Начелник општине

Начелник општине - Небојша Караћ

Биографија

Небојша Караћ је рођен 03.12.1966. године у Доњим Врбљанима, општина Рибник. Основну школу је завршио у Доњим Врбљанима а средњу медицинску у Бања Луци.

Био је одборник у Скупштини општине Рибник у три мандата а у два мандата обављао функцију Предсједника Скупштине општине Рибник.

Учесник одбрамбено отаџбинског рата од 1991-1995. године.

Ожењен је и отац двоје дјеце.

 

 

Надлежности

Начелник општине је надлежан да:

 • предлаже Статут општине,
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини,
 • израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта,
 • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности Општине, њених права и обавеза,
 • спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава општински буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,
 • извршава законе и друге прописе Републике и града чије је извршење повјерено Општини,
 • доноси одлуку о оснивању општинске административне службе,
 • доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе,
 • доноси План цивилне заштите Општине и обезбјеђује његову реализацију,
 • реализује сарадњу Општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине општине и њених одговарајућих радних тијела,
 • даје сагласност на Статут и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Општина,
 • даје сагласност на цијене комуналних и других услуга из надлежности Општине, у складу са прописима,
 • подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду општинске административне службе,
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис Скупштине општине, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
 • закључује уговоре у име Општине, у складу са овим Статутом и актима Скупштине општине,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења општинске административне службе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштина општине, доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен овим Статутом,
 • обавља друге послове утврђене Законом и Статутом Општине.