Новости

01 јун, 2021.

ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИЈЕМ ДЈЕТЕТА У ЈПУ „СРБИЈА“ РИБНИК

___________________________________________________ 

/Подносилац захтјева (презиме и име родитеља/старатеља)

_________________________

Датум подношења захтјева  

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДЈЕТЕТУ                                              

 

ИМЕ_____________________ ПРЕЗИМЕ_________________________ ПОЛ  М/Ж

                 (заокрузити)

ДАН, МЈЕСЕЦ И ГОДИНА РОЂЕЊА______________________, МЈЕСТО РОЂЕЊА  _________________________

ЈМБ _____________________

ДРЖАВЉАНСТВО__________________

АДРЕСА СТАНОВАЊА________________________ ГРАД/ОПШТИНА _______________

ИМА ЛИ БРАТА/СЕСТРУ ВЕЋ УПИСАНЕ У ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ ДА/НЕ  (заокружити)  

РАЗВОЈНИ СТАТУС ДЈЕТЕТА

(заокружити)

А) Уредна развојна линија

Б) Дијете са тешкоћама у развоју

 

Врста тешкоће у развоју 

      а) Оштећење вида

     б) оштећење слуха

     в) поремећаји говорно-гласовне комуникације

     г) тјелесни инвалидитет _____________________________ (навести који)

     д) интелектуалне тешкоће

     ђ) поремећај социјалне комуникације; поремећај из аутистичног спектра; аутизам

Дијагностички поступак за утврђивање тешкоћа (заокружити)  

      а) Увјерење од надлежног центра за социјални рад да се ради о дјетету са препоруком           (доставити копију)

      б) налаз и мишљење специјализоване здравствене установе и навети које _______________________(доставити копију)

      в) налаз и мишљење осталих стручњака и навести којих___________________________ (доставити копију налаза)

Рехабилитацијски поступак дијете је на третману? ДА / НЕ (заокружити)

Назив установе и врста третмана______________________________.

Ц) Друге специфичне развојне потешкоће код дјетета (поремећај с пркошењем и супростављањем, поремећај опхођења, анксиозни поремећаји, депресија, тикови, ноћне море и  страхови, фобије, неадекватна приврженост, проживљено трауматско искуство, повученост, срамежљивост, испади бијеса, агресија и друго)

Навести неку од датих уколико их дијете има

___________________________________________________________

Д) Посебне промјене здравственог стања код дјетета ( алергије, посебна прехрана, хронична обољења, епилепсија, астма, бронхитис, фебрилне конвулзије и друго)

Навести које уколико их дијете има ____________________________________________

 

ЗАХТЈЕВ ПОДНОСИМ ЗА УПИС ДЈЕТЕТА У СЛЕДЕЋЕ ПРОГРАМЕ:

 1. ЈАСЛИЦЕ ( од 1. до 3. године )
 2. ВРТИЋ (од 3. године до поласка у школу)

 

1.1. Цјелодневни боравак

1.2. Полудневни боравак    

 

 2.1. Цјелодневни боравак

2.2. . Полудневни боравак                                                                          

   (заокружити)

 

ПОДАЦИ О РОДИТЕЉИМА

МАЈКА

ИМЕ__________________ ПРЕЗИМЕ____________________________ ДАН, МЈЕСЕЦ, ГОДИНА РОЂЕЊА_____________________ ДРЖАВЉАНСТВО____________________

ЈМБГ _______________________

АДРЕСА СТАНОВАЊА_______________________ГРАД/ОПШТИНА_________________

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: _______________________

е-маil: __________________________

ЗАПОСЛЕНА ДА/ НЕ (заокружити),

 НАЗИВ И АДРЕСА ПОСЛОДАВЦА _____________________________________

КОНТАКТ НА РАДНОМ МЈЕСТУ: ТЕЛЕФОН, е-маil:______________________________

ЗАНИМАЊЕ И СТРУЧНА СПРЕМА_______________________________

РАДНО ВРИЈЕМЕ:_________________________

ИНВАЛИД ОД 1-4 КАТЕГОРИЈЕ ДА / НЕ (заокружити)

ТЕШКО ОБОЉЕЊЕ ДА / НЕ (заокружити)

САМОХРАНИ РОДИТЕЉ ДА / НЕ (заокружити)  

 

ОТАЦ

ИМЕ____________________ ПРЕЗИМЕ_______________________ ДАН, МЈЕСЕЦ И ГОДИНА РОЂЕЊА _____________________ ДРЖАВЉАНСТВО____________________

ЈМБГ_________________________

АДРЕСА СТАНОВАЊА____________________ ГРАД/ОПШТИНА___________________

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:________________________

е-маil:____________________________

ЗАПОСЛЕН ДА / НЕ (заокружити),

 

НАЗИВ И АДРЕСА ПОСЛОДАВЦА_______________________________________

КОНТАКТ НА РАДНОМ МЈЕСТУ: ТЕЛЕФОН, е-маil_______________________________

ЗАНИМАЊЕ И СТРУЧНА СПРЕМА__________________________

РАДНО ВРИЈЕМЕ ___________________________

ИНВАЛИД ОД 1-4 КАТЕГОРИЈЕ ДА / НЕ (заокружити)

ТЕШКО ОБОЉЕЊЕ ДА / НЕ (заокружити)

САМОХРАНИ РОДИТЕЉ ДА / НЕ (заокружити)

 

ПОРОДИЧНИ СТАТУС

 1. Корисници права на новчану помоћ, дјечији додатак и матерински додатак_________________________________________________________________
 2. Породица са троје и више дјеце ____________________________________________
 3. Припадници мањинских етничких група_____________________________________
 4. Статус / ванбрачна заједница, брачна заједница, разведени/_____________________

 

 

 

                                                                                                          ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА

У Рибнику, дана______________                                                      _____________________ 

 

 

ПОПУЊАВА УПРАВА

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИЛОЖЕНА УЗ ЗАХТЈЕВ:

 1. Извод из Матичне књиге рођених дјетета
 2. Увјерење од надлежног органа ако се ради о дјетету без родитељског старања
 3. Увјерење од надлежног органа ако је дијете самохраног родитеља
 4. Увјерење од надлежног органа ако је један или оба родитеља инвалид од 1-4 категорије
 5. Уговор о раду или увјерење о запослењу оца
 6. Уговор о раду или увјерење о запослењу мајке
 7. Увјерење од надлежног органа ако су родитељи тешко обољели
 8. Увјерење Центра за социјални рад ако се ради о дјетету са препоруком
 9. Извод из Матичне кнјиге рођених свих чланова породице ако се ради о вишечланој породици са троје и  више дјеце или увјерење од надлежног органа да је у питању вишечлана породица
 10. Потврда са бироа да су оба или један родитељ незапослени

 

(ЗАОКРУЖИТИ)

 

По пријему дјетета у ЈПУ доставити:

 1. Љекарско увјерење  

 

 1. Дијете самохраних родитеља…............................................... број бодова......................
 2. Дијете родитеља инвалида од 1 до 4 категорије.................... број бодова......................
 3. Дијете са оба запослена родитеља........................................... број бодова......................
 4. Дијете са једним запосленим родитељем................................ број бодова.....................
 5. Дијете тешко обољелих родитеља........................................... број бодова.....................
 6. Дијете за које је Центар за социјални рад утврдио да је потребно укључити у програм предшколског васпитања и образовања.................. број бодова......................
 7. Дијете из породице са троје и више дјеце............................... број бодова.....................
 8. Дијете из породице којима је утврђен статус корисника права на новчану помоћ, дјечији додатак и матерински додатак.................................... број бодова......................
 9. Дијете припадник мањинских етничких заједница............... број бодова......................
 10. Дијете незапослених родитеља................................................ број бодова......................
 11. Дијете на листи чекања............................................................. број бодова.....................

 

   УКУПАН БРОЈ БОДОВА:.............................

 

НАПОМЕНА: Непотпуни захтјеви се неће разматрати. Родитељ је у обавези да приликом предаје захтјева, а најкасније до затварања огласа за пријем дјеце, достави сву потребну документацију којом потврђује наведене статусе у захтјеву по којем Комисија за пријем дјеце врши бодовање.

Подели: