Новости

21 октобар, 2020.

Начелник општине Рибник доноси Наредбу о обавезном спровођењу мјера заштите запослених у Општинској управи општине Рибник од болести изазване новим вирусом корона (COVID-19)

Број:01-339-86-41/20
Датум: 21.10.2020. год.

На основу члана 22. став (1) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр.90/17, 42, 20 и 98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19), члана 66. и 87. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник бр. 05/17), тачке 11. и 12. Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом Корона (COVID-19) у Републици Српској,  број 59-1/20 од 20.10.2020. године,  Начелник општине 
д о н о с и: 

Н А Р Е Д Б У
 о обавезном спровођењу мјера заштите запослених у Општинској управи општине Рибник од болести изазване новим вирусом корона (COVID-19)

1. У циљу превенције ширења новог вируса Корона (COVID-19)  на запослене у Општинској управи општине Рибник, као и спречавање даљег ширења истог на подручју општине Рибник       предузимају се сљедеће мјере:

   1) у свим организационим јединицама Општинске управе забрањује се непотребно кретање и задржавање у ходницима, службеним просторијама и у шалтер сали,
   2) запосленима се налаже да радне активности oбављају телефонским или електронским путем уз минималан контакт са странкама и другим запосленим,
   3) запослени су дужни да  носе заштитну маску и да се  придржавају заштитне мјере   физичког растојања.

 2. Задужује се Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности да организује редовну дезинфекцију шалтер сале, ходника, службених и осталих просторија у згради општинске управе и да одреди једног од запослених који ће регулисати улазак, боравак и излазак странака из шалтер сале Општинске управе Рибник  како би се ограничио број особа које истовремено могу да уђу и бораве у шалтер сали и осталим просторијама Општинске управе.
 
3. Налаже се свим начелницима одјељења да у свим оранизационим јединицама Општинске управе општине Рибник организују рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста, а за послове за које је то могуће раднике  упутити на рад од куће.

4. Ступањем на снагу ове Наредбе ставља се ван снаге Наредба о обавезном спровођењу мјера заштите запослених у Општинској управи општине Рибник од болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) број 01-339-86-24/20 од 08.05.2020.год.  („Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/20).

5. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“.

Начелник општине
Небојша Караћ

Подели: