Novosti

26 april, 2021.

Rang lista aplikanata po Javnom pozivu za predaju zahtjeva za dodjelu 20 plastenika u površini od 100m² Sa dodatnom opremom uz sufinansiranje broj : 01-330-3-5/21 od 16.03.2021. godine

R.br.    Ime (ime oca) prezime    Broj bodova


1.    Tijana (Manojlo) Vračar    24
2.    Željana (Drago) Todorović    22
3.    Dragana (Zdravko) Karać    21
4.    Svjetlana (Mile) Kovačević    18
5.    Bore (Ljubo) Stojičić    15
6.    Nada (Božo) Zelić    15
7.    Marinko (Jovo) Savanović    14
8.    Jagoda (Čedo) Krndija    14
9.    Tanja (Borko) Savić    14
10.    Bojana (Mle) Đukić    14
11.    Milica (Ratko) Stojičić    14
12.    Milica (Neđo) Todorović    14
13.    Marko (Đurađ) Todorović    14
14.    Mara (Drago) Stojaković    14
15.    Marinko (Neđeljko) Todorović    14
16.    Kristinka (Zlatko) Perić     13
17.    Sanja (Ile) Tomić    13
18.    Milena (Branko) Stanivuković    13
19.    Vesna (Marinko) Runjić    13
20.    Gordana (Radmilo) Čeko    13
21.    Anđa (Stanko) Kasapović    11
22.    Jovo (Marko) Đukić    10
23.    Snježana (Marko) Krndija    10


Sporazumom o saradnji NVO Muslim Aid Sarajevo i Načelnika opštine Ribnik precizirana je saradnja na zajedničkom  projektu  „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba, mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ za opštinu Ribnik u 2021. godini, gdje je planirana nabavka i dodjela 20 plastenika za prvih 20 korisnike sa predložene rang liste, s tim da NVO Muslim Aid Sarajevo, finansira 40% opština Ribnik 40%, i krajnji korisnici 20%.


Načelnik opštine Ribnik, obezbijediće nabavku 3 plastenika za preostala tri korisnika koji ispunjavaju uslove za dodjelu plstenika, tako što će iz Budžeta opštine Ribnik izdvojiti sredstva u obimu 80% od ukupnih sredstava potrebnih za nabavku plastenika, a krajnji korisnici 20%.

Na ovu rang listu može se izjaviti prigovor Komisiji u roku od 8 dana od dana objavljivanja rang liste. 
Prigovor se podnosi pismeno putem šalter sale općine Ribnik.

Komisija:                                                                                                 
Mersiha Zulčić                                                                                                                                                                  
Miomira Jelić
Goran Stanarević

Podeli: