Новости

25 јануар, 2024.

Ј А В Н И  П О З И В за усклађивање и регистрацију редова вожње аутобуских линија у друмском саобраћају на подручју општине Рибник за 2024/2025 годину

Број: 04-345-17-1/24

Датум: 25.01.2024. године

На основу члана 27. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске ("Службени гласник Републике српске" број: 47/17, 17/23), члан 8. Одлуке о условима и начину обављања јавног превоза лица и ствари на подручју општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” број: 1/19) и чланa 4. Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње на подручју општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” број: 4/18), начелник Одјељења за привреду општине Рибник, р а с п и с у ј е:

 

Ј А В Н И  П О З И В

за усклађивање и регистрацију редова вожње аутобуских линија у друмском саобраћају на подручју општине Рибник за 2024/2025 годину

 

I.         ПРЕДМЕТ УСКЛАЂИВАЊА

Покреће се поступак усклађивања и регистрација редова вожње у јавном линијском друмском саобраћају на подручју општине Рибник за регистрациони период 2024/2025 година на следећим линијама:

1.         Врбљани – Горњи Рибник,

2.         Слатина – Горњи Рибник

3.         Горње Ратково – Горњи Рибник

4.         Доње Ратково – Горњи Рибник

5.         Баба Ружа – Горњи Рибник

6.         Црквено – Горњи Рибник

 

II.        ОПШТИ УСЛОВИ

У поступку усклађивања редова вожње на подручју општине Рибник могу учестовати сви заинтересовани превозници који испуњавају услове прописане Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 47/17, 17/23),

Одлуком о условима и начину обављања јавног превоза лица и ствари на подручју општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” број: 1/19) и Правилником о усклађивању и регистрацији редова вожње аутобуских линија на подручју општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“ број: 4/18).

 

III.ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Пријављени приједлози редова вожње морају имати једнак број полазака и симетричан број аутобуских стајалишта на траси линије у оба правца саобраћаја.

Приједлози редова вожње морају бити израђени у складу са одредбама Закона, Одлуком и Правилником и из области безбједности саобраћаја.

 

IV.ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Превозник уз захтјев за усклађивање који садржи податке о превознику (фирма, тачна адреса сједишта, број телефона и телефакса, име и презиме одговорног лица) доставља:

•          лиценцу превозника за обављање јавног линијског превоза лица на територији општине Рибник у складу са чланом 9. Закона,

•          изводе из лиценци,

•          легитимацију за возаче моторних возила,

•          овјерену копију регистрације предузећа, односно дозволе за рад самосталног превозника,

•          увјерење о измиреним пореским обавезама директних и индиректних пореза (не старије од 30 дана од дана подношења захтјева) или овјерену копију увјерења о измиреним пореским обавезама директних и индиректних пореза (не старије од 30 дана од дана подношења захтјева),

•          за линије које ће се одржавати у кооперацији, превозници су дужни доставити Уговор о кооперацији који је у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају,

•          приједлог редова вожње овјерен и потписан од стране превозника на прописаним обрасцима.

Приједлози редова вожње достављају се на сљедећи начин:

•          списак старих редова вожње без промјена у 5 примјерака,

•          приједлог старих редова вожње са промјеном у 10 примјерака,

•          приједлог нових редова вожње у 10 примјерака.

Превозници су обавезни доставити и све регистроване редове вожње у једном примјерку.

 

V. РОК И НАЧИН ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовани превозници потребну документацију са захтјевом за усклађивање и регистрацију редова вожње дужни су доставити лично у шалтер сали општинске управе Рибник или препоручено путем поште најкасније до   23.02.2024. године до 12:00   часова.

Захтјев са потребном документацијом доставити у запечећеној коверти са назнаком: „Општина Рибник, Комисији за усклађивање редова вожње – НЕ ОТВАРАЈ“.

 

VI.ДАТУМ И МЈЕСТО ОТВАРАЊА ПРИЈАВА

Усклађивање редова вожње је јавно и отворено за присустовање превозника, осталих заинтересованих привредних друштава, предузетника и корисника услуга превоза уз евидентирање писаног овлашћења за сваког од превозника.

Отварање пристиглих пријава одржаће се у просторијама општинске управе Рибник дана

 27.02.2024. године у  11:00   часова.

 

У поступку усклађивања неће се разматрати:

 

•          неблаговремене и непотпуне пријаве,

•          пријаве које садрже приједлоге редова вожње који нису израђени у складу са одредбама Закона, Одлуком, Правилником и прописима о безбједности саобраћаја,

•          пријаве приједлога редова вожње превозника за које Комисија оцјени да превозник својим капацитетима не може обављати превоз на пријављеним редовима вожње које је пријавио самостално или у кооперацији са другим превозником,

Усклађивање се врши на начин и по поступку прописаним Правилником.

 

VII.ОБЈАВЉИВАЊЕ

Овај јавни позив биће објављен на службеној интернет страници и огласној плочи општине Рибник, те у дневном листу Глас Српске.

 

НАЧEЛНИК ОДЈEЉEЊА

Мирко Милетић, дипл. ек.

Подели: