Новости

19 јун, 2024.

Ј А В Н И О Г Л А С за избор кандидата за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора и њихових замјеника

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА РИБНИК

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 02-03-29/24

Датум 19.06.2024. године

 

На основу члана 2.13. тачка 3. Изборног закона БиХ („Службени Гласник БиХ“ број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,

33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 и 24/24), а у вези са чланом

26. Правилника о поступку именовања и разрешења бирачких одбора за Локалне изборе у БиХ 2024. године, број 05-1-02-2-577-1/24 од 03.05.2024. године, Општинска изборна комисија Рибник расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С

за избор кандидата за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора и њихових замјеника

 1. Објављује се Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора и њихових замјеника.
 2. Услови за именовање Општи услови:
  1. Пријављени кандидат је особа са правом гласа.
  2. За члана бирачког одбора не може бити именовано лице (члан 2.3. Изборног закона БиХ):
   1. које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ,
   2. које је члан највишег извршног политичког органа, политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора)
   3. које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12. став (4) Изборног закона
   4. које је кандидат за изборе за било који ниво власти на последљим Општим и последњим Локалним изборима
   5. којима је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговоран у последње 4 године рачунајући од дана правоснажности одлуке.

 

Посебни услови:

 1. да има пребивалиште у Општини за коју се именује бирачки одбор, у правилу да је уписан у извод из централног бирачког списка за бирачко мјесто за које се именује
 2. да има најмање завршену средњу школу, односно III, IV или V степен стручне спреме
 3. да му није изречена санкција од Централне изборне комисије БиХ

 

 1. Потребна документација
  1. Пријава на јавни оглас (попуњен образац СГ-3)

 

 1. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 20 (двадесет) дана од дана објаве јавног огласа на огласној плочи општине Рибник и на web страници општине Рибник.

 1. Орган за провођење поступка

Процедуру избора кандидата по јавном огласу проводи Општинска изборна комисија Рибник

 1. Остале информације

Образац пријаве кандидати могу преузети у сједишту Општинске изборне комисије или на интернет страници општине Рибник www.opstinaribnik.org

Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у затвореној коверти у сједиште изборне комисије са назнаком

Општинска изборна комисија Рибник Трг 9. јануар бб

79288 Рибник

„Пријава на јавни оглас за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора и њихових замјеника- не отварати“

Кандидати ће, ако Изборна комисија затражи, доставити доказе о квалификацији и испуњавању услова из Јавног огласа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Образац-СГ3

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ПРЕДСЈЕДНИ

 
   

 

 

Александар Агић

Подели: