Новости

28 децембар, 2023.

ЈАВНИ ОГЛАС за продају непокретности у својини општине Рибник, КО Ситница

На основу Oдлукe Скупштине општине о продаји непокретности у својини општине Рибник, КО Ситница (Службени гласник општине Рибник број 08/23), и члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе (Службени гласник Републике Српске број 20/12 и 36/19), Комисија за спровођење поступка лицитације за продају непокретности у својини општине Рибник, КО Ситница објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за продају непокретности у својини општине Рибник, КО Ситница

 

  1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА

Предмет јавног огласа је продаја непокретности у својини општине Рибник, КО Ситница означене као:

            - к.ч. 16-1/3, њива 5. Класе, површине 2358 m² звана „Двориште“ уписана у посједовни лист број 30 КО Ситница на име Општина Рибник, Трг 9. јануар бб, са дијелом 1/1.

            - Почетна цијена за наведену непокретност износи 1 886,40 КМ.

 

            2. НАЧИН ПРОДАЈЕ

- Продаја наведене имовине извршиће се путем усменог јавног надметања – лицитације.

 

            3. ПРАВО УЧЕШЋА

- Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која доставе пријаву и доказ о уплати депозита у износу од 1 000,00 (хиљаду) КМ.

- Депозит се уплаћује искључиво у конвертибилним маркама (КМ) на Јединствени рачун трезора Општине Рибник број: 5552000061037459, отворен код Нове банке а.д. Бања Лука, сврха уплате: депозит за лицитацију.

- Уплаћени депозит се враћа учесницима чије понуде не буду прихваћене и то у року од 7 (седам) дана након завршене лицитације, а побједнику лицитације уплаћени депозит се урачунава у купопродајну цијену имовине.

- Право учешћа у поступку лицитације немају запослени у Општинској управи Рибник, као и чланови њихове уже породице.

 

            4. ПРЕГЛЕД ИМОВИНЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- Наведена имовина продаје се по систему „виђено-купљено“ и може се погледати од 03.01.2024. до 19.01.2024. године у времену од 08:00 до 14:00 часова, уз претходну најаву контакт особи: Горан Станаревић телефон, 065/839-781.

- Документација за наведену имовину се може погледати у згради општинске управе, у одсјеку за стамбено комуналне послове од 03.01.2024. до 19.01.2024. године у времену од 08:00 до 14:00 часова.

- Пријава се подноси у затвореној коверти на којој је наведен назив примаоца, назнака „Пријава за продају непокретности – НЕ ОТВАРАЈ“ и назив и адреса понуђача у лијевом гоњем углу.

- Понуде се предају непосредно у шалтер сали општинске управе Рибник или путем поште на адресу: Општина Рибник, Трг 9. јануар бб, 79288 Рибник најкасније до 22.01.2024. године до 15:00 часова.

 

- Јавно отварање понуда, уз присуство понуђача, одржаће се 23.01.2024. године у сали Скупштине општине Рибник са почетком у 11:00 часова.

 

            5. САДРЖАЈ ПОНУДЕ

- Учесник лицитације доставља следећу документацију:

1. Понуду на прописаном обрасцу у којој се налазе следећи подаци:

а) податке о правном лицу: назив правног лица, адреса и контакт телефон, број жиро рачуна и назив банке код које је отворен, ЈИБ, име и презиме овлашћеног лица за заступање у поступку лицитације, рјешење о упису у судски регистар или извод из судског регистра (не старији од три мјесеца, оригинал или фотокопија овјерена од стране надлежног органа), потпис овлашћене особе и печат.

 

б) податке о физичком лицу: име и презиме, име једног родитеља, адреса и контакт телефон, број текућег рачуна и назив банке код које је отворен, ЈМБГ и потпис физичког лица.

2. Доказ о уплати депозита,

- Понуда која не буде садржала потребну документацију, те понуда примљена након датума и времена назначеног у овом огласу, као и понуда чија је цијена нижа од утврђене почетне продајне цијене неће се узети у разматрање.

 

            6. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Побједник лицитације закључиће Уговор о купопродаји са Начелником општине Рибник.

- Продајну цијену купац ће уплатити приликом потписивања Уговора о купопродаји.

- Трошкове нотарске обраде и провођења Уговора сноси купац.

- Предаја непокретности у посјед купца извршиће се у року од 15 дана од дана потписивања Уговора, о чему ће бити сачињен записник.

 

            7. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

- Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“, на огласној плочи Општине Рибник и интернет страници Општине Рибник: www.opstinaribnik.org

- Јавни оглас може се прузети у шалтер сали Општинске управе Рибник и на интернет страници Општине Рибник: www.opstinaribnik.org

- У прилогу јавног огласа је Образац за пријаву.

- За све додатне информације контакт особа је Горан Станаревић, телефон 065/839-781.

 

Број: 02-477-9-4/23                                                                                        Предсједник комисије

Датум: 28.12.2023. године                                                                            Горан Станаревић, дипл.инж

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ

Подели: