Новости

15 јануар, 2024.

К О Н К У Р С за додјелу студентских и ученичких стипендија у 2024. години

Број: 01-67-1/24.

Датум: 15.01.2024. године

 

На основу  члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник општине Рибник“, бр. 97/16, 36/19, 61/21), члана 66. Статута општине Рибник („Службени Гласник општине Рибник“, број 05/17), те члана 9. Одлуке о стипендирању студената и ученика у општини Рибник (Службени гласник општине Рибник бр. 13/19), Начелник општине            р а с п и с у ј е:

 

К О Н К У Р С

за додјелу студентских и ученичких стипендија у 2024. години

 

I

            (1) Право на додјелу студентских стипендија имају сви студенти који испуњавају сљедеће  услове:

   • да су студенти прве или више године студија,
   • да су уписани први пут на одговарајућу годину студија, као редовни студенти на високошколским установама;
   • да имају пребивалиштe на подручју општине Рибник најкраће три године прије подношења захтјева по јавном конкурсу за додјелу стипендија;
   • да нису у радном односу;
   • да не примају стипендију од других даваоца стипендије;
   • да нису старији од 26 година живота на дан расписивања конкурса, изузев студената чији студији трају више од осам семестара, који не могу бити старији од 27 година живота.

 

Стипендија се не одобрава за вријеме апсолвентског стажа.

 

II

            (1) Студенти који остваре право на стипендију,  а који припадају:

 

а)  породицама погинулих и несталих бораца, породицама ратних војних инвалида од    1. до 4. категорије инвалидности,

б)  студенти из вишечланих породица од којих је бар двоје редовних студената,

в) студенти прве године студија који су на пријемном испиту освојили 90 и више бодова,

г)  студенти из социјално угрожених породица

имају право на стипендију у износу увећаном за 30% у односу на основну стипендију;

 

            (2) Студенти који остваре право на стипендију:

 

а) са просјеком оцјена 9 и више;

б) студенти без оба родитеља

имају право на стипендију у износу увећаном за 50% у односу на основну стипендију.

Редовни студенти који остваре право на стипендију могу остварити право на увећан износ стипендије само по једном од основа из става 1. и 2. овог члана.

Вишечлана породица у смислу ове одлуке је породица са четворо и више дјеце (у даљем тексту вишечлана породица).

 

III

            (1) Право на додјелу ученичких стипендија имају ученици ЈУ СШЦ „Лазар Ђукић“ Рибник, који испуњавају сљедеће услове:

            1. да су завршили све разреде основне школе са просјеком оцјена 5,0 (за ученике                   првог разреда),

            2. да имају просјек оцјена од 4,8-5,0 (за ученике другог и виших разреда),

            3. да припадају породицама погинулих и несталих бораца, породицама ратних војних инвалида I дo IV категорије;

            4. да припадају вишечланим породицама са просјеком оцјена од 4,0 – 5,0.

            5. да су ученици без оба родитеља;

            (2) Редовни ученици средње школе могу остварити право на стипендију само по једном од основа из става 1. овог члана.

 

IV

 Уз пријаву се прилаже сљедећа документација:

 1. Потврда о сталном мјесту пребивалишта на подручју општине Рибник или копија личне карте (достављају сви кандидати),
 2. Увјерење о први пут уписаној одговарајућој години студија или школској години (достављају сви кандидати),
 3. Овјерена изјава да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања (достављају сви кандидати),
 4. Овјерена изјава да студент није у радном односу (достављају сви кандидати студенти),
 5. Просјек оцјена из претходних година студија (достављају студенти који имају просјек 9,00 и више),
 6. Просјек оцјена да су све разреде основне школе завршили са 5,00 (достављају ученици првог разреда средње школе),
 7. Просјек оцјена од 4,8 – 5,00 (достаљају ученици другог и виших разреда средње школе),
 8. Просјек оцјена од 4,00 до 5,00 (достављају ученици из вишечланих породица – породице са четворо и више дјеце),
 9. Потврда да је студент прве године студија на пријемном испиту освојио 90 и више бодова (достављају студенти прве године студија),
 10. Кућна листа (достављају кандидати из вишечланих породица који конкуришу за увећану студентску стипендију или за ученичку стипендију),
 11. Увјерење да је студент без оба родитеља (достављају кандидати без оба родитеља),
 12. Увјерење да су студенти или ученици дјеца погинулих или несталих бораца или РВИ од I – IV категорије (достављају кандидати дјеца погинулих или несталих бораца или РВИ од I – IV категорије),
 13. Копија текућег рачуна (достављају сви кандидати).

 

V

Пријава за подношење захтјева за стипендију може се преузети у Шалтер сали Општинске управе, а налази се и на интернету, на официјалној страници општине Рибник, www.opstinaribnik.org.

  

Попуњен образац пријаве са потребним доказима о испуњавању прописаних услова студенти и ученици подносе у Шалтер сали општине Рибник или путем поште на адресу: Општина Рибник, Трг 9. јануар бб, 79288 Рибник, са назнаком “Комисији за додјелу стипендија”.    

Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања овог Конкурса у дневним новинама „Глас Српске“.

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Небојша Караћ

Подели: