Sve novosti

17 novembar, 2023.

 INTERNI KONKURS   za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj  upravi Opštine Ribnik

Broj: 01-120-12/23                                                                                     

Datum: 17.11.2023. godine

 

Na osnovu člana 70. i 71. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 97/16), člana 5. stav 2. tačka 2) člana 7. stav 2. i člana 9. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 42/17) i člana 66. Statuta opštine Ribnik („Službeni glasnik opštine Ribnik“ broj 5/17), Načelnik opštine Ribnik raspisuje:

 

 INTERNI KONKURS 

 za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj  upravi Opštine Ribnik

 

Predmet konkursa

U Opštinskoj upravi Opštine Ribnik popunjavaju se na neodređeno vrijeme radna mjesta  u statusu službenika:

 • U Odjeljenju za opštu upravu i društvene djelatnosti:

1. Viši  stručni saradnik za obrazovanje, sport, kulturu i pitanja mladih ...........1 (jedan) izvršilac.

           -     U Odjeljelju za privredu – Odsjek za prostorno uređenje

2. Viši stručni saradnik za poslove zajedničke komunalne potrošnje ........... 1 (jedan) izvršilac.

                       

II Opis poslova i status

 

1. Viši stručni saradnik za obrazovanje, sport, kulturu i  pitanja mladih - prati, analizira i izvještava o stanju u oblasti obrazovanja, sporta, kulture i  pitanja mladih; obavlja poslove u vezi stipendiranja učenika i studenata, učeničkog i studntskog standarda  i naučno-istraživačkog rada i predlaže mjere za njihovo unapređenje; prati stanje u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja i predlaže mjere i aktivnosti za unapređenje te oblasti; prati upis učenika u prvi razred osnovne škole i dostavlja izvještaj o upisu; vodi evidenciju, prati stanje i razvoj u oblasti nauke i predlaže odgovarajuće mjere i aktivnosti; obavlja poslove u vezi sa obezbjeđenjem sredstava za podmirenje materijalnih troškova srednjeg obrazovanja i sredstava za tekuće i investiciono održavanje objekata srednjeg obrazovanja i drugih sredstava propisanih zakonom; obrađuje podatke  u vezi izbora i imenovanja članova školskih odbora; pribavlja podatke  i izvještava o stanju objekata predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i predlaže odgovrajuće mjere; priprema godišnji program sportskih i kulturnih aktivnosti na području Opštine; izrađuje informativne i druge materijale o stanju razvoja sporta, školskog sporta i opšte fizičke kulture, stanju sportskih objekata i sportskih klubova i udruženja; organizuje ili prati organizaciju sportskih i kulturnih aktivnosti na području opštine prema godšnjem programu sportskih i kulturnih aktivnosti na području Opštine;

daje sugestije Načelniku odjeljenja u rješavanju zahtjeva sportskih klubova i organizacija; prati i usmjerava rad sportskih klubova i organizacija; vodi evidencije i prati stanje kulturno istorijskih dobara, spomenika, spomen obilježja, legata i drugih umjetina u vlasništvu Opštine; pruža stručnu i tehničku pomoć omladinskim organizacijama pri izradi projekata; prati provođenje usvojene omladinske politike; vodi registar organizacija mladih na području Opštine; prati i analizira stanje i predlaže mjere za poboljšanje položaja omladinske populacije i unapređenje omladinskog organizovanja; priprema planove, programe i izvještaje koji se odnose na obezbjeđivanje uslova za rad omladinskih organizacija; obavlja poslove  u vezi sa razvojem i afirmacijom omladinskih aktivnosti; učestvuje u postupcima vezanim za obezbjeđivanje uslova za izgradnju i korištenje sportskih i omladinskih objekata; učestvuje u  postupcima vezanim  za ostvarivanje  prava i obaveza građana u ovim oblastima; učestvuje u izradi  rješenja i drugih akata iz djelokruga rada; izdaje odgovarajuće potvrde iz evidencije sa kojom raspolaže; učestvuje na stručnim savjetovanjima, konferencijama i usavršavanjima vezanim za pitanja  u oblasti obrazovanja, sporta, kulture i  pitanja mladih; sarađuje sa resornim ministarstvom, opštinskim i republičkim organima, organizacijama, ustanovama  i udruženjima iz djelokruga rada; blagovremeno i ažurno vodi razne evidencije i  izrađuje informativno-analitičke materijale za Skupštinu opštine iz djelokruga rada ; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i načelnika Opštineza svoj rad odgovara  načelniku Odjeljenja.

 

Status: službenik , VI kategorija, viši stručni saradnik  prvog zvanja,

                   

2. Viši stručni saradnik za poslove zajedničke komunalne potrošnje radi na izradi Programa zajedničke komunalne potrošnje; preduzima radnje iz komunalne oblasti vezano za održavanje ulica i higijene na javnim površinama (snima stanje na terenu, priprema elemente za zaključivanje ugovora i prati realizaciju istih);  izrađuje periodične izvještaje o  održavanju gradskih ulica i higijene na javnim površinama; preduzima radnje iz komunalne oblasti vezano za održavanje, uređivanje i opremanje javnih zelenih površina (snima stanje na terenu, priprema elemente za zaključivanje ugovora i prati realizaciju istih); izrađuje periodične izvještaje o održavanju, uređivanju i opremanju javnih zelenih površina; na osnovu utvrđenog stanje redovnim obilaženjem postrojenja javne rasvjete i na osnovu prijava o kvarovima na javnoj rasvjeti izdaje naloge za otklanjanje kvara i vodi evidenciju o izvršenim popravkama;  vodi evidencije o javnoj rasvjeti (po mjernim mjestima, po mjesnim zajednicama sa tehničkim podacima, evidenciju zaključenih ugovora i dr.); prati potrošnju električne energije u javnoj rasvjeti na mjesečnom nivou; prati izvršenje ugovora o održavanju javne rasvjete i izrađuje periodične izvještaje o istom; učestvuje u planiranju i realizaciji planova i programa za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture;  prati stanje ispravnosti komunalne opreme, priprema elemente za javnu nabavku iz oblasti za koju je zadužen; priprema elemente za izvještaj o izvršenju plana za prethodni planski period, učestvuje u upravnom postupku za određivanje komunalne naknade, sarađuje sa Komunalnim preduzećem i  komunalnom policijom po pitanjima iz oblasti za koju je nadležan, po nalogu pretpostavljenog zamjenjuje odsutnog radnika; obavlja druge poslove koje po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

 

Status:  službenik,  VI kategorija, viši stručni saradnik  trećeg zvanja

 

III  Opšti uslovi

 

            1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno  BiH,

            2. da je stariji od 18 godina,

            3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

            4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

            5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

            6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene  na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio  naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. Ustava BiH).

            7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.  

 

1. Viši stručni saradnik za obrazovanje, sport, kulturu i  pitanja mladih

 

 • Viša stručna sprema -  društvenog smjera ili  prvi ciklus studija društvenog smjera  sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent,
  • najmanje 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja,
  • položen stručni ispit za rad u upravi,
  • poznavanje rada na računaru.      

 

2. Viši stručni saradnik za poslove zajedničke komunalne potrošnje

 

 • Viša stručna sprema - društvenog, tehničkog ili prirodnog smjera ili završen prvi ciklus studija društvenog, tehničkog ili prirodnog smjera sa ostvarenih  najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent,
   • najmanje 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja,
   • položen stručni ispit za rad u upravi,
   • poznavanje rada na računaru.

 

Napomena: Na Interni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta mogu se prijaviti samo zaposleni na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi opštine Ribnik.

Ako je radno mjesto koje se popunjava Internim konkursom razvrstano u neposredno višu kategoriju, a više kandidata na listi ima isti broj bodova, prednost prilikom izbora imaju službenici koji ispunjavaju uslove za napredovanje.

 

V  Potrebna dokumenta

 

Prijava za učešće na Internom konkursu podnosi se na propisanom  obrazcu- Prijava na Interni  konkurs koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave i na internet stranici Opštine Ribnik, a može se preuzeti i u Opštinskoj upravi Opštine Ribnik.

Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na interni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Sve rubrike u prijavnom obrazcu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručan potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava  čiji sadržaj se dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova konkursa.

Uz popunjen prijavni obrazac kandidat je dužan priložiti  dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.           

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže ovjerenu foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske , odnosno BiH, i izjave da kandidat:

  • nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene  na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio  naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. Ustava BiH).
  • nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi
  • nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i
  • da ne postoji nespojivnost u skladu sa čl. 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave .

Napomena : Navedene izjave  sastavni su dio Prijave na  javni konkurs – prijavnog obrazca.

 

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat dostavlja  ovjerene foto-kopije:

            a) diplome o završenoj  stručnoj spremi,

            b) uvjerenja o  položenom stručnom ispitu za rad u  upravi,

            v) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt  iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem je periodu stečeno radno iskustvo),

            g) isprave kojom se dokazuje poznavanje rada na računaru.

 

Napomena: Dostavljeni dokazi cjeniće se kao relevantni u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 42/17).

 

VI Postupak izbora kandidata

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz internog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkrusna komisija obaviće usmeni intervju sa ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata  i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave o ispunjenosti uslova iz tačke V Konkursa i  uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava  opšte ili posebne uslove,  pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova  sa rang liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

 

VII  Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana  objavljivanja Internog konkursa.

Interni konkurs biće  istovremeno objavljen  na Oglasnoj tabli i  inernet stranici opštine Ribnik.  Prijave  na interni konkurs dostavljaju se  lično  ili putem pošte na adresu: Opština Ribnik, Trg 9. januar bb sa naznakom: Komisiji za sporovođenje postupka Internog konkursa za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ribnik.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Internom konkursu je Brankica Delić službenik opštinske uprave, kontakt tel. 050/430-070.                                            

 

 

Načelnik  opštine

Nebojša Karać

14 novembar, 2023.

Održana 27. redovna sjednica SO Ribnik

27. redovnoj sjednici Skupštine opštine Ribnik prisustvovalo je 12 odbornika, a na dnevnom redu je bilo 11 tačaka.

Skupština opštine je, između ostalog, usvojila nacrt rebalansa budžeta opštine Ribnik za fiskalnu 2023. godinu, i uputili ga na javnu raspravu koja će trajati od 13.11. do 17.11. 2023. godine, za čije provođenje su zadužili Odjeljenje za finansije opštine Ribnik. Razlozi za izradu rebalansa budžeta opštine za 2023. godinu je raspodjela neutrošenih namjenskih sredstava i utvrđenog neraspoređenog suficita iz 2022. raspoloživog za raspodjelu, kao i veće izvršenje poreskih prihoda u posmatranom periodu u odnosu na plan, što se prvenstveno odnosi na porez za lična primanja, kao i transfera viših nivoa vlasti. Ukupno planirani budžetski prihodi nacrtom rebalansa budžeta za 2023. godinu su 5.676.879 KM, što je za 4% ili 204.817 KM više u odnosu na prvobitni budžet. Rashodi planirani nacrtom rebalansa budžeta za ovu godinu su u iznosu 5.063.980 KM, što je 10%  ili 468.605 KM više u odnosu na prvobitni budžet.

Odbornici su usvojili izvještaj o radu JPU „Srbija“ za radnu 2022/23, ali i upoznali se sa Informacijama o radu JU SŠC „Lazar Đukić“ Ribnik, JU OŠ „Desanka Maksimović“ Ribnik, JU OŠ „Nikola Mačkić“ Donja Previja, JU OŠ „Petar Kočić“ Sitnica za školsku 2022/23 i početak 2023/24 godine i JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, ŠG Ribnik za period od 01.01.2023. do 31.08.2023. Naše najveće preduzeće, ŠG Ribnik, koje zapošljava oko 300 radnika, proteklih 8 mjeseci poslovalo je pozitivno sa dobitkom od 65.642,32 KM.

Pored toga, odbornici su usvojili Izvještaj o realizaciji Programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Ribnik za 2022. godinu i Izvještaj o realizaciji Plana utroška sredstva od naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe na području opštine Ribnik za 2022. godinu.

23 oktobar, 2023.

JAVNI POZIV za jednokratnu novčanu pomoć bračnom paru za pokušaj vantjelesne oplodnje

Broj: 01-532-190/23,

Datum: 23.10.2023. godine

 

            Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16), člana 66. Statuta opštine Ribnik („Službeni glasnik opštine Ribnik br.5/17), te člana 12. tačka 1. Pravilnika o utrošku sredstava za populacionu politiku („Službeni glasnik opštine Ribnik“ br. 6/20), Načelnik opštine r a s p i s u j e:

 

 

JAVNI POZIV

za jednokratnu novčanu pomoć bračnom paru za pokušaj vantjelesne oplodnje

                       

I

(1) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za pokušaj vantjelesne oplodnje, mogu ostvariti parovi koji ispunjavaju sledeće uslove:

   • da su u postupku pokušaja vantjelesne oplodnje,
   • da jedno od bračnih partnera ima prebivalište na teritoriji opštine Ribnik najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva.

 

(2) Ovo pravo mogu ostvariti žene do 50 godina starosti.

 

(3) Iznos sredstava jednokratne novčane pomoći za pokušaj vantjelesne oplodnje po bračnom paru iznosi 2.500,00 KM. U slučaju prijave većeg broja zainteresovanih parova, visina novčane pomoći bila bi umanjena u odnosu na planiranu.

II

Prednost prilikom ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za pokušaj vantjelesne oplodnje imaju:

 

 • Nezaposleni bračni parovi bez potomstva,
 • Bračni parovi bez potomstva od kojih je jedan zaposlen,
 • Zaposleni bračni parovi bez potomstva,
 • Nezaposleni bračni parovi sa potomstvom,
 • Bračni parovi sa potomstvom od kojih je jedan zaposlen,
 • Zaposleni bračni parovi sa potomstvom.

                                                                      

III

(1) Uz prijavu na javni poziv za jednokratnu novčanu pomoć za pokušaj vantjelesne oplodnje zainteresovani parovi dostavljaju sljedeću dokumentaciju u originalu ili fotokopiji:

 

   1. Izvod iz matične knjige vjenčanih ili ovjerena izjava od strane dva svjedoka da par ostvaruje zajednicu života u skladu sa Zakonom kojim se uređuju porodični odnosi ( u slučaju vanbračne zajednice);
   2. Lične karte ili potvrde o prebivalištu (CIPS);
   3. Dokaz da su u postupku pokušaja vantjelesne oplodnje;
   4. Potvrdu o zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti;
   5. Kućna lista;
   6. Pravdanje sredstava dobijenih za ove namjene od opštine Ribnik za 2022. godinu,
   7. Broj tekućeg računa.

           

            (2) Dostavljene prijave za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za pokušaj vantjelesne oplodnje razmatra Komisija za dodjelu jednokratne novčane pomoći za pokušaj vantjelesne oplodnje koju imenuje Načelnik opštine.                                                                   

           

  IV

            (1) Javni poziv biće obajvljen na sajtu opštine Ribnik, lokalnoj radio stanici i oglasnoj ploči opštine.

            (2) Javni poziv za podnošenje zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć za pokušaj vantjelesne oplodnje ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

            (3) Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se u Šalter sali opštine Ribnik ili putem pošte na adresu: Opština Ribnik, Ul. Trg 9. januar bb, 79288  Gornji Ribnik sa naznakom “n/r Komisiji za dodjelu jednokratne novčane pomoći za pokušaj vantjelesne oplodnje“.

 

 Načelnik opštine:

 Nebojša Karać

28 septembar, 2023.

J A V N I P O Z I V Za dodjelu sredstava za podsticaje u poljoprivredi za 2023 godinu.

Broj: 04-330-41/23

Datum: 25.09.2023.godine.

Na osnovu Člana 72. Statuta opštine Ribnik („Sl. glasnik opštine Ribnik“ broj 5/17), Odluke o potpisivanju i ovjeravanju pojedinačnih pravnih akata Opštinske uprave opštine Ribnik broj:01-020-11/22 od 23.11.2022. godine, Programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Ribnik za 2023. Godinu, broj: 02-330-36-1/23 od 15.09.2023. godine , Načelnik odjeljenja za privredu  r a s p i s u j e:

J A V N I  P O Z I V

Za dodjelu sredstava za podsticaje u poljoprivredi za 2023 godinu.              

Pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi za 2023 godinu imaju poljoprivredni proizvođači fizička  i pravna lica  koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:

- da imaju prebivalište/sjedište u opštini Ribnik;

- da obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji opštine Ribnik;

- da blagovremeno podnesu zahtjev za podsticaje;

- da ispune uslove precizirane Programom za podsticaje u poljoprivredi

Posebni uslovi precizirani su Programom pojedinačno za svaku vrstu podsticaja. Poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, zahtjeve mogu podnijeti za sledeće vrste podsticaja:

 

 1. Podsticaji za unapređenje tekuće proizvodnje u ovčarstvu (od 01.10. do 15.10.2023. godine)
 2. Podsticaji za proizvedene-otkupljene količine mlijeka (od 01.12. do 10.12.2023. godine)
 3. Podsticaji za uzgoj goveda (od 01.10. do 15.10.2023. godine)
 4. Podsticaji za proizvedeno i prodato voće (od 01.10. do 15.10.2023. godine)
 5. Podsticaji za proizvodnju krastavaca -kornišona (od 01.10. do 15.10.2023. godine)
 6. Podsticaji za proizvodnju meda i unapređenje pčelarstva (od 01.10. do 15.10.2023. godine.)
 7. Podsticaji za regresiranje kamata na poljoprivredne kredite (od 01.12. do 10.12.2023 godine)
 8. Podsticaji za ostale troškove u poljoprivredi.

Zahtjevi za ostvarenje podsticajnih sredstava podnose se u šalter sali Opštinske uprave Ribnik ili putem pošte na adresu opštine Ribnik. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjeve za svaku vrstu podsticaja precizirana je Programom koji je sastavni dio ovog Poziva. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

 

Načelnik odjeljenja

Mirko Miletić, dipl.ek

22 septembar, 2023.

Opština Ribnik proslavila Dan i Krsnu slavu opštine

Nizom svečanosti opština Ribnik je proslavila Dan i Krsnu slavu opštine-Malu Gospojinu. Uoči Male Gospojine, načelnik opštine Nebojša Karać i predsjednik Skupštine opštine Duško Dakić su svečanim presjecanjem vrpce otvorili  Centar za kulturu, u kojem je nakon toga  održana  svečana akademija kojoj su  pored velikog broj Ribničana, prisustvovali i gosti iz susjednih opština, Republike Srpske i Republike Srbije. Prisutnima se obratio Načelnik opštine koji je u svom govoru podsjetio da je Centar za kulturu nastao renoviranjem i adaptiranjem objekta poznatog kao „Ribničanka“.  Velika sala Centra za kulturu u funkciji  je za  različite kulturne događaje, a pored toga objekat posjeduje kancelarijske i druge prateće prostorije. U svome obraćanju  načelnik opštine je podsjetio na razvojni put opštine Ribnik, te  se zahvalio svima koji su svojim radom i zalaganjem doprinijeli tom razvoju.

Centralni dio svečane akademije je bila dodjela opštinskih nagrada i priznanja. Povelja opštine Ribnik dodijeljena je dr Nikoli Banjcu  za doprinos razvoju opštine i djela od opšteg značaja i interesa za opštinu Ribnik, te preduzeću  d.o.o. „Šilng“ Ribnik za ostvarene rezultate u privredi. Zahvalnica za medijsku promociju opštine Ribnik dodijeljena je novinaru Branki Kukalj, a zahvalnica  za doprinos  promociji i kulturi opštine  Ribnik predsjednici KUD „Ribnik“ Mariji Mitrović. KUD „Petar Kočić „ Mrkonjić Grad -sekcija Ribnik dobitnik je zahvalnice za doprinos očuvanju i promociji kulturnog nasljeđa i tradicije, a za doprinos očuvanju i afirmaciji kulturnog naslijeđa Zmijanja i njegovanje tradicije zavičaja zahvalnica je dodijeljena  prof. georafije i etnologije Vladimiru Đukanoviću.

Za ostvarene rezultate i uspjeh u školovanju zahvalnicu i novčanu nagradu u iznosu od 500 KM dobili su učenici generacije Simona Stojanović- JU Srednjoškolski centar “Lazar Đukić” Ribnik, Marija Runjić- JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” Ribnik, Sofija Vračar-  JU Osnovna škola “Nikola Mačkić“ Previja i Marija Trubić- JU Osnovna škola “Petar Kočić” Sitnica.

Tokom akademije emitovan je film „Ribnik nekad i sad“, a u  kulturno umjetničkom dijelu programa učestvovao je akademski ansambl iz Banja Luke.

Na  Malu Gospojinu 21. septembra  na Centralnom spomen obilježju u Ribniku  služen je pomen pogunulim borcima, a mnogobrojne delegacije su položile vijence. Potom je u crkvi Rođenje Presvete Bogorodice u Gornjem Ribniku, koja Malu Gospojinu proslavlja kao hramovnu slavu, služena sveta litugija u toku koje je izvršen obred lomljenja slavskog kolača.