Новости

17 новембар, 2023.

 ИНТЕРНИ КОНКУРС   за попуну упражњених радних мјеста у Општинској  управи Општине Рибник

Број: 01-120-12/23                                                                                     

Датум: 17.11.2023. године

 

На основу члана 70. и 71. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске” брoj 97/16), члана 5. став 2. тачка 2) члана 7. став 2. и члана 9. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управу (“Службени гласник Републике Српске” број 42/17) и члана 66. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“ број 5/17), Начелник општине Рибник расписује:

 

 ИНТЕРНИ КОНКУРС 

 за попуну упражњених радних мјеста у Општинској  управи Општине Рибник

 

Предмет конкурса

У Општинској управи Општине Рибник попуњавају се на неодређено вријеме радна мјеста  у статусу службеника:

 • У Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности:

1. Виши  стручни сарадник за образовање, спорт, културу и питања младих ...........1 (један) извршилац.

           -     У Одјељељу за привреду – Одсјек за просторно уређење

2. Виши стручни сарадник за послове заједничке комуналне потрошње ........... 1 (један) извршилац.

                       

II Опис послова и статус

 

1. Виши стручни сарадник за образовање, спорт, културу и  питања младих - прати, анализира и извјештава о стању у области образовања, спорта, културе и  питања младих; обавља послове у вези стипендирања ученика и студената, ученичког и студнтског стaндарда  и научно-истраживачког рада и предлаже мјере за њихово унапређење; прати стање у области предшколског васпитања и образовања и предлаже мјере и активности за унапређење те области; прати упис ученика у први разред основне школе и доставља извјештај о упису; води евиденцију, прати стање и развој у области науке и предлаже одговарајуће мјере и активности; обавља послове у вези са обезбјеђењем средстава за подмирење материјалних трошкова средњег образовања и средстава за текуће и инвестиционо одржавање објеката средњег образовања и других средстава прописаних законом; обрађује податке  у вези избора и именовања чланова школских одбора; прибавља податке  и извјештава о стању објеката предшколског, основног и средњег образовања и предлаже одговрајуће мјере; припрема годишњи програм спортских и културних активности на подручју Општине; израђује информативне и друге материјале о стању развоја спорта, школског спорта и опште физичке културе, стању спортских објеката и спортских клубова и удружења; организује или прати организацију спортских и културних активности на подручју општине према годшњем програму спортских и културних активности на подручју Општине;

даје сугестије Начелнику одјељења у рјешавању захтјева спортских клубова и организација; прати и усмјерава рад спортских клубова и организација; води евиденције и прати стање културно историјских добара, споменика, спомен обиљежја, легата и других умјетина у власништву Општине; пружа стручну и техничку помоћ омладинским организацијама при изради пројеката; прати провођење усвојене омладинске политике; води регистар организација младих на подручју Општине; прати и анализира стање и предлаже мјере за побољшање положаја омладинске популације и унапређење омладинског организовања; припрема планове, програме и извјештаје који се односе на обезбјеђивање услова за рад омладинских организација; обавља послове  у вези са развојем и афирмацијом омладинских активности; учествује у поступцима везаним за обезбјеђивање услова за изградњу и кориштење спортских и омладинских објеката; учествује у  поступцима везаним  за остваривање  права и обавеза грађана у овим областима; учествује у изради  рјешења и других аката из дјелокруга рада; издаје одговарајуће потврде из евиденције са којом располаже; учествује на стручним савјетовањима, конференцијама и усавршавањима везаним за питања  у области образовања, спорта, културе и  питања младих; сарађује са ресорним министарством, општинским и републичким органима, организацијама, установама  и удружењима из дјелокруга рада; благовремено и ажурно води разне евиденције и  израђује информативно-аналитичке материјале за Скупштину општине из дјелокруга рада ; обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и начелника Општинеза свој рад одговара  начелнику Одјељења.

 

Статус: службеник , VI категорија, виши стручни сарадник  првог звања,

                   

2. Виши стручни сарадник за послове заједничке комуналне потрошње ради на изради Програма заједничке комуналне потрошње; предузима радње из комуналне области везано за одржавање улица и хигијене на јавним површинама (снима стање на терену, припрема елементе за закључивање уговора и прати реализацију истих);  израђује периодичне извјештаје о  одржавању градских улица и хигијене на јавним површинама; предузима радње из комуналне области везано за одржавање, уређивање и опремање јавних зелених површина (снима стање на терену, припрема елементе за закључивање уговора и прати реализацију истих); израђује периодичне извјештаје о одржавању, уређивању и опремању јавних зелених површина; на основу утврђеног стање редовним обилажењем постројења јавне расвјете и на основу пријава о кваровима на јавној расвјети издаје налоге за отклањање квара и води евиденцију о извршеним поправкама;  води евиденције о јавној расвјети (по мјерним мјестима, по мјесним заједницама са техничким подацима, евиденцију закључених уговора и др.); прати потрошњу електричне енергије у јавној расвјети на мјесечном нивоу; прати извршење уговора о одржавању јавне расвјете и израђује периодичне извјештаје о истом; учествује у планирању и реализацији планова и програма за изградњу и одржавање комуналне инфраструктуре;  прати стање исправности комуналне опреме, припрема елементе за јавну набавку из области за коју је задужен; припрема елементе за извјештај о извршењу плана за претходни плански период, учествује у управном поступку за одређивање комуналне накнаде, сарађује са Комуналним предузећем и  комуналном полицијом по питањима из области за коју је надлежан, по налогу претпостављеног замјењује одсутног радника; обавља друге послове које по налогу шефа Oдсјека и начелника Одјељења; за свој рад одговара шефу Одсјека и начелнику Одјељења.

 

Статус:  службеник,  VI категорија, виши стручни сарадник  трећег звања

 

III  Општи услови

 

            1. да је држављанин Републике Српске, односно  БиХ,

            2. да је старији од 18 година,

            3. да има општу здравствену способност,

            4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

            5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

            6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене  на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио  наредбу да се повинује пред Трибуналом – (члан IX став 1. Устава БиХ).

            7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.  

 

1. Виши стручни сарадник за образовање, спорт, културу и  питања младих

 

 • Виша стручна спрема -  друштвеног смјера или  први циклус студија друштвеног смјера  са остварених најмање 180 ECTS бодова или еквивалент,
  • најмање 3 године радног искуства у траженом степену образовања, односно звања,
  • положен стручни испит за рад у управи,
  • познавање рада на рачунару.      

 

2. Виши стручни сарадник за послове заједничке комуналне потрошње

 

 • Виша стручна спрема - друштвеног, техничког или природног смјера или завршен први циклус студија друштвеног, техничког или природног смјера са остварених  најмање 180 ECTS бодова или еквивалент,
   • најмање 1 година радног искуства у траженом степену образовања, односно звања,
   • положен стручни испит за рад у управи,
   • познавање рада на рачунару.

 

Напомена: На Интерни конкурс за попуну упражњених радних мјеста могу се пријавити само запослени на неодређено вријеме у Општинској управи општине Рибник.

Aко је радно мјесто које се попуњава Интерним конкурсом разврстано у непосредно вишу категорију, а више кандидата на листи има исти број бодова, предност приликом избора имају службеници који испуњавају услове за напредовање.

 

V  Потребна документа

 

Пријава за учешће на Интерном конкурсу подноси се на прописаном  образцу- Пријава на Интерни  конкурс који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе и на интернет страници Општине Рибник, а може се преузети и у Општинској управи Општине Рибник.

Тачност података наведених у образцу пријаве на интерни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Све рубрике у пријавном образцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручан потпис, којим се потврђују наводи из изјава  чији садржај се доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова конкурса.

Уз попуњен пријавни образац кандидат је дужан приложити  доказе о испуњавању општих и посебних услова.           

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже овјерену фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске , односно БиХ, и изјаве да кандидат:

  • није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене  на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио  наредбу да се повинује пред Трибуналом – (члан IX став 1. Устава БиХ).
  • није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи
  • није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса и
  • да не постоји неспојивност у складу са чл. 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе .

Напомена : Наведене изјаве  саставни су дио Пријаве на  јавни конкурс – пријавног образца.

 

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат доставља  овјерене фото-копије:

            а) дипломе о завршеној  стручној спреми,

            б) увјерења о  положеном стручном испиту за рад у  управи,

            в) исправе којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт  из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем је периоду стечено радно искуство),

            г) исправе којом се доказује познавање рада на рачунару.

 

Напомена: Достављени докази цјениће се као релевантни у складу са Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи (“Службени гласник Републике Српске” број 42/17).

 

VI Поступак избора кандидата

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из интерног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкрусна комисија обавиће усмени интервју са циљем оцјењивања стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата  и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерене изјаве о испуњености услова из тачке V Конкурса и  увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави наведене доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава  опште или посебне услове,  позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова  са ранг листе успјешних кандидата да достави наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова и одговарајуће овјерене изјаве.

 

VII  Рок за подношење пријава

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана  објављивања Интерног конкурса.

Интерни конкурс биће  истовремено објављен  на Огласној табли и  инернет страници општине Рибник.  Пријаве  на интерни конкурс достављају се  лично  или путем поште на адресу: Општина Рибник, Трг 9. јануар бб са назнаком: Комисији за споровођење поступка Интерног конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Рибник.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о Интерном конкурсу је Бранкица Делић службеник општинске управе, контакт тел. 050/430-070.                                            

 

 

Начелник  општине

Небојша Караћ

Подели: