Новости

28 јун, 2024.

Јавни позив за додјелу средстава за подстицаје у пољопривреди за 2024. годину

На основу Члана 72. Статута општине Рибник („Сл. гласник општине Рибник“ број 5/17), Одлуке о потписивању и овјеравању појединачних правних аката Општинске управе општине Рибник број:01-020-11/22 од 23.11.2022. године, Програма подстицаја пољопривредне производње на подручју општине Рибник за 2024. Годину, број: 02-330-14-1/24 од 25.06.2024. године , Начелник одјељења за привреду  р а с п и с у ј е:

Ј А В Н И  П О З И В

За додјелу средстава за подстицаје у пољопривреди за 2024 годину.

                       

Право на подстицајна средства у пољопривреди за 2024 годину имају пољопривредни произвођачи физичка  и правна лица  који испуњавају следеће опште услове:

- да имају пребивалиште/сједиште у општини Рибник;

- да обављају пољопривредну производњу на територији општине Рибник;

- да благовремено поднесу захтјев за подстицаје;

- да испуне услове прецизиране Програмом за подстицаје у пољопривреди

Посебни услови прецизирани су Програмом појединачно за сваку врсту подстицаја. Пољопривредни произвођачи који испуњавају опште и посебне услове, захтјеве могу поднијети за следеће врсте подстицаја:

  1. Подстицаји за унапређење текуће производње у овчарству (од 01.08. до 15.08.2024. године)
  2. Подстицаји за произведене-откупљене количине млијека (од 01.07. до 15.07.2024. године.)
  3. Подстицај за узгој стеоних јуница (од 01.08. до 15.08.2024. године)
  4. Подстицаји за узгој говеда (од 01.08. до 15.08.2024. године)
  5. Подстицаји за произведено и продато воће (од 01.09. до 15.09.2024. године)
  6. Подстицаји за производњу меда и унапређење пчеларства (од 01.07. до 15.07.2024. године.)
  7. Подстицаји за регресирање камата на пољопривредне кредите (од 01.07. до 15.07.2024 године)
  8. Подстицаји за остале трошкове у пољопривреди.

Захтјеви за остварење подстицајних средстава подносе се у шалтер сали Општинске управе Рибник или путем поште на адресу општине Рибник. Документација која се прилаже уз захтјеве за сваку врсту подстицаја прецизирана је Програмом који је саставни дио овог Позива. Непотпуни и неблаговремени захтјеви неће се узети у разматрање.

Број: 04- 330-14-2 /24                                                                                                        Начелник одјељења

Датум: 26.06.2024.године.                                                                                             Мирко Милетић, дипл.ек.

 

П Р О Г Р А М ПОДСТИЦАЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РИБНИК ЗА 2024. ГОДИНУ

 

 

Подели: