Новости

30 јун, 2022.

Ј А В Н И  П О З И В за додјелу средстава за подстицаје у пољопривреди за 2022. годину

Број: 01-330-15 /22
Датум: 17.06.2022. год.

На основу члана  59. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 97/16, 36/19, 61/21), члана 66. Статута општине Рибник („Сл. гласник општине Рибник“ број: 5/17), Програмом подстицаја пољопривредне производње на подручју општине Рибник за 2022. годину („Сл.гласник општине Рибник“, број: 06/22), Начелник општине р а с п и с у ј е:

Ј А В Н И  П О З И В
За додјелу средстава за подстицаје у пољопривреди за 2022. годину
        
Право на подстицајна средства у пољопривреди за 2022. годину имају пољопривредни произвођачи физичка  и правна лица  који испуњавају следеће опште услове: 
- да имају пребивалиште/сједиште у општини Рибник;
- да обављају пољопривредну производњу на територији општине Рибник;
- да благовремено поднесу захтјев за подстицаје;
- да испуне услове прецизиране Програмом  подстицаја пољопривредне производње на подручју општине Рибник за 2022. годину.
 
Посебни услови прецизирани су Програмом, појединачно за сваку врсту подстицаја. 
    
Пољопривредни произвођачи који испуњавају опште и посебне услове, захтјеве могу поднијети за следеће врсте подстицаја:
1.    Подстицај за прољетну сјетву житарица (до24.03.2022. год.);
2.    Подстицај овчарству (од 01.08. до 15.08.2022. године);
3.    Подстицај за произведене-откупљене количине свјежег млијека (од 01.07 до 15.07 2022. године за првих 6 мјесеци) и (од 01.12. до 15.12.2022. године за других 6 мјесеци); 
4.    Подстицај узгоју стеоних јуница (од 01.08. до 15.08.2022. године);
5.    Подстицај за узгој говеда (од 01.08. до 15.08.2022. године); 
6.    Подстицај за произведено и продато воће (од 01.09 до 15.09.2022. године);
7.    Подстицај за произведњу краставаца корнишона (од 01.09 до 15.09.2022. године);
8.    Подстицаји за производњу меда и унапређење пчеларства (од 01.07 до 15.07.2022. године);  
9.    Регресирање камата на пољопривредне кредите (од 01.07 до 15.07 2022. године за првих 6 мјесеци) и (од 01.12. до 15.12.2022. године за других 6 мјесеци). 

Захтјеви за остварење подстицајних средстава подносе се у шалтер сали Општинске управе Рибник или путем поште на адресу општине Рибник, a уз захтјев се прилаже и потребна документација. Крајњи рокови за подношење захтјева као и потребна документација утврђени су у зависности од врсте подстицаја и прецизирани су Програмом који је саставни дио овог Позива. Непотпуни и неблаговремени захтјеви неће се узети у разматрање.

 

Начелник општине
Небојша Караћ
 

Подели: