Начелник општине

Начелник општине - Небојша Караћ

Биографија

Небојша Караћ је рођен 03.12.1966. године у Доњим Врбљанима, општина Рибник. Основну школу је завршио у Доњим Врбљанима а средњу медицинску у Бања Луци.

Био је одборник у Скупштини општине Рибник у три мандата а у два мандата обављао функцију Предсједника Скупштине општине Рибник.

Учесник одбрамбено отаџбинског рата од 1991-1995. године.

Ожењен је и отац двоје дјеце.

 

 

КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Кабинет Начелника општине обавља сљедеће послове:

 • стручне, савјетодавне, организационе, административне и техничке послове за потребе Начелника општине,
 • послове координације рада са другим организационим јединицама у Oпштинској управи,
 • послове координације рада и сарадње са надлежним органима и институцијама у оквиру надлежности и овлаштења,
 • припрема нацрте и приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката које доноси Скупштина општине и Начелник општине уколико припрема тих аката није у дјелокругу Одјељења,
 • савјетничке послове  за  потребе Начелника општине,
 • послове протокола Начелника општине,
 • издавање службених саопштења, информисање јавности и послове уређивања и ажурирања web странице Oпштине,
 • управне послове који су у надлежности Начелника општине,
 • секретарске и дактилографске послове за потребе Начелника и замјеника Начелника општине,
 • послове везане за пријем странака код Начелника,
 • послове припреме и организације радних састанака за потребе начелника и замјеника начелника,
 • води  евиденцију судских поступака у којима учествује Општина,
 • извршава и спроводи прописе Скупштине Општине и Начелника Општине,
 • врши и друге послове које му у складу са Законом повјери  Начелник општине.

 

ОДСЈЕК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ

Одсјек за јавне набавке, инвестиције  и развој обавља сљедеће послове:

 • послове провођења комплетне процедуре јавних набавки роба, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама БиХ (процјена инвестиције, припрема тендерске документације, расписивање јавне набавке, пријем тендерске документације, избор најповољнијег понуђача, припреме приједлога уговора итд),
 • израђује приједлог годишњег плана јавних набавки према прописаној методологији на нивоу општинске управе,
 • контролише и прати реализацију Плана јавних набавки и предлаже ажурирање плана у складу са промијењеним околностима,
 • припрема извјештај о реализацији годишњег плана јавних набавки,
 • учествује у свим активностима од доношења одлуке о инвестирању до коначнe реализације пројекта гдје се општина  појављује као инвеститор радова,
 •  прати реализацију Програма капиталних инвестиција,
 • врши надзор над реализацијом инвестиција односно прати инвестицују од склапања уговора до завршетка односно примопредаје послова,
 • прати доступне изворе финансирања и јавне позиве домаћих и међународних фондова, донаторских организација и финансијских  институција,
 • припрема и израђује пројекте, аплицира, врши мониторинг и интерну евалуацију пројеката према донаторским организацијама,
 • израђује преглед појединачних пројеката који се имплементирају,
 • успостваља сарадњу са представницима међународних агенција, владиних и невладиних организација и других међународних субјеката са сједиштем у БиХ и региону у циљу промоције потенцијала Општине и коришћења доступних извора финансирања,
 • припрема и кандидује пројекате у склопу предприступних фондова ЕУ (IPA и други фондови),
 • прикупља, обједињује и  редовно ажуира  податаке од значаја за локални развој из различитих извора,
 •  вoди бaзу пoдaтaкa инвeститoрa у Општини Рибник,
 • прикупљa пoдaткe за израду и aжурирaњe инвeстициoнoг профила општине Рибник,
 • пружa услугe сaвjeтoвaњa и инфoрмисaњa пoтeнциjaлним инвeститoримa,
 • учeствуje у изрaди инвeстициoних eлaбoрaтa, рaзвojних прoгрaмa и прojeкaтa,
 •  спроводи и друге  активности везане за привлачење инвестиција,
 • учествује у припреми и изради стратешких развојних документа и развојних планова Општине Рибник (стратегија развоја и други развојни документи),
 • спроводи активности дефинисане Стратегијом развоја општине и другим плановима и програмима из свог дјелокруга,
 • израђује анализе, информације и извјештава грађане, удружења, привредне субјекте и друге  о стратешким и другим развојним документима и  прати  реализацију истих,
 • прати објављене конкурсе код развојних програма Владе, као и међународних институција и фондова везано за рурални развој, о њима  обавјештава заинтересоване и помаже у апликацији на исте,
 • сарађује са другим институцијама и организацијама које у свом програму имају компоненту руралног развоја и ревитализације,
 • припрема аналитичко-информативне и друге материјале  из свог дјелокруга,
 • припрема и обрађује материјал за начелника и Скупштину општине из свог дјелокруга,
 • извршава и спроводи прописе Скупштине Општине и Начелника Општине,
 • врши и друге управне, стручне, административне и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и Начелник општине.