Пореска управа

Начелник Подручне јединице: Неђо Стојаковић

Основни задатак Пореске управе јесте да досљедно, непристрасно и ефикасно прикупља јавне приходе и тако служи Републици Српској и њеним грађанима.

Законом о Пореској управи уређен је јединствен поступак у примјени материјалних пореских закона, а Пореској управи Републике Српске је дата надлежност за спровођење свих пореских закона.

Суштина новог приступа који је у порески систем Републике Српске донио Закон о Пореској управи јесте принцип самопријављивања. То значи да је законска обавеза пореских обвезника да сами пријаве своје обавезе на начин и у роковима прописаним Законом о Пореској управи или материјалним пореским законом.

Организацијом Пореске управе РС успостављене су организационе цјелине које се баве пословима образовања, информисања и пружања помоћи пореским обвезницима, пословима контроле обрачуна, наплате пореза, истраге и другим активностима везаним за примјену поменутих прописа.

У Подручној јединици Рибник, као саставном дијелу Пореске управе РС врши се: пријем и обрада докумената у вези са регистрацијом пореских обвезника, пријем пореских пријава и провјера њихове формалне исправности, прелиминаран унос обавеза из пријава, помоћ пореским обвезницима у остваривању њихових права и извршавању пореских обавеза; едукација и информисање пореских обвезника у вези са њиховим правима и обавезама у области пореза.

 

Tel.

050/431-092

Fax.

050/431-092

Email:

nedjo.stojakovic@poreskaupravars.org

Adresa:

Трг 9. Јануар бб

Подели: