Новости

01 јун, 2021.

П Р А В И Л Н И К о условима и начину пријема дјеце у ЈПУ „Србија“ Рибник

Број:01-4/21

Дана,01.04.2021. године

 

На основу члана 37. и 80. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/15) и члана 55. Статута ЈПУ „Србија“ Рибник, Управни одбор на сједници одржаној 31.03.2021. године  д о н и о  је

 П Р А В И Л Н И К       
 о условима и начину пријема дјеце у ЈПУ „Србија“ Рибник

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 
Овим Правилником регулишу се следећа питања: 
1.    услови пријема дјеце,
2.    начин пријема дјеце, 
3.    мјерила за одлучивање пријема дјеце,
4.    вријеме у које се обавља пријем дјеце, 
5.    састав и надлежност органа који врши пријем дјеце, 
6.    документација коју је потребно доставити од стране родитеља, 
7.    обавезе родитеља,
8.    обавезе ЈПУ,
9.    завршне одредбе.   

Члан 2.

 Пријем дјеце у ЈПУ“Србија“ Рибник (у даљем тексту: ЈПУ) врши се у сладу са Законом и расположивим капацитетима ЈПУ.
         

 II УСЛОВИ ПРИЈЕМА ДЈЕЦЕ 

Члан 3.

У ЈПУ се образују васпите јасличке и вртићке групе за узрасни период од једне године до поласка у школу. 
Васпите групе могу бити формиране од дјеце истог или дјеце различитих узраста тзв. мјешовите групе. 

Број дјеце у васпитној групи је:

1.    јасличка група од једне до двије године – до 12 дјеце
2.    јасличка група од двије до три године – до 15 дјеце 
3.    мјешовита јасличка група – до 14 дјеце
4.    вртићка од три до четири године – до 21-ог дјетета, 
5.    вртићка група од четири до пет година – до 24 дјеце,
6.    вртићка група од пет до шест година – до 25 дјеце и
7.    мјешовита вртићка група – до 23 дјеце.
   Уколико постоји потреба, установа за текућу радну годину, уз сагласност Оснивача, може утврдити већи број дјеце која се уписују у васпитну групу, с тим да број уписане дјеце не може бити увећан за више од 20% од броја утврђеног претходним ставом овог члана. 

Члан 4.


У ЈПУ се примају дјеца оба пола, тјеласно и психички здрава, што се доказује љекарским увјерењем добијеног на основу прегледа о физичком и психичком развоју дјетета и лабараторијских налаза који садрже брис грла, носа и столице дјетета надлежне здравствене установе, и извода из матичне књиге рођених, а након извршеног уписа потписује се уговор о међусобним правима и обавезама између родитеља-старатеља дјетета и Установе.                                                                         
Свако дијете, уз  испуњавање услова из става 1. овог члана има једнако право приступа и једнаке могућности за пријем и упис у ЈПУ и јаслице без дискриминације по било којем основу, уз поштовање дјечијих права.
Упис дјетета са сметњама у развоју разматра предшколска установа на основу документације и процјене стручног тима о психофизичком статусу и потребама дјетета за одговарајућим програмима које предшколска установа може понудити. 

У ЈПУ се могу примити и дјеца која похађају посебан програм у години пред полазак у школу у трајању од најмање три мјесеца и траје три часа дневно, на што сагласност даје Министар просвјете и културе Републике Српске.
Упис дјеце врши се у мјесецу фебруару на основу љекарског увјерења и извода из матичне књиге рођених, након чега предшколска установа или друга установа која реализује програм предшколског васпитања закључује уговор са родитељем/старатељем о међусобним правима и обавезама. 
ЈПУ је дужан да у току јануара мјесеца текуће године обавијести становништво о упису и условима уписа дјеце из става 4. Овог члана путем средстава јавног информисања. 


III НАЧИН ПРИЈЕМА ДЈЕЦЕ 

 Члан 5.


 Пријем дјеце у ЈПУ врши се на основу јавног огласа који се објављује на огласној табли ЈПУ, а по потреби и путем средстава јавног информисања 
(локални радио).


Члан 6.


Одлуку о расписивању Огласа за пријем дјеце доноси директор ЈПУ.

Члан 7.


Оглас за пријем дјеце у вртић објављује се сваке године почетком јуна и остаје отворен 15 дана од дана објављивања. 

Члан 8. 


Оглас за пријем дјеце у ЈПУ садржи:
-    пријемне могућности према узрасним групама,
-    трајање огласа, рок до када ће бити извршен пријем дјеце 
-    документација коју је потребно приложити ,
-    начин обавјештења родитеља о пријему.
 Пријаве за пријем дјеце подносе се на прописаном обрасцу, који се преузима у ЈПУ.

IV  МЈЕРИЛА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИЈЕМУ ДЈЕЦЕ

Члан 9.


Комисија за пријем дјеце доноси одлуку о пријему на основу листе приоритета, односно ранг листе коју сачињава према мјерилима: 
1.    дијете без оба родитеља,
2.    дијете самохраних родитеља,
3.    дијете родитеља инвалида од 1-4 категорије,
4.    дијете незапослених родитеља,
5.    дијете са оба запослена родитеља 
6.    дијете са једним запосленим родитељем, 
7.    дијете тешко обољелих родитеља,
8.    дијете за које је Центар за социјални рад Рибник утврдио да је потребно укључити у програм предшколског васпитања и образовања,
9.    дјеца из породица са троје и више дјеце,
10.    дјеца из породица којима је утврђен статус корисника права на новчану помоћ, дјечији додатак и матерински додатак,
11.    дјеца припадника мањинских етничких заједница
12.    дијете које се налази на листи чекања у ЈПУ.

                                               
Члан 10.

За поједина мјерила из члана 9. овог Правилника додјељују се дјеци бодови и то:
1.    дијете самохраних родитеља ...........................................20 бодова 
2.    дијете родитеља инвалида од 1-4 категорије .................18 бодова
3.    дијете са оба запослена родитеља ...................................16 бодова
4.    дијете са једним запосленим родитељем.........................12 бодова
5.    дијете тешко обољелих родитеља....................................16 бодова 
6.    дијете за које је Центар за Социјални рад Рибник утврдио да је          потребно укључити у програм
 предшколског васпитања и образовања.........................10 бодова
7.    дијете из породице са троје и више дјеце.........................8 бодова
8.    дијете из породице којима је утврђен статус корисника права на          новчану помоћ, дјечији додатак и матерински додата.....8 бодова
9.    дијете припадник мањинских етничких заједница...........6 бодова
10.    дијете незапослених родитеља............................................4 бода 
11.    за сваки мјесец чекања мјеста у ЈПУ (од дана почетка наредног мјесеца од предаје захтјева за смјештај и боравак у ЈПУ).........2 бода

Дјеца без родитељког старања и дјеца са сметњама у развоју не подлијежу поступку бодовања на основу дефинисаних критеријума за пријем у ЈПУ. 


V САСТАВ И НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА КОЈИ ВРШИ ПРИЈЕМ ДЈЕЦЕ

 
Члан 11.


О пријему дјеце по расписаном огласу одлучује Комисија коју именује директор ЈПУ, а чине је предсједник и два члана. 


Члан 12. 


(1)    Комисија за пријем дјеце на основу достављене документције утврђује:
1.    благовременост пријава;
2.    потпуност пријава.
(2)    Комисија за пријем дјеце након одлучивања о благовремености и потпуности пријава, а на основу достављене документације, врши бодовање приспјелих пријава по утврђеним правилима. 
(3)    Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
(4)    Одлуку о пријему дјеце Комисија доноси у року од седам дана од затварања огласа. Списак примљене дјеце биће истакнут на огласној табли ЈПУ

Члан 13.


О извршеном пријему дјеце води се записник који садржи: 
1.    датум пријема,
2.    ранг листу дјеце пријављене за упис,
3.    списак дјеце која су примљена у ЈПУ.

Члан 14.


Родитељ који није задовољан одлуком о пријему, може уложити приговор на Одлуку директору ЈПУ у року од 8 дана од дана објављивања списка примљене дјеце на Огласној табли.
Директор је дужан одлучити о приговору на одлуку Комисије у року од 8 дана од дана пријема приговора. Одлука директора је коначна.
Родитељ којем се укаже мјесто за боравак дјетета у ЈПУ, а који одустане од истог, дужан је поднијети нови захтјев за пријем дјетета у ЈПУ. 

VI ВРИЈЕМЕ У КОЈЕМ СЕ ОБАВЉА ПРИЈЕМ ДЈЕЦЕ 


Члан 15.


Родитељи су у обавези да након објављеног списка примљене дјеце на Огласној табли вртића, преузму у вртићу образац за љекарско увјерење и обаве љекарски преглед дјетета благовремено, а најраније почетком мјесеца августа јер исти не може бити старији од мјесец дана. 
Примљена дјеца полазе у ЈПУ првог радног дана у септембру исте године. 
                                                    
Члан 16. 


На почетку сваке радне године родитељ дјетета које похађа ЈПУ је у обавези да донесе налаз бриса грла, носа и столице дјетета како би се превентивно дјеловало на здравље остале дјеце и спријечило ширење заразних болести, посебно у периоду адаптације у складу са чланом 38. Закона о предшколском васпитању и образовању РС („Службени гласник РС“, број: 79/15). 
                                         
Члан 17.

Пријем дјеце у ЈПУ може се вршити и послије 1.септембра у следећим случајевима:
1.    ако се на расписан оглас није пријавио потребан број дјеце, 
2.    ако у току године дође до раскида уговора о смјештају дјетета у  ЈПУ, чиме се упразни мјесто за пријем и боравак дјетета. 

Члан 18.

У случају да у току године дође до раскида уговора о смјештају дјетета, примају се дјеца по реду првенства са раније утврђене листе приоритета. 
У случају да се путем огласа не попуне капацитети ЈПУ, пријем се врши у току године без огласа и по реду подношења пријаве.


VII  ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ 


Члан 19.


Родитељ је дужан приликом уписа доставити следеће: 
1.    захтјев за упис дјетета у ЈПУ (добија се у Управи ЈПУ „Србија“ Рибник)
2.    доказе о испуњавању услова за бодовање из члана 10 и то: 
2.1.     увјерење од надлежног Органа ако се ради о дјетету без родитељског старања,
2.2.     увјерење од надлежног Органа ако је дијете самохраног родитеља, 
2.3.      увјерење од надлежног органа ако су један или оба родитеља инвалиди од  I-IV категорије, 
2.4.     уговоре о раду или увјерење о запослењу родитеља, ако су један или оба родитеља запослена,
2.5.     увјерење од надлежног Органа ако су родитељи дјетета тешко обољели, 
2.6.     увјерење Центра за социјални рад ако се ради о дјетету са препоруком, 
2.7.     извод из Матичне књиге рођених свих чланова породице ако се ради о вишечланој породици са троје или више дјеце или увјерење од надлежног Органа да је у питању вишечлана породица, 
2.8.     потврда са бироа да су родитељи незапослени,
3.    Извод из Матичне књиге рођених, 
4.    Љекарско увјерење доставља се тек након пријема дјетета у ЈПУ, најраније у мјесецу августу, а најкасније три дана прије поласка дјетета у ЈПУ. 

VIII ОБАВЕЗЕ РОДИТЕЉА  


Члан 20.


Дужност родитеља је да на вријеме извршава уплате боравка дјетета у ЈПУ као и све друге обавезе регулисане међусобним уговором.
                                             
Члан 21.


    Родитељ, односно старатељ је дужан: 
-    Да дијете доводи редовно у ЈПУ од 06:30 до  08:30 часова, сваког радног дана, а у изузетним ситуацијама уз договор са васпитачима може и касније, с тим да тај дан дјетету неће бити обезбјеђен доручак,
-    Да дијете снабдије потребном гардеробом, као и другом опремом за коју се утврди да је неопходна дјетету у току боравка, а по потреби ЈПУ и други прибор потребан за индивидуални рад у васпитно- образовном процесу и сл.
-    Да дијете у ЈПУ преда уредно спремљено и потпуно здраво, да редовно плаћа боравак у ЈПУ, унапријед, а најкасније до 10. у мјесецу,
-    Да не доводи у ЈПУ болесно дијете и дијете под терапијом,
-    Да о болести дјетета одмах обавијести надлежне у вртићу, 
-    Да дође по дијете у времену од 15:00 до 16:00 часова сваког радног дана,
-    Да дође одмах по дијете на позив из ЈПУ, ако је дијете болесно.
                                               
Члан 22.

Родитељ који не дође по дијете по дијете у складу са одредбама члана 21. плаћа посебну накнаду за продужени рад васпитача, рачунајући вријеме дуже од 1 сата, преко 10 минута као 1 сат и то:
       за 1 сат......................................................10,00КМ
       за 2 сата.....................................................30,00КМ
       за сваки даљни сат...................................20,00КМ

 

Члан 23.

Дијете никако и ни у ком случају не може без пратње пунољетне особе долазити и одлазити из ЈПУ. Родитељ је у обавези само уз писмену Изјаву која чини саставни дио Уговора за боравак дјетета у ЈПУ, овластити највише четири пунољетне особе које могу изводити и доводити из/у ЈПУ. У случају да ни родитељ нити особе које су овлашћене да доводе и изводе дијете из вртића, нису у могућности да дођу по дијете, родитељ може телефонским путем обавијестити надлежне у вртићу, с тим да је обавезан доставити податке о особи која ће извести дијете и то: Име и презиме особе, матичини број и број личне карте.  Потписивањем писмене изјаве, родитељ преузима сву одговорност за безбједност дјетета на путу од куће до ЈПУ и обрнуто. 

IX  ОБАВЕЗЕ ВРТИЋА      

                                                       
Члан 24. 


ЈПУ  је обавезан да обезбједи оптималну организацију рада као и друге услове за реализацију програма и остварења циљева предшколског васпитања и образовања, све у складу одредби Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/15). 
                                                               
Члан 25.


 ЈПУ има обавезу да испуни све услове регулисане међусобним уговором са родитељем.

X  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  


Члан 26. 


 Родитељи имају право да се упознају са овим Правилником приликом подношења захтјева за пријем дјетета у ЈПУ, као и приликом закључивања уговора за смјештај и боравак у ЈПУ.
                                                              
Члан 27.


Овај Правилник ступа на снагу даном добијања сагласности Начелника Oпштине и исти ће бити објављен на огласној табли ЈПУ.

 

Предсједник УО

Весна Гвозденовић

Подели: