Upoznajte Ribnik

Geografski položaj

Opština Ribnik se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske i jedna je od graničnih i rubnih opština ovog dijela Republike Srpske.

Istorijski razvoj

Ribnik kao naselje nastao je na lijevoj obali rijeke Ribnik, koja izvire nekoliko kilometara južno od samog naselja. Status opštine Ribnik prvi put dobija 1918. godine. U Kraljevini Jugoslaviji dio je Vrbaske banovine.

U različitim administrativnim varijantama status opštine Ribnik zadržava sve do 1965. godine, kada je zbog racionalizacije ondašnje Republike Bosne i Hercegovine prostor opštine Ribnik zajedno sa Sanicom pripojen Opštini Ključ. Ovo je imalo za posljedicu usporavanje ekonomskog i agrarnog razvoja Ribnika. Dejtonskim mirovnim sporazumom potpisanim 1995. godine uspostavljena je entitetska linija koja je prostor opštine Ključ podijelila na dva dijela, opštinu Ribnik u Republici Srpskoj i opštinu Ključ u Federaciji BiH.

Zadobijanjem statusa opštine, Ribnik se počeo razvijati i danas ima krakter stabilne i ekonomski samoodržive sredine.

Veličina

Opština Ribnik se prostire na površiniod 496km² i po ovoj karakteristici se nalazi na 23 mjestu po veličini opština u Republici Srpskoj. U geografskom pogledu glavni pečat ovome kraju daju planine Dinarskog pojasa te rijeke Sana i Ribnik.

Hidrografija

Na teritoriji opštine nalaze se izvori dviju planinskih rijeka Sane i Ribnika i dviju rječica Stanička i Banjica. Zapadni dijelovi planinskog reljefa obiluju mnoštvom izvora pitke vode. Najveći dio ovih izvora nije iskorišten.

Zadržavanje snježnog pokrivača do početka ljeta pozitivno utiče na hranjenje vodotoka na tom prostoru, ali takođe i na intenzivan rast pre svega crnogorične šume. Glavnina naselja na tom prostoru a samim tim i industrijskih kapaciteta locirana je oko rijeke Sane dok ostali dio prostora predstavljaju oranične parcele, šumski kompleksi, livade, pašnjaci i šumske goleti.
 

Reljef

Oko 70% prostora opštine Ribnik pripada brdsko– planinskom pojasu odnosno nalazi se na visini iznad 500 m nadmorske visine, a ostali dio se nalazi oko glavnih riječnih tokova. Nadmorska visina proteže se od 260 do 1480 metara.

Srednje visoke planine Dimitor, Šiša, Lisina, Osoje i Manjača čine glavninu teritorije obrasle šumom sa velikim planinskim pašnjacima Crkveno, Resenovača, Jarčište, obronci Dimitora i Manjački plato.

Opština je bogata šumom, vodom i netaknutom prirodom. Šume prekrivaju 32000 ha ili 64% opštine, čime opština Ribnik u ukupnom bogatstvu šuma RS učestvuje sa13%.U šumskom kompleksu rastu skoro sve vrste drveća a najznačajnije su i najkvalitetnije zbog geografskog podneblja i sastava zemljišta visoke šume jele i smrče, a od listopadnih visokokvalitetna bukva, javor, brest, jasen i lipa. Dobar dio opštine je obrastao niskim izdanačkim šumama sa velikim plantažama četinarskih kultura većinom borovog sadržaja i manjim količinama ariša.

Klima

Pretežno umjereno- kontinentalna prije svega u nižim dijelovima gdje su ljeta toplija a zime blaže u odnosu na prostore sa većom nadmorskom visinom.

Količina padavina u toku godine iznosi i preko 1000 mm.

Dok prostori sa većom nadmorskom visinom imaju planinsku klimu gdje su zime jako oštre sa velikim količinama snijega koji se zadržava na pojedinim mjestima i do mjeseca juna.

Saobraćajnice

U saobraćajno geografskom smislu prostor opštine Ribnik se oslanja na magistralni put (M-5) Bihać – Jajcekoji prolazi jednim dijelom opštine u dužini od 17 km.

Na ovaj putni pravac naslanja se putni pravac Čađavica – Banja Luka. Ovim putnim pravcem do Banja Luke se dolazi planinskim asfaltnim putem dužine 50 km.

Kroz Opštinu prolazi asfaltni put od posebnog interesa za Republiku Srpsku od Zableća do Vrbljani.

Stanovništvo

Prema popisu od 1991. godine na današnjim područjima opštine Ribnik živjelo je oko 7 430 stanovnika u 23 naseljena mjesta, sa nacionalnim sastavom 99,5 % srbi i 0,5 % muslimani (bošnjaci).

Sada na području opštine živi oko 9 300 stanovnika sa sličnim nacionalnim sastavom.

Po tradiciji stanovništvo se najviše bavi i ima radnog iskustva u šumarstvu i drvnoj industriji pa u poljoprivredi, a od toga najviše u stočarstvu.

Školstvo

Na teritoriji opštine djeluju tri osnovne škole i srednjoškolski centar. Škole su kako slijedi:

  • Osnovna škola ,,Petar Kočić,, Sitnica, sa jednom područnom školom.
  • Osnovna škola ,,Nikola Mačkić,, Previja, sa dvije područne škole.
  • Osnovna škola ,,Desanka Maksimović,, Ribnik, sa četiri područne škole.
  • Srednjoškolski centar ,,Lazar Đukić“ Ribnik.

 

Zdravstvo

Osnovna zdravstvena zaštita se pruža u javnoj zdravstvenoj ustanovi ,,Dom zdravlja Ribnik“. Pored toga postoje i terenske ambulante u Sitnici, Previji, Donjim Vrbljanima i Gornjim Vrbljanima. Specijalističke usluge pružaju se u okviru Doma zdravlja posjetama specijalista iz većih bolničkih centara.

Opština se opredjelila za model porodične medicine te je u tom pravcu sagrađen novi objekat doma zdravlja u Ribniku koji bi trebao poboljšati kvalitet usluga građanima.

Teritorijalna organizacija Opštine:

Opština je teritorijalno organizovana u pet mjesnih zajednica:

  • Mjesna zajednica Sitnica,
  • Mjesna zajednica Crkvina,
  • Mjesna zajednica Previja,
  • Mjesna zajednica Ribnik i
  • Mjesna zajednica Vrbljani.

Sve mjesne zajednice imaju Savjete mjesnih zajednica. Članove savjeta mjesnih zajednica biraju građani neposrednim glasanjem na zborovima mjesnih zajednica. Radom mjesnih zajednica rukovodi Predsjednik savjeta mjesne zajednice. Administrativne i stručne poslove za savjete mjesnih zajednica obavlja tehnički sekretar mjesne zajednice kao stručno profesionalno zaposleno lice u opštinskoj administrativnoj službi. Svaka od mjesnih zajednica obuhvata više naseljenih mjesta.Ribnik karakteriše ekološki čista sredina, naročito bogatstvo u vodi i šumama zahvaljajući čemu je razvijen i turizam, prije svega lovni i ribolovni. Kao ribolovna destinacija Ribnik je jedna od najpoznatijih u Bosni i Hercegovini, ali i šire. Pored ribolova i lovni turizam u Ribnik privlači veliki broj ljubitelja lova i prirode. Na našim terenima ima rijetke divljači kao što su medvjed, tetrijeb i srneća divljač. Zahvaljujući sportskom ribolovu i lovu, Ribnik godišnje posjeti značajan broj stranih turista.

Nakon 15 godina samostalnog egzistiranja Opština je dobila karakter ekonomski samoodržive sredine. Ribnik je danas opština koja ima jasnu perspektivu privrednog, kulturnog i ekološkog razvoja.