Новости

01 јун, 2021.

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем дјеце у ЈПУ „Србија“ у радној 2021/2022. години

Број: 01-29/21
Датум: 01.06.2021. године  

На основу члана 37. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр.79/15) и члана 6. Правилника о условима и начину пријема дјеце у ЈПУ „Србија“ Рибник број: 01-4/21 од 01.04.2021.године и Одлуке о расписивању Огласа за пријем дјеце ЈПУ „Србија“ Рибник, број 01-28/21    од 14.05.2021. год.  р а с п и с у ј е  с е:

Ј А В Н И    О Г Л А С
за пријем дјеце у ЈПУ „Србија“ у радној 2021/2022. години 

I

Расписује се Оглас за пријем 37 дјеце у ЈПУ „Србија“ Рибник  узраста од једне  године до поласка у школу и то у двије васпитне групе:                                                                
1.      БУБАМАРИЦЕ – мјешовита јасличка група............................14 дјеце
2.      ЛЕПТИРИЋИ – мјешовита вртићка група...........................23 дјеце

II
Пријава на Оглас се врши попуњавањем обрасца – Захтјев за упис, који се може преузети на WЕБ сајту Општине Рибник или лично у шалтер сали Општинске управе  Рибник. Сви елементи наведени у  захтјеву морају бити достављени.
Уз захтјев је потребно доставити:  
1.     увјерење од надлежног Органа ако се ради о дјетету без родитељског старања,
2.     увјерење од надлежног Органа ако је дијете самохраног родитеља, 
3.     увјерење од надлежног органа ако су један или оба родитеља инвалиди од  И-ИВ категорије, 
4.     уговоре о раду или увјерење о запослењу родитеља, ако су један или оба родитеља запослена,
5.     увјерење од надлежног Органа ако су родитељи дјетета тешко обољели, 
6.     увјерење Центра за социјални рад ако се ради о дјетету са препоруком, 
7.     извод из Матичне књиге рођених свих чланова породице ако се ради о вишечланој породици са троје или више дјеце или увјерење од надлежног Органа да је у питању вишечлана породица, 
8.     Потврда са бироа да су родитељи незапослени,
9.     Извод из Матичне књиге рођених, 
10.   Лјекарско увјерење доставља се тек након пријема дјетета у ЈПУ, а најкасније три дана прије поласка дјетета у ЈПУ. 
Пријава на оглас са потребном документацијом доставља се лично у општинску управу Општине  Рибник или путем поште на адресу Трг 9. Јануар. 

III
О пријему дјеце по расписаном огласу одлучује Комисија за пријем дјеце у вртић, коју именује директор ЈПУ „Србија“. 
Комисија је дужна списак примљене дјеце истаћи на Огласној табли ЈПУ и огласној табли Општинске управе  Рибник и  то најкасније седам дана од дана затварања Огласа.

IV
Послије извршеног пријема, родитељи са ЈПУ “Србија“ Рибник закључују уговор о међусобним правима и обавезама. 
Примљена дјеца полазе у ЈПУ првог радног дана у септембру исте године.

V
Оглас за пријем дјеце ће бити објављен 01.06.2021. на огласној табли ЈПУ „Србија“ Рибник, огласној табли општинске управе и мјесних заједница, WЕБ сајту Општине Рибник и у средствима јавног информисања (Радио Рибник ) и остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

VI
Радно вријеме ЈПУ „Србија“ Рибник је од понедељака до петака од 06:30 до 16:00 часова.


VII
Износ новчаног учешћа родитеља за боравак у Јавној предшколској установи „Србија“ Рибник за календарску 2021. годину износи 130 КМ за цјелодневни, а за полудневни боравак 70 КМ.
Ако корисник услуга истовремено у предшколску установу уписује двоје или више дјеце, за друго дијете и свако наредно дијете цијена услуга износи 80% од укупне цијене.
Ако корисник услуга у предшколску установу уписује четврто, пето и свако наредно  дијете из исте породице, ослобађа се плаћања цијене, а средства обезбјеђује Оснивач.


VIII
Родитељи имају право да се упознају са  Правилником о условима и начину пријема дјеце у ЈПУ „Србија“  који   је  доступан на WЕБ сајту Општине Рибник.
За све додатне информације родитељи се могу обратити на број телефона 050 /430 070, локал 101.

Директор
Зорица Стојановић

Подели: