Odjeljenje za finansije

Načelnik odjeljenja: Nikola Stojaković, dipl. ek.
Telefon: 050/430-078, lokal 078
E mailracunovodstvo@opstinaribnik.org

NADLEŽNOSTI ODJELjENjA ZA FINANSIJE:

–    koordinacija rada i saradnja sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, te naučnim i drugim stručnim organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja,

–    koordinacija rada sa drugim organizacionim jedinicama u opštinskoj upravi,

–    izrada prednacrta, nacrta i prijedloga Budžeta i kontrola namjenskog korištenja sredstava budžeta,

–    izrada finansijskih izvještaja, u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju,

–    praćenje prihoda i izvršenje rashoda budžeta,

–    upravljanje i kontrola novčanih priliva i odliva sredstava,

–    kontrola pravilnosti i zakonitosti korištenja budžetskih sredstava,

–    praćenje ostvarivanja javnih prihoda opštine,

–    usaglašavanje evidencija o javnim prihodima sa bankama i nadležnim poreskim organima,

–    prati izvršenje budžeta, po nosiocima i korisnicima sredstava,

–    plaća obaveze budžetskih korisnika, prikuplja i sistematizuje podatke o ugovorima i realizovanim kreditima, donacijama i garancijama,

–    finansijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje opštinske uprave i drugih korisnika koji se finansiraju iz budžeta opštine,

–    izrada Programa rada i izvještaja o radu Odjeljenja,

–    primjenjuje propise Skupštine opštine i Načelnika opštine, prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijativu na rješavanje i predlaže rješavanje pitanja u tim oblastima,

–    priprema za Skupštinu opštine i Načelnika opštine razvojne planove, nacrte i prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata,

–    priprema analitičko-informativne i druge materijale za oblasti iz svog djelokruga,

–    obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika.

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Dom zdravlja Ribnik

Loading ... Loading ...