News

15 January, 2021.

Načelnik opštine Ribnik donosi Naredbu o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik

Broj:01-339-86-47/21
Datum; 15.01.2021.godine

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.90/17, 42/20  i  98/20), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 97/16 i 36/19), člana 6. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br.13/17), člana 66. i 87. Statuta opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik br. 05/17), a u vezi  Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije o  sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID -19) u Republici Srpskoj br.66-1/21 od 13.01.2021.godine, na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije Načelnik opštine  donosi:

N A R E D B U
o  sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik

1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji opštine Ribnik i zaštite i spasavanja stanovništa do 01.02.2021. godine zabranjuju se:
     1) sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica,
     2) muzika uživo u  ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće,
     3) sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani,     proslave i drugi porodični skupovi slične prirode). 

2.Obavezuju se građani da : 
    1) na otvorenom i u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku ( prekrivena usta, nos     i brada) i pridržavaju se zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra, 
    2) u zatvorenim prostorijama da se, pored nošenja zaštitne maske i održavanja     fizičkog rastojanja od dva metra, pridržavaju uputstava JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“  za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja. 

3. Izuzetno od podtačke 1) tačke 2. obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:
     1) djeca mlađa od 7 godina života, 
     2) lica sa  invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,
     3) lica koja obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih     objekata. 
4. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da :
     1) usluge pružaju zaštićeni maskom, 
     2) obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
     3) obezbjede maske građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,
     4) pridržavaju se uputstava JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“  za     organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju.

5. Do 01.02.2021.godine organičava se radno vrijeme u periodu od 06:00 do 22:00 časa:
     1) svim vrstama ugostiteljskih objekata  za ishranu i piće bez obzira da li posluju     samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost     (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.),
    2) priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.) 

6. Do 01.02.2021.godine, u periodu od 22:00 do 06:00 časova, dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

7. Do 01.02.2021.godine, u periodu od 22:00 do 06:00 časova, zabranjuje se prodaja alkoholnih pića svim privrednim subjektima.

8. Do 01.02.2021.godine dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

9. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

10.  Subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave dužni su:
    1) organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemiološkoh mjera od strane      JZU “Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na     ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno     poštovanje propisane fizičke distance i 
     2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti     u objektu u odnosu na njegovu površinu.

11. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.

12. Opštinska uprava će raditi u sladu sa zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, važećom Naredbom o obaveznom sprovođenju mjera zaštite zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Ribnik od bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) i instrukcijama  Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a s tim u vezi : 
    na ulazu u sve službene prostorije ograničen je  broj osoba koje mogu istovremeno da uđu i borave u prostorijama uprave,
    onemogućeno je  zadržavanje u prostorijama i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,
    obavezno je održavanje rastojanja između građana od najmanje dva metra,
    preduzete  su mjere  dezinfekcije  i pojačane higijene,
    u svim organizacionim jedincima opštinske uprave rad se organizuje sa minimalnim brojem izvršilaca na licu mjesta, dok ostali zaposleni rade od kuće 
    svi zaposleni u opštinskoj upravi kao i građani koji borave u prostorijama uprave su dužni nositi zaštitnu masku.

13. Preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština Ribnik dužne su organizovati rad u skladu sa važećim naredbama republičkog i opštinskog Štaba za vanredne situacije.

14. Nadzor nad sprovođenjem ove naredbe vršiće Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležni inspektori, komunalni policajac i drugi ovlašteni službenici opštinske uprave Ribnik.

15. Nepoštovanje mjera zabrane iz tačke 1. i 2. ove Naredbe sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 90/17, 42/20 i 98/20). 

16.Ovom naredbom prestaje da važi Naredba o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik  br. 01-339-86-46/20 od 22.12.2020.godine.

17. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Ribnik”.

Načelnik opštine
Nebojša Karać

Share: