Načelnik opštine

Načelnik opštine - Nebojša Karać

Biografija

Nebojša Karać je rođen 03.12.1966. godine u Donjim Vrbljanima, opština Ribnik. Osnovnu školu je završio u Donjim Vrbljanima a srednju medicinsku u Banja Luci.

Bio je odbornik u Skupštini opštine Ribnik u tri mandata a u dva mandata obavljao funkciju Predsjednika Skupštine opštine Ribnik.

Učesnik odbrambeno otadžbinskog rata od 1991-1995. godine.

Oženjen je i otac dvoje djece.

 

 

KABINET NAČELNIKA OPŠTINE

Kabinet Načelnika opštine obavlja sljedeće poslove:

 • stručne, savjetodavne, organizacione, administrativne i tehničke poslove za potrebe Načelnika opštine,
 • poslove koordinacije rada sa drugim organizacionim jedinicama u Opštinskoj upravi,
 • poslove koordinacije rada i saradnje sa nadležnim organima i institucijama u okviru nadležnosti i ovlaštenja,
 • priprema nacrte i prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata koje donosi Skupština opštine i Načelnik opštine ukoliko priprema tih akata nije u djelokrugu Odjeljenja,
 • savjetničke poslove  za  potrebe Načelnika opštine,
 • poslove protokola Načelnika opštine,
 • izdavanje službenih saopštenja, informisanje javnosti i poslove uređivanja i ažuriranja web stranice Opštine,
 • upravne poslove koji su u nadležnosti Načelnika opštine,
 • sekretarske i daktilografske poslove za potrebe Načelnika i zamjenika Načelnika opštine,
 • poslove vezane za prijem stranaka kod Načelnika,
 • poslove pripreme i organizacije radnih sastanaka za potrebe načelnika i zamjenika načelnika,
 • vodi  evidenciju sudskih postupaka u kojima učestvuje Opština,
 • izvršava i sprovodi propise Skupštine Opštine i Načelnika Opštine,
 • vrši i druge poslove koje mu u skladu sa Zakonom povjeri  Načelnik opštine.

 

ODSJEK ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I RAZVOJ

Odsjek za javne nabavke, investicije  i razvoj obavlja sljedeće poslove:

 • poslove provođenja kompletne procedure javnih nabavki roba, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (procjena investicije, priprema tenderske dokumentacije, raspisivanje javne nabavke, prijem tenderske dokumentacije, izbor najpovoljnijeg ponuđača, pripreme prijedloga ugovora itd),
 • izrađuje prijedlog godišnjeg plana javnih nabavki prema propisanoj metodologiji na nivou opštinske uprave,
 • kontroliše i prati realizaciju Plana javnih nabavki i predlaže ažuriranje plana u skladu sa promijenjenim okolnostima,
 • priprema izvještaj o realizaciji godišnjeg plana javnih nabavki,
 • učestvuje u svim aktivnostima od donošenja odluke o investiranju do konačne realizacije projekta gdje se opština  pojavljuje kao investitor radova,
 •  prati realizaciju Programa kapitalnih investicija,
 • vrši nadzor nad realizacijom investicija odnosno prati investicuju od sklapanja ugovora do završetka odnosno primopredaje poslova,
 • prati dostupne izvore finansiranja i javne pozive domaćih i međunarodnih fondova, donatorskih organizacija i finansijskih  institucija,
 • priprema i izrađuje projekte, aplicira, vrši monitoring i internu evaluaciju projekata prema donatorskim organizacijama,
 • izrađuje pregled pojedinačnih projekata koji se implementiraju,
 • uspostvalja saradnju sa predstavnicima međunarodnih agencija, vladinih i nevladinih organizacija i drugih međunarodnih subjekata sa sjedištem u BiH i regionu u cilju promocije potencijala Opštine i korišćenja dostupnih izvora finansiranja,
 • priprema i kandiduje projekate u sklopu predpristupnih fondova EU (IPA i drugi fondovi),
 • prikuplja, objedinjuje i  redovno ažuira  podatake od značaja za lokalni razvoj iz različitih izvora,
 •  vodi bazu podataka investitora u Opštini Ribnik,
 • prikuplja podatke za izradu i ažuriranje investicionog profila opštine Ribnik,
 • pruža usluge savjetovanja i informisanja potencijalnim investitorima,
 • učestvuje u izradi investicionih elaborata, razvojnih programa i projekata,
 •  sprovodi i druge  aktivnosti vezane za privlačenje investicija,
 • učestvuje u pripremi i izradi strateških razvojnih dokumenta i razvojnih planova Opštine Ribnik (strategija razvoja i drugi razvojni dokumenti),
 • sprovodi aktivnosti definisane Strategijom razvoja opštine i drugim planovima i programima iz svog djelokruga,
 • izrađuje analize, informacije i izvještava građane, udruženja, privredne subjekte i druge  o strateškim i drugim razvojnim dokumentima i  prati  realizaciju istih,
 • prati objavljene konkurse kod razvojnih programa Vlade, kao i međunarodnih institucija i fondova vezano za ruralni razvoj, o njima  obavještava zainteresovane i pomaže u aplikaciji na iste,
 • sarađuje sa drugim institucijama i organizacijama koje u svom programu imaju komponentu ruralnog razvoja i revitalizacije,
 • priprema analitičko-informativne i druge materijale  iz svog djelokruga,
 • priprema i obrađuje materijal za načelnika i Skupštinu opštine iz svog djelokruga,
 • izvršava i sprovodi propise Skupštine Opštine i Načelnika Opštine,
 • vrši i druge upravne, stručne, administrativne i druge poslove koje mu u skladu sa Zakonom povjeri Skupština opštine i Načelnik opštine.