News

21 October, 2020.

Načelnik opštine Ribnik donosi Naredbu o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik

Broj:01-339-86-40/20
Datum; 21.10.2020.godine

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.90/17, 42/20  i  98/20), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 97/16 i 36/19), člana 6. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br.13/17), člana 66. i 87. Statuta opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik br. 05/17), a u vezi  Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID -19) u Republici Srpskoj br.59-1/20 od 20.10.2020. godine, na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije Načelnik opštine  donosi:

N A R E D B U
 o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik

1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji opštine Ribnik i zaštite i spasavanja stanovništa do 16.11.2020. godine zabranjuju se:
     1) sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica,
     2) muzika uživo u  ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće,
     3) sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani,     proslave i drugi porodični skupovi slične prirode). 

 2.Obavezuju se građani da : 
      1) na otvorenom i u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku ( prekrivena usta, nos     i brada) i pridržavaju se mjere fizičkog rastojanja od dva metra, 
      2) u zatvorenim prostorijama da se, pored nošenja zaštitne maske o održavanja     fizičkog rastojanja od dva metra, pridržavaju uputstava Instituta za javno zdravstvo     Republike Srpske za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja     se obavlja. 

3. Izuzetno od podtačke 1) tačke 2. obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:
     1) djeca mlađa od 7 godina,
     2) lica sa posebnim potrebama koja  ne mogu skinuti masku bez pomoći drugih,
     3) lica koja obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih     objekata. 


4. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da :
     1) usluge pružaju zaštićeni maskom, 
     2) obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
     3) obezbjede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih
     4) pridržavaju se uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za     organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju.

5. Do 16.11.2020.godine organičava se radno vrijeme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od 06:00 do 24:00 časa.

6. Pružanje ugostiteljskih usluga ishrane i pića na način regulisan tačkom 5. ove naredbe odnosi se i na ugostiteljske objekte za smještaj. 

7. Do 16.11.2020. godine dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

8. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

9.  Subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave dužni su:
    1) organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemiološkoh mjera od strane      JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na     ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno     poštovanje propisane fizičke distance i 
     2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti     u objektu u odnosu na njegovu površinu.

10. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.

11. Opštinska uprava će raditi u sladu sa zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, važećom Naredbom o obaveznom sprovođenju mjera zaštite zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Ribnik od bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) i instrukcijama  Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a s tim u vezi : 
    na ulazu u sve službene prostorije ograničen je  broj osoba koje mogu istovremeno da uđu i borave u prostorijama uprave,
    onemogućeno je  zadržavanje u prostorijama i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,
    obavezno je održavanje rastojanja između građana od najmanje dva metra,
    preduzete  su mjere  dezinfekcije  i pojačane higijene,
    u svim organizacionim jedincima opštinske uprave rad se organizuje sa minimalnim brojem izvršilaca na licu mjesta, dok ostali zaposleni rade od kuće 
    svi zaposleni u opštinskoj upravi kao i građani koji borave u prostorijama uprave su dužni nositi zaštitnu masku.

12. Preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština Ribnik dužne su organizovati rad u skladu sa važećim naredbama republičkog i opštinskog Štaba za vanredne situacije.

13. Nadzor nad sprovođenjem ove naredbe vršiće Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležni inspektori, komunalni policajac i drugi ovlašteni službenici opštinske uprave Ribnik.

14. Ovom naredbom stavlja se van snage Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik  br. 01-339-86-39/20 od 13.10.2020.godine.

15. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Ribnik”.

Načelnik opštine
Nebojša Karać

Share: