урбанистичке сагласности, одобрења за грађење, техничког прегледа и издавања употребне дозволе,

–    врши контролу инвестиционо техничке документације,

–    врши надзор у области грађења и заштите животне средине,

–    врши послове везане за откуп станова,

–    врши контролу кориштења градског грађевинског земљишта и предлаже накнаде за кориштење,

–    врши послове из области заједничке комуналне потрошње (водовод и канализација)

–    врши управне, стручне, административне и друге послове  из свог дјелокруга,

–    извршава и спроводи прописе Скупштине Општине и Начелника Општине,

–    припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина Општине и Начленик Општине из свог дјелокруга

–    врши и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и Начелник општине.

Анкета

Да ли сте задовољни услугама које пружа Дом здравља Рибник

Loading ... Loading ...