Новости

16 март, 2021.

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinanciranja u projektu

Broj: 01-330-3-5/21.
Datum: 16.03.2021. godine

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“  broj:96/16), člana 63. Statuta opštine Ribnik godinu („Službeni glasnik opštine Ribnik“, broj: 5/17),  člana 18. Odluke o izvršenju Budžeta opštine Ribnik za 2021. godinu („Službeni glasnik opštine Ribnik“, broj: 08/20“) i Sporazuma opštine Ribnik i humanitarne organizacije „Muslim Aid“ iz Sarajeva, broj:01-330-3-2/21 od 18.02.2021. godine, kojim su osigurana  donatorska sredstva za dodjelu 20 plastenika od strane „Humanitarne organizacije „Muslim Aid“ 40%, opštine Ribnik 40 % i vlastitog učešća korisnika 20% u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima opštine Ribnik“, Načelnik  opštine, raspisuje:    

JAVNI POZIV
za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom  putem sufinanciranja u projektu 

I   PRAVO UČEŠĆA

Pravo  na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe, mlade osobe i ostali zainteresovani kandidati sa područja opštine Ribnik koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju. 

 II  USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA 

Podnosilac  zahtjeva  treba da ispunjava slijedeće uslove:
1.    da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnm primanjima,
2.    da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju,
3.    da  ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
4.    da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom pozivu nema više od 100 m² plastenika u svom posjedu,
5.    da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (575,20 KM),
6.    da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.
7.    da će dobiveni plastenik  zadržati u vlasništvu najmanje 3 /tri/ godine od dana potpisivanja
      Ugovora o dodjeli plastenika.
Odjeljenje za privredu i razvoj opštine Ribnik je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:
1.    Pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja 
(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta) - 1-3 boda,
•    slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) – 1 bod,   
•    dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100m) – 2 boda,
•    jako dobri uslovi (blag nagib, blizu kuće, dobar pristup) – 3 boda.

Aplikanti kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr. veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti navodnjavanja neće se bodovati, te se njihove prijave neće  uzeti u razmatranje.          
              
Dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:
1.    Podnosilac zahtjeva nije korisnik donatorskih sredstava po osnovu ulaganja u poljoprivredu-1 bod,
2.     podnosilac zahtjeva nezaposlen -2 boda,
3. za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice koji se nalazi na Evidenciji nezaposlenih                   osoba Biroa za zapošljavanje  - 1  bod,               
4.  za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na Evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje, djeca, učenici i sl.) -1 bod,                              
5.  mlade osobe životne starosti do 35 godina   –   7 bodova,
6.   ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 5 bodova,
7.   dijete sa invaliditetom – 3 boda,
8.   socijalni aspekt – bez primanja po članu domaćinstva - 7 bodova,  
9.   socijalni aspekt - minimalna primanja po članu domaćinstva do 100 KM - 5 bodova,  
10.   socijalni aspekt - minimalna primanja po članu domaćinstva do 200 KM - 4 boda,
11.  socijalni aspekt - minimalna primanja po članu domaćinstva do 300 KM - 3 boda,
12.  socijalni aspekt - minimalna primanja po članu domaćinstva do 400 KM - 2 boda,
13.  socijalni aspekt - minimalna primanja po članu domaćinstva preko 400 KM - 1 bod.
14.     socijalni aspekt stanje na terenu: 0-4 boda.

Ukoliko kandidati pri bodovanju budu imali isti broj bodova, prednost će imati  mlađe osobe.
                             
IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:
1.    Obrazac za prijavu na javni poziv, 
2.    CIPS prijava podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija, 
3.    Ovjerena kopija lične karte, 
4.    Ovjerena kućna lista,
5.    Dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od strane Biroa za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik,
6.    Dokaz o visini primanja posnosioca zahtjeva,
7.    Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od strane Biroa za zapošljavanje,
8.    Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva,
9.    Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva, kao i potvrda o primanju penzionera,
10.    Vlasništvo ili posjed nad parcelom  (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista kao i Ugovor o zakupu zakupu ili Ugovor o korištenju zemljišta ili kopiju Obrazaca 7- APIF (Izjava fizičkog lica o davanju zemljišta porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu na korištenje bez naknade ukoliko se radi o osobama koje su upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava APIF),
11.     Ovjerena izjava da u svom vlasništvu ili posjedu nema više od 100 m²  plastenika,
12.     Ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora,
13.     Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednje 3 godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od opštine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,
14.     Ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (575,20 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke   proizvodnje  u trajanju od dva dana,
15.     Dokaz da je samohrani roditelj (dokument kojim aplikant može dokazati da je samohrani roditelj).

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja čine, predstavnik organizacije Muslim Aid, dva predstavnika opštine Ribnik, ista broji 3. člana.
Zadatak Komisije je da: 
•    pregleda prispjele prijave, 
•    evidentira kandidate koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, 
•    obavi uvid na licu mjesta, 
•    sačini listu krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje, te istu dostavi  Načelniku opštine.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje  Načelnik opštine. 
Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči Opštine i službenoj Web stranici opštine Ribnik.

NAPOMENA:
Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana. Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu opštine Ribnik. Zahtjevi sa traženom dokumentacijom  se predaju u zatvorenoj koverti na protokol opštine Ribnik sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“ sa rokom od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj ploči i  web stranici opštine Ribnik. 

Javni poziv ostaje otvoren do 31.03.2021. godine do 15,30  sati.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.    
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Opštinskoj upravi opštine Ribnik  ili na broj telefona 050/430-070 svakim radnim danom od 7,30-15,30 sati.

Načelnik opštine
Nebojša Karać

Подели: