Новости

23 октобар, 2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ за једнократну новчану помоћ брачном пару за покушај вантјелесне оплодње

Број: 01-532-190/23,

Датум: 23.10.2023. године

 

            На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16), члана 66. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник бр.5/17), те члана 12. тачка 1. Правилника о утрошку средстава за популациону политику („Службени гласник општине Рибник“ бр. 6/20), Начелник општине р а с п и с у ј е:

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за једнократну новчану помоћ брачном пару за покушај вантјелесне оплодње

                       

I

(1) Право на једнократну новчану помоћ за покушај вантјелесне оплодње, могу остварити парови који испуњавају следеће услове:

   • да су у поступку покушаја вантјелесне оплодње,
   • да једно од брачних партнера има пребивалиште на територији општине Рибник најмање годину дана прије подношења захтјева.

 

(2) Ово право могу остварити жене до 50 година старости.

 

(3) Износ средстава једнократне новчане помоћи за покушај вантјелесне оплодње по брачном пару износи 2.500,00 КМ. У случају пријаве већег броја заинтересованих парова, висина новчане помоћи била би умањена у односу на планирану.

II

Предност приликом остваривања права на једнократну новчану помоћ за покушај вантјелесне оплодње имају:

 

 • Незапослени брачни парови без потомства,
 • Брачни парови без потомства од којих је један запослен,
 • Запослени брачни парови без потомства,
 • Незапослени брачни парови са потомством,
 • Брачни парови са потомством од којих је један запослен,
 • Запослени брачни парови са потомством.

                                                                      

III

(1) Уз пријаву на јавни позив за једнократну новчану помоћ за покушај вантјелесне оплодње заинтересовани парови достављају сљедећу документацију у оригиналу или фотокопији:

 

   1. Извод из матичне књиге вјенчаних или овјерена изјава од стране два свједока да пар остварује заједницу живота у складу са Законом којим се уређују породични односи ( у случају ванбрачне заједнице);
   2. Личне карте или потврде о пребивалишту (ЦИПС);
   3. Доказ да су у поступку покушаја вантјелесне оплодње;
   4. Потврду о запослености, односно незапослености;
   5. Кућна листа;
   6. Правдање средстава добијених за ове намјене од општине Рибник за 2022. годину,
   7. Број текућег рачуна.

           

            (2) Достављене пријаве за остваривање права на једнократну новчану помоћ за покушај вантјелесне оплодње разматра Комисија за додјелу једнократне новчане помоћи за покушај вантјелесне оплодње коју именује Начелник општине.                                                                   

           

  IV

            (1) Јавни позив биће обајвљен на сајту општине Рибник, локалној радио станици и огласној плочи општине.

            (2) Јавни позив за подношење захтјева за једнократну новчану помоћ за покушај вантјелесне оплодње остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

            (3) Пријаве са документацијом достављају се у Шалтер сали општине Рибник или путем поште на адресу: Општина Рибник, Ул. Трг 9. јануар бб, 79288  Горњи Рибник са назнаком “н/р Комисији за додјелу једнократне новчане помоћи за покушај вантјелесне оплодње“.

 

 Начелник општине:

 Небојша Караћ

Подели: