Новости

21 јун, 2024.

Јавни позив за послодавце

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању рада приправника (“Службени гласник општине Рибник” бр. 1/20) и члана 66. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/17), Начелник општине Рибник упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ

I

Обавјештавамо послодавце који регистровано сједиште дјелатности имају на подручју општине Рибник, да Општина Рибник може на основу планираних буџетских средстава за 2024. годину преузети обавезу суфинансирања бруто плате одређеног броја приправника са ВСС и у том смислу их позивамо да пријаве потребу за запошљавањем приправника ВСС са одговарајућим стручним звањем.

Износ којим Општина Рибник суфинансира бруто плату приправника по једном приправнику на мјесечном нивоу је 1400 КМ бруто.

Уколико би у складу са актима послодаваца, примања приправника код послодаваца била већа у односу на износ који суфинансира општинска управа разлика у примањима приправника иде на терет послодаваца.

II

Право на пријаву имају послодавци који имају регистровано сједиште дјелатности на подручју општине Рибник.

Пријаве на јавни позив се подносе Начелнику Општине на прописаном образцу.

У пријави на Јавни позив, заинтересовани послодавци поред података о потребном броју приправника одређених квалификација, достављају и основне податке о предузећу или Установи/институцији (назив, сједиште, дјелатност, лице за заступање, ЈИБ, број жиро рачуна).

III

Након пријављених потреба послодаваца за приправницима одређених занимања и поступка избора приправника по јавном позиву, Начелник општине са послодавцима закључује Уговор суфинансирању приправничког рада одређеног/одређених приправника.

Уговором из предходног става утврђује се обавеза општинске управе да за вријеме трајања приправничког стажа суфинансира уговорени износ бруто плате приправника, обавеза послодавца да са изабраним приправником закључи Уговор о обављању приравничког рада, те друга међусобна права и обавезе.

IV

Овај позив ће бити објављен на огласној плочи општине Рибник, интернет сајту Општине, те локалној радио станици.

Пријаве на јавни позив достављају се Начелнику општине до 01.07.2024. године.

Образац пријаве заинтересовани послодавци могу преузети на интернет страници Општине или лично у шалтер сали Општинске управе Рибник.

 

Број:01-123-3/24                                                                                                         Начелник општине

Датум:21.06.2024. године                                                                                          Небојша Караћ

 

ОБРАЗАЦ - ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОДАВЦЕ

Подели: