O Ribniku

Načelnik opštine

Načelnik opštine - Nebojša Karać

Biografija

Nebojša Karać je rođen 03.12.1966. godine u Donjim Vrbljanima, opština Ribnik. Osnovnu školu je završio u Donjim Vrbljanima a srednju medicinsku u Banja Luci.

Bio je odbornik u Skupštini opštine Ribnik u tri mandata a u dva mandata obavljao funkciju Predsjednika Skupštine opštine Ribnik.

Učesnik odbrambeno otadžbinskog rata od 1991-1995. godine.

Oženjen je i otac dvoje djece.

 

 

KABINET NAČELNIKA OPŠTINE

Kabinet Načelnika opštine obavlja sljedeće poslove:

 • stručne, savjetodavne, organizacione, administrativne i tehničke poslove za potrebe Načelnika opštine,
 • poslove koordinacije rada sa drugim organizacionim jedinicama u Opštinskoj upravi,
 • poslove koordinacije rada i saradnje sa nadležnim organima i institucijama u okviru nadležnosti i ovlaštenja,
 • priprema nacrte i prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata koje donosi Skupština opštine i Načelnik opštine ukoliko priprema tih akata nije u djelokrugu Odjeljenja,
 • savjetničke poslove  za  potrebe Načelnika opštine,
 • poslove protokola Načelnika opštine,
 • izdavanje službenih saopštenja, informisanje javnosti i poslove uređivanja i ažuriranja web stranice Opštine,
 • upravne poslove koji su u nadležnosti Načelnika opštine,
 • sekretarske i daktilografske poslove za potrebe Načelnika i zamjenika Načelnika opštine,
 • poslove vezane za prijem stranaka kod Načelnika,
 • poslove pripreme i organizacije radnih sastanaka za potrebe načelnika i zamjenika načelnika,
 • vodi  evidenciju sudskih postupaka u kojima učestvuje Opština,
 • izvršava i sprovodi propise Skupštine Opštine i Načelnika Opštine,
 • vrši i druge poslove koje mu u skladu sa Zakonom povjeri  Načelnik opštine.

 

ODSJEK ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I RAZVOJ

Odsjek za javne nabavke, investicije  i razvoj obavlja sljedeće poslove:

 • poslove provođenja kompletne procedure javnih nabavki roba, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (procjena investicije, priprema tenderske dokumentacije, raspisivanje javne nabavke, prijem tenderske dokumentacije, izbor najpovoljnijeg ponuđača, pripreme prijedloga ugovora itd),
 • izrađuje prijedlog godišnjeg plana javnih nabavki prema propisanoj metodologiji na nivou opštinske uprave,
 • kontroliše i prati realizaciju Plana javnih nabavki i predlaže ažuriranje plana u skladu sa promijenjenim okolnostima,
 • priprema izvještaj o realizaciji godišnjeg plana javnih nabavki,
 • učestvuje u svim aktivnostima od donošenja odluke o investiranju do konačne realizacije projekta gdje se opština  pojavljuje kao investitor radova,
 •  prati realizaciju Programa kapitalnih investicija,
 • vrši nadzor nad realizacijom investicija odnosno prati investicuju od sklapanja ugovora do završetka odnosno primopredaje poslova,
 • prati dostupne izvore finansiranja i javne pozive domaćih i međunarodnih fondova, donatorskih organizacija i finansijskih  institucija,
 • priprema i izrađuje projekte, aplicira, vrši monitoring i internu evaluaciju projekata prema donatorskim organizacijama,
 • izrađuje pregled pojedinačnih projekata koji se implementiraju,
 • uspostvalja saradnju sa predstavnicima međunarodnih agencija, vladinih i nevladinih organizacija i drugih međunarodnih subjekata sa sjedištem u BiH i regionu u cilju promocije potencijala Opštine i korišćenja dostupnih izvora finansiranja,
 • priprema i kandiduje projekate u sklopu predpristupnih fondova EU (IPA i drugi fondovi),
 • prikuplja, objedinjuje i  redovno ažuira  podatake od značaja za lokalni razvoj iz različitih izvora,
 •  vodi bazu podataka investitora u Opštini Ribnik,
 • prikuplja podatke za izradu i ažuriranje investicionog profila opštine Ribnik,
 • pruža usluge savjetovanja i informisanja potencijalnim investitorima,
 • učestvuje u izradi investicionih elaborata, razvojnih programa i projekata,
 •  sprovodi i druge  aktivnosti vezane za privlačenje investicija,
 • učestvuje u pripremi i izradi strateških razvojnih dokumenta i razvojnih planova Opštine Ribnik (strategija razvoja i drugi razvojni dokumenti),
 • sprovodi aktivnosti definisane Strategijom razvoja opštine i drugim planovima i programima iz svog djelokruga,
 • izrađuje analize, informacije i izvještava građane, udruženja, privredne subjekte i druge  o strateškim i drugim razvojnim dokumentima i  prati  realizaciju istih,
 • prati objavljene konkurse kod razvojnih programa Vlade, kao i međunarodnih institucija i fondova vezano za ruralni razvoj, o njima  obavještava zainteresovane i pomaže u aplikaciji na iste,
 • sarađuje sa drugim institucijama i organizacijama koje u svom programu imaju komponentu ruralnog razvoja i revitalizacije,
 • priprema analitičko-informativne i druge materijale  iz svog djelokruga,
 • priprema i obrađuje materijal za načelnika i Skupštinu opštine iz svog djelokruga,
 • izvršava i sprovodi propise Skupštine Opštine i Načelnika Opštine,
 • vrši i druge upravne, stručne, administrativne i druge poslove koje mu u skladu sa Zakonom povjeri Skupština opštine i Načelnik opštine.

Upoznajte Ribnik

Geografski položaj

Opština Ribnik se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske i jedna je od graničnih i rubnih opština ovog dijela Republike Srpske.

Istorijski razvoj

Ribnik kao naselje nastao je na lijevoj obali rijeke Ribnik, koja izvire nekoliko kilometara južno od samog naselja. Status opštine Ribnik prvi put dobija 1918. godine. U Kraljevini Jugoslaviji dio je Vrbaske banovine.

U različitim administrativnim varijantama status opštine Ribnik zadržava sve do 1965. godine, kada je zbog racionalizacije ondašnje Republike Bosne i Hercegovine prostor opštine Ribnik zajedno sa Sanicom pripojen Opštini Ključ. Ovo je imalo za posljedicu usporavanje ekonomskog i agrarnog razvoja Ribnika. Dejtonskim mirovnim sporazumom potpisanim 1995. godine uspostavljena je entitetska linija koja je prostor opštine Ključ podijelila na dva dijela, opštinu Ribnik u Republici Srpskoj i opštinu Ključ u Federaciji BiH.

Zadobijanjem statusa opštine, Ribnik se počeo razvijati i danas ima krakter stabilne i ekonomski samoodržive sredine.

Veličina

Opština Ribnik se prostire na površiniod 496km² i po ovoj karakteristici se nalazi na 23 mjestu po veličini opština u Republici Srpskoj. U geografskom pogledu glavni pečat ovome kraju daju planine Dinarskog pojasa te rijeke Sana i Ribnik.

Hidrografija

Na teritoriji opštine nalaze se izvori dviju planinskih rijeka Sane i Ribnika i dviju rječica Stanička i Banjica. Zapadni dijelovi planinskog reljefa obiluju mnoštvom izvora pitke vode. Najveći dio ovih izvora nije iskorišten.

Zadržavanje snježnog pokrivača do početka ljeta pozitivno utiče na hranjenje vodotoka na tom prostoru, ali takođe i na intenzivan rast pre svega crnogorične šume. Glavnina naselja na tom prostoru a samim tim i industrijskih kapaciteta locirana je oko rijeke Sane dok ostali dio prostora predstavljaju oranične parcele, šumski kompleksi, livade, pašnjaci i šumske goleti.
 

Reljef

Oko 70% prostora opštine Ribnik pripada brdsko– planinskom pojasu odnosno nalazi se na visini iznad 500 m nadmorske visine, a ostali dio se nalazi oko glavnih riječnih tokova. Nadmorska visina proteže se od 260 do 1480 metara.

Srednje visoke planine Dimitor, Šiša, Lisina, Osoje i Manjača čine glavninu teritorije obrasle šumom sa velikim planinskim pašnjacima Crkveno, Resenovača, Jarčište, obronci Dimitora i Manjački plato.

Opština je bogata šumom, vodom i netaknutom prirodom. Šume prekrivaju 32000 ha ili 64% opštine, čime opština Ribnik u ukupnom bogatstvu šuma RS učestvuje sa13%.U šumskom kompleksu rastu skoro sve vrste drveća a najznačajnije su i najkvalitetnije zbog geografskog podneblja i sastava zemljišta visoke šume jele i smrče, a od listopadnih visokokvalitetna bukva, javor, brest, jasen i lipa. Dobar dio opštine je obrastao niskim izdanačkim šumama sa velikim plantažama četinarskih kultura većinom borovog sadržaja i manjim količinama ariša.

Klima

Pretežno umjereno- kontinentalna prije svega u nižim dijelovima gdje su ljeta toplija a zime blaže u odnosu na prostore sa većom nadmorskom visinom.

Količina padavina u toku godine iznosi i preko 1000 mm.

Dok prostori sa većom nadmorskom visinom imaju planinsku klimu gdje su zime jako oštre sa velikim količinama snijega koji se zadržava na pojedinim mjestima i do mjeseca juna.

Saobraćajnice

U saobraćajno geografskom smislu prostor opštine Ribnik se oslanja na magistralni put (M-5) Bihać – Jajcekoji prolazi jednim dijelom opštine u dužini od 17 km.

Na ovaj putni pravac naslanja se putni pravac Čađavica – Banja Luka. Ovim putnim pravcem do Banja Luke se dolazi planinskim asfaltnim putem dužine 50 km.

Kroz Opštinu prolazi asfaltni put od posebnog interesa za Republiku Srpsku od Zableća do Vrbljani.

Stanovništvo

Prema popisu od 1991. godine na današnjim područjima opštine Ribnik živjelo je oko 7 430 stanovnika u 23 naseljena mjesta, sa nacionalnim sastavom 99,5 % srbi i 0,5 % muslimani (bošnjaci).

Sada na području opštine živi oko 9 300 stanovnika sa sličnim nacionalnim sastavom.

Po tradiciji stanovništvo se najviše bavi i ima radnog iskustva u šumarstvu i drvnoj industriji pa u poljoprivredi, a od toga najviše u stočarstvu.

Školstvo

Na teritoriji opštine djeluju tri osnovne škole i srednjoškolski centar. Škole su kako slijedi:

 • Osnovna škola ,,Petar Kočić,, Sitnica, sa jednom područnom školom.
 • Osnovna škola ,,Nikola Mačkić,, Previja, sa dvije područne škole.
 • Osnovna škola ,,Desanka Maksimović,, Ribnik, sa četiri područne škole.
 • Srednjoškolski centar ,,Lazar Đukić“ Ribnik.

 

Zdravstvo

Osnovna zdravstvena zaštita se pruža u javnoj zdravstvenoj ustanovi ,,Dom zdravlja Ribnik“. Pored toga postoje i terenske ambulante u Sitnici, Previji, Donjim Vrbljanima i Gornjim Vrbljanima. Specijalističke usluge pružaju se u okviru Doma zdravlja posjetama specijalista iz većih bolničkih centara.

Opština se opredjelila za model porodične medicine te je u tom pravcu sagrađen novi objekat doma zdravlja u Ribniku koji bi trebao poboljšati kvalitet usluga građanima.

Teritorijalna organizacija Opštine:

Opština je teritorijalno organizovana u pet mjesnih zajednica:

 • Mjesna zajednica Sitnica,
 • Mjesna zajednica Crkvina,
 • Mjesna zajednica Previja,
 • Mjesna zajednica Ribnik i
 • Mjesna zajednica Vrbljani.

Sve mjesne zajednice imaju Savjete mjesnih zajednica. Članove savjeta mjesnih zajednica biraju građani neposrednim glasanjem na zborovima mjesnih zajednica. Radom mjesnih zajednica rukovodi Predsjednik savjeta mjesne zajednice. Administrativne i stručne poslove za savjete mjesnih zajednica obavlja tehnički sekretar mjesne zajednice kao stručno profesionalno zaposleno lice u opštinskoj administrativnoj službi. Svaka od mjesnih zajednica obuhvata više naseljenih mjesta.Ribnik karakteriše ekološki čista sredina, naročito bogatstvo u vodi i šumama zahvaljajući čemu je razvijen i turizam, prije svega lovni i ribolovni. Kao ribolovna destinacija Ribnik je jedna od najpoznatijih u Bosni i Hercegovini, ali i šire. Pored ribolova i lovni turizam u Ribnik privlači veliki broj ljubitelja lova i prirode. Na našim terenima ima rijetke divljači kao što su medvjed, tetrijeb i srneća divljač. Zahvaljujući sportskom ribolovu i lovu, Ribnik godišnje posjeti značajan broj stranih turista.

Nakon 15 godina samostalnog egzistiranja Opština je dobila karakter ekonomski samoodržive sredine. Ribnik je danas opština koja ima jasnu perspektivu privrednog, kulturnog i ekološkog razvoja.