Новости

05 јануар, 2022.

Нова Наредба о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване вирусом корона

Број:01-339-86-83/21

Датум; 31.12.2021.године

 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр.90/17, 42/20  и 98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.13/17),Уредбе о начину извршавања мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења Ковид 19 (“Службени гласник Републике Српске” бр. 120/21), члана 66. и 87. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник бр. 05/17), а на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације Начелник општине  доноси:

 

Н А Р Е Д Б У

о  спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник


 

1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији општине Рибник и заштите и спасавања становништа од 01.01.2022. до 31.01.2022. године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 02:00 часа наредног дана :

  1. свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај  и др.).
  2. приређивачима игара на срећу ( кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).

2. Угоститељски објекти одређују максималан број гостију на основу корисне површине (простора гдје гости бораве) по приниципу да четири лица заузимају 10 квадратних метара.

3. Епидемиолошке мјере у угоститељским објектима се спроводе у складу са упутством за рад угоститељских објеката које је сачинио ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“. ( у даљем тексту :Институт)

4. Од 01.01.2022. до 31.01.2022. године у периоду од 24:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.


5. Такмичарске активности спортских организација и  спортиста уз присуство публике организују се у складу са упутством за одржавање тренинга и спортско- рекреативних активности у спортским објектима, које је сачинио Институт.

6. Културне и традиционалналне манифестације и фестивали на отвореном организују се у складу са упутством за одржавање културних манифестација и фестивала на отвореном,  које је сачинио Институт.

7. Културне и традиционалне манифестације и фестивали у затвореном организују се у складу са упутством за одржавање културних манифестација и фестивала у затвореном, које је сачинио Институт.

8. Дозвољене активности тачке 6. и 7. из ове наредбе спроводе се уз пуну одговорност организатора.

9. За вријеме боравка на јавним мјестима у затвореном простору физичка лица су обавезна да, због спречавања ширења заразне болести ковид 19, носе заштитне маске на начин да покривају нос и  уста и да одржавају међусобно растојање од најмање два метра.

10. На јавним мјестима и јавним површинама на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два физичка лица од најмање два метра, ношење заштитних маски је обавезно.

11. Изузетно од  обавезе из тачке 9. ове наредбе  изузета су сљедећа физичка лица:

    1) дјеца предшколског узраста,

    2) извођачи приликом наступа на културним, музичким и другим догађајима,

    3) лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру објекта предвиђених за     ту намјену,

    4) гости у угоститељским објектима за вријеме  конзумације пића и хране,

    5)  лица са  инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,

12.  Правна лица и  предузетници обавезни су да спроводе сљедеће мјере у затвореном простору :

        1) обезбједе одржавање физичке дистанце односно међусобног рстојања између два физичка лица од најмање два метра,

     2) на улазу, односно излазу из затвореног простора, истакну обавјештење о броју физичких лица која  истовремено могу да бораве у том затвореном простору, а да при томе буде испоштована мјера физичке дистанце од два метра и обавјештење да није дозвољен улазак, односно боравак физичких лица без кориштења заштитних маски, осим за вријеме конзумације пића и хране у угоститељским објектима,

    3) на улазу, односно излазу из затвореног простора, обезбједе упутство за правилну дезинфекцију руку  и средство за дезинфекцију руку физичких лица, која подразумјевају дезинфекционо средство на бази алкохола у коцентарацији 70% које је уписано у регистар хемијских средстава  и које има одобрење за употребу,

    4) обезбједе одржавање хигијене и дезинфекцију пословних просторија,

   5) обезбједе заштитне маске физичким лицима који немају маске приликом уласка у затворени простор.

13. Изузетно од обавезе из тачке 12. подтачка 1) ове наредбе изузимају се физичка лица:

    1) у просторијама у којима је организовано служење оброка-менза, за вријеме     конзумирања хране и пића и  

    2) лица са инвалидитетом.

14. Изузетно од обавезе из тачке 12. подтачка 2) ове наредбе изузимају се физичка лица у производним погонима у којима није могуће оржавање дистанце због организције радног процеса или распореда средстава за рад.

15. Општинска управа је дужна радити у складу са уредбама и закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације, важећом Наредбом о обавезном спровођењу мјера заштите запослених у Општинској управи општине Рибник од болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) и инструкцијама  Министарства управе и локалне самоуправе, а с тим у вези :

1) на улазу у све службене просторије ограничава се број особа које могу истовремено да уђу и бораве у просторијама управе,

2) обавезно је одржавање растојања између грађана од најмање два метра, уз благовремено предузимање  мјера дезинфекције и појачане хигијене,

3) на радним мјестима у шалер сали и матичној служби обезбјеђује се физичка провидна баријера која пружа заштиту запосленом и кориснику.

16. Предузећа и установе чији је оснивач општина Рибник дужне су организовати рад у складу са важећим наредбама и другим актима Републичког и Општинског штаба за ванредне ситуације.

17. Контролу придржавања и спровођења мјера из ове наредбе врши Министарство унутрашњих послова, надлежни инспектори, комунални полицајац и други овлаштени службеници општинске управе Рибник.

18. Непоштовање мјера забране и ограничења из ове наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру (“Службени гласник Републике Српске” бр. 11/15 и 58/19), Законом о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр. 90/17, 42/20 и 98/20) и Уредбом о начину извршавања мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења Ковид 19 (“Службени гласник Републике Српске” бр. 120/21).

19. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник  бр. 01-339-86-82/21 од 16.12.2021.године.

20. Ова наредба ступа на снагу 01.01.2022. године и престаје да важи 31.01.2022. године, а  биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник”.

Начелник општине

Небојша Караћ

Подели: