Načelnik opštine

Načelnik opštine - Nebojša Karać

Biografija

Nebojša Karać je rođen 03.12.1966. godine u Donjim Vrbljanima, opština Ribnik. Osnovnu školu je završio u Donjim Vrbljanima a srednju medicinsku u Banja Luci.

Bio je odbornik u Skupštini opštine Ribnik u tri mandata a u dva mandata obavljao funkciju Predsjednika Skupštine opštine Ribnik.

Učesnik odbrambeno otadžbinskog rata od 1991-1995. godine.

Oženjen je i otac dvoje djece.

 

 

Nadležnosti

Načelnik opštine je nadležan da:

 • predlaže Statut opštine,
 • predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini,
 • izrađuje nacrt i podnosi Skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korišćenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korišćenje javnog zemljišta,
 • obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti Opštine, njenih prava i obaveza,
 • sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava opštinski budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
 • izvršava zakone i druge propise Republike i grada čije je izvršenje povjereno Opštini,
 • donosi odluku o osnivanju opštinske administrativne službe,
 • donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske administrativne službe,
 • donosi Plan civilne zaštite Opštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju,
 • realizuje saradnju Opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine opštine i njenih odgovarajućih radnih tijela,
 • daje saglasnost na Statut i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština,
 • daje saglasnost na cijene komunalnih i drugih usluga iz nadležnosti Opštine, u skladu sa propisima,
 • podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu opštinske administrativne službe,
 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis Skupštine opštine, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
 • zaključuje ugovore u ime Opštine, u skladu sa ovim Statutom i aktima Skupštine opštine,
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja opštinske administrativne službe, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupština opštine, donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen ovim Statutom,
 • obavlja druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Opštine.