Новости

17 јануар, 2022.

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи Општине Рибник

Број:01-120-1/22                                                                 
Датум:17.01.2022. године
    
На основу члана 70. и 71. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске” број 97/16), члана 5. став 2. тачка 2. члана 7. став 2. и члана 9. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управу (“Службени гласник Републике Српске” број 42/17) и члана 66. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“ број 5/17), Начелник општине Рибник расписује: 

 ИНТЕРНИ КОНКУРС  
 за попуну упражњеног радног мјеста у  Општинској  управи Општине Рибник

I  Предмет конкурса

У Општинској управи Општине Рибник попуњава се на неодређено вријеме радно мјесто  у статусу службеника: 
-    У Одјељењу за финансије:
1.    Самостални стручни сарадник за буџет и финансије ....................1 (један) извршилац.
                
II Опис послова и статус 

(1) Самостални стручни сарадник за буџет и финансије: обавља припреме за израду буџетских докумената, координира тимски рад на изради нацрта/приједлога буџета, укључујући прописана акта и њихове измјене и допуне; обавља послове припреме и израде нацрта и приједлога ребаланса буџета;
учествује у припреми процедура којима се уређује област буџета; учествује у припреми јавних расправа за доношење буџета; израђује кварталне и мјесечне планове буџетске потрошње, као и буџетске потрошње по корисницима; учествује у изради рјешења о реалокацији буџетских средстава у и између буџетских корисника; пружа помоћ и даје смјернице у планирању прихода и расхода буџетских корисника у процесу израде буџетских захтјева и буџетских програма; врши анализу оправданости буџетских захтјева буџетских корисника; прати прилив и одлив средстава водећи рачуна о ликвидности Општине; предлаже мјере за рјешавање проблема везаних за реализацију буџета; израђује дневне, седмичне, мјесечне, кварталне и годишње извјештаје о оствареним приходима; учествује у изради финансијских извјештаја (мјесечних, периодичних и годишњих), у складу са Правилником о финансијском извјештавању; припрема извјештај о извршењу буџета, приједлоге рјешења за реалокације и коришћење средстава буџетске резерве; усаглашава евиденције о јавним приходима са банкама и надлежним пореским органима; врши контролу расположивих новчаних средстава и динамике трошења; ради на изради процедура у вези са ликвидношћу и плаћањем; врши формалну и суштинску контролу одобрених финансијских трансакција за све буџетске кориснике; врши усаглашавање потраживања и обавеза по основу локалних прихода; обезбјеђује податке статистичке природе за потребе рада Одсјека и начелника Одјељења; обезбјеђује потребну документацију на отварању и затварању рачуна у пословању са пословним банкама; врши поврат погрешних уплата јавних прихода, води евиденцију о сторнираним уплатама и извршеним повратима и прекњижавањима са рачуна јавних прихода; сарађује са Пореском управом у циљу праћења и побољшања наплате локалних прихода из надлежности овог органа и иницира састанке за виши ниво руководства Општине; води евиденцију о кредитном задужењу општине и регистар издатих гаранција; извјештава Министарство финансија о свакој измјени у складу са Законом; обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и начелника Општине; за свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: службеник В категорије, самостални стручни сарадник трећег звања.

III  Општи услови 

    1. да је држављанин Републике Српске, односно  БиХ,
    2. да је старији од 18 година,
    3. да има општу здравствену способност,
     4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи, 
     5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса, 
    6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене  на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио  наредбу да се повинује пред Трибуналом – (члан ИX став 1. Устава БиХ).
     7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.    

IV  Посебни услови 

Самостални стручни сарадник за буџет и финансије
    ВСС (ВИИ степен) Економски факултет или завршен први циклус студија економског смјера са најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент,
    најмање 1 година радног искуства у траженом степену образовања, односно звања,
    положен стручни испит за рад у  управи, 
    познавање рада на рачунару.

Напомена: На Интерни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста могу се пријавити само запослени на неодређено вријеме у Општинској управи општине Рибник.
Ако је радно мјесто које се попуњава Интерним конкурсом разврстано у непосредно вишу категорију, а више кандидата на листи има исти број бодова, предност приликом избора имају службеници који испуњавају услове за напредовање.

V  Потребна документа
    
Пријава за учешће на Интерном конкурсу подноси се на прописаном  образцу- Пријава на Интерни  конкурс који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе и на интернет страници Општине Рибник, а може се преузети и у Општинској управи Општине Рибник. 
Тачност података наведених у образцу пријаве на интерни конкурс кандидати потврђују својим потписом.
Све рубрике у пријавном образцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручан потпис, којим се потврђују наводи из изјава  чији садржај се доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова конкурса. 
Уз попуњен пријавни образац кандидат је дужан приложити  доказе о испуњавању општих и посебних услова.    
Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске , односно БиХ, и изјаве да кандидат: 
    није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене  на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио  наредбу да се повинује пред Трибуналом – (члан ИX став 1. Устава БиХ).
    није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи 
    није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса и 
    да не постоји неспојивност у складу са чл. 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе .
Напомена : Наведене изјаве  саставни су дио Пријаве на  јавни конкурс – пријавног образца.

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат доставља фото -копије:
    а) дипломе о завршеној  стручној спреми,
    б) увјерења о  положеном стручном испиту за рад у  управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен,  или рјешење о ослобађању од обавезе  полагања стручног испита  за рад у управи  у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 68/11, 85/11 и 7/15), 
    в) исправе којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт  из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем је периоду стечено радно искуство), 
    г) исправе којом се доказује познавање рада на рачунару.

VI Поступак избора кандидата 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из интерног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком. 
Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкрусна комисија обавиће усмени интервју са циљем оцјењивања стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата  и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени. 
Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерене изјаве о испуњености услова из тачке В Конкурса и  увјерење о општој здравственој способности.
Ако прворангирани кандидат не достави наведене доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава  опште или посебне услове,  позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова  са ранг листе успјешних кандидата да достави наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова и одговарајуће овјерене изјаве. 

VII  Рок за подношење пријава 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана  објављивања Интерног  конкурса.
Интерни конкурс биће  истовремено објављен  на Огласној табли и  инернет страници општине Рибник.  Пријаве  на интерни конкурс достављају се  лично  или путем поште на адресу: Општина Рибник, Трг 9. јануар бб са назнаком: Комисији за споровођење поступка Интерног конкурса за попуњавање упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Рибник.
Особа задужена за давање додатних обавјештења о Интерном конкурсу је Бранкица Делић службеник општинске управе, контакт тел. 050/430-070.

ПРИЈАВА НА ИНТЕРНИ КОНКУРС

Начелник општине
Небојша Караћ

 

Подели: