Одјељење за финансије

Начелник одјељења: Никола Стојаковић, дипл. ек.
Телефон: 050/430-078, локал 078
Е mailracunovodstvo@opstinaribnik.org

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ:

–    координација рада и сарадња са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења,

–    координација рада са другим организационим јединицама у општинској управи,

–    израда преднацрта, нацрта и приједлога Буџета и контрола намјенског кориштења средстава буџета,

–    израда финансијских извјештаја, у складу са Правилником о финансијском извјештавању,

–    праћење прихода и извршење расхода буџета,

–    управљање и контрола новчаних прилива и одлива средстава,

–    контрола правилности и законитости кориштења буџетских средстава,

–    праћење остваривања јавних прихода општине,

–    усаглашавање евиденција о јавним приходима са банкама и надлежним пореским органима,

–    прати извршење буџета, по носиоцима и корисницима средстава,

–    плаћа обавезе буџетских корисника, прикупља и систематизује податке о уговорима и реализованим кредитима, донацијама и гаранцијама,

–    финансијско, материјално и рачуноводствено пословање општинске управе и других корисника који се финансирају из буџета општине,

–    израда Програма рада и извјештаја о раду Одјељења,

–    примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине, прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу на рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима,

–    припрема за Скупштину општине и Начелника општине развојне планове, нацрте и приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката,

–    припрема аналитичко-информативне и друге материјале за области из свог дјелокруга,

–    обавља и друге послове по налогу Начелника.

Анкета

Да ли сте задовољни услугама које пружа Дом здравља Рибник

Loading ... Loading ...