Новости

20 јул, 2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ за продају службених возила Општине Рибник, систем затворених понуда

 

На основу Oдлукe Скупштине општине о продаји службених возила (Службени гласник општине Рибник број 04/23), и члана 6. Правила о поступку спровођења јавног надметања – лицитације за продају службених возила Општине Рибник, Комисија за продају службених возила објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за продају службених возила Општине Рибник, систем затворених понуда

 

  1. ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

- Предмет лицитације је продаја службених возила у власништву Општине Рибник:

ЛОТ 1. моторно возило следећих карактеристика:

- врста возила: путничко,

- марка возила: Шкода

- тип возила: Фабија,

- облик каросерије: лимузина,

- број шасије: TMBES45J1B3209015,

- број мотора: CAYD46454,

- година производње: 2011,

- снага мотора (kW): 55,

- радна запремина(cm³): 1598,

- боја возила: сива,

- број пређених километара: 392027.

 

ЛОТ 2. моторно возило следећих карактеристика:

- врста возила: путничко,

- марка возила: Шкода

- тип возила: Фабија,

- облик каросерије: лимузина,

- број шасије: TMBES45J0B3212570,

- број мотора: CAYD57499,

- година производње: 2011,

- снага мотора (kW): 55,

- радна запремина(cm³): 1598,

- боја возила: сива,

- број пређених километара: 344829.

 

- Наведена возила продају се по следећим почетним цијенама:

  1. за возило из члана 1. став 1. – 2 702,14 КМ,
  2. за возило из члана 1. став 2. – 3 176,20 КМ,

 

2. НАЧИН ПРОДАЈЕ

- Продаја наведене имовине извршиће се путем јавног надметања - лицитације системом затворених понуда. Продаја се врши по начелу „виђено – купљено“, након чега се накнадне рекламације не уважавају.

- Критеријум за најповољније понуде је највиша понуђена цијена, која не може бити нижа од назначене најниже цијене.

 

3. ПРАВО УЧЕШЋА

- Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која доставе понуду, доказ о уплати депозита у износу од 300,00 (три стотине) КМ.

- Депозит се уплаћује искључиво у конвертибилним маркама (КМ) на Јединствени рачун трезора Општине Рибник број: 5552000061037459, отворен код Нове банке а.д. Бања Лука, сврха уплате: депозит за лицитацију.

- Уплаћени депозит се враћа учесницима чије понуде не буду прихваћене и то у року од 7 (седам) дана након завршене лицитације, а побједнику лицитације уплаћени депозит се урачунава у купопродајну цијену имовине.

- Право учешћа у поступку лицитације немају запослени у Општинској управи Рибник, као и чланови њихове уже породице.

 

4. ПРЕГЛЕД ИМОВИНЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- Наведена имовина продаје се по систему „виђено-купљено“ и може се погледати на паркингу испред зграде општинске управе Рибник од 21.07.2023. до 04.08.2023. године у времену од 08:00 до 14:00 часова, уз претходну најаву контакт особи: Горан Станаревић телефон 065/839-781 или Лазар Јањић, телефон 050/430-073.

- Понуда се подноси у затвореној коверти на којој је наведен назив примаоца, назнака „Понуда за продају покретне имовине – НЕ ОТВАРАЈ“ и назив и адреса понуђача у лијевом гоњем углу.

- Понуде се предају непосредно у шалтер сали општинске управе Рибник или путем поште на адресу: Општина Рибник, Трг 9. јануар бб, 79288 Рибник до 04.08.2023. године до 15:00 часова.

- Јавно отварање понуда, уз присуство понуђача, одржаће се 08.008.2023. године у сали Скупштине општине Рибник са почетком у 12:00 часова.

 

5. САДРЖАЈ ПОНУДЕ

- Учесник лицитације доставља следећу документацију:

1. Понуду на прописаном обрасцу у којој се налазе следећи подаци:

а) податке о правном лицу: назив правног лица, адреса и контакт телефон, број жиро рачуна и назив банке код које је отворен, ЈИБ, име и презиме овлашћеног лица за заступање у поступку лицитације, рјешење о упису у судски регистар или извод из судског регистра (не старији од три мјесеца, оригинал или фотокопија овјерена од стране надлежног органа), потпис овлашћене особе и печат и понуђену цијену за предмет лицитације (изражену у КМ са двије децимале),

б) податке о физичком лицу: име и презиме, име једног родитеља, адреса и контакт телефон, број текућег рачуна и назив банке код које је отворен, ЈМБГ, потпис физичког лица и понуђену цијену за предмет лицитације,

2. Доказ о уплати депозита,

- Понуда која не буде садржала тражене документе (потребну документацију) у складу са Правилима, те понуда примљена након датума и времена назначеног у овом позиву, као и понуда чија је цијена нижа од утврђене почетне продајне цијене неће се узети у разматрање.

 

6. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

- Јавни позив и Правила о поступку спровођења јавног надметања – лицитације за продају покретне имовине Општине Рибник могу се прузети у шалтер сали Општинске управе Рибник и на интернет страници Општине Рибник: www.opstinaribnik.org

- У прилогу јавног позива је Образац за понуду, којег понуђачи попуњавају и на којем достављају своје понуде.

- За све додатне информације контакт особа је Горан Станаревић телефон 065/839-781.

 Прилог:                                                                                                                 

Обрасци понуде:      

  •  Обрасци                                                       

                                                                                           

   Предсједник комисије

  Горан Станаревић, дипл.инж

Подели: