Sve novosti

13 februar, 2023.

Opština Ribnik na „Sajmu zavičaja“ u Novom Sadu

Opština Ribnik je i ove godine učestvovala na manifestaciji  „Sajam zavičaja- zavičaj kroz privredu, turizam i kulturu“ koji je u nedjelju 12.februara 2023.god  po četvrti put održan u Novom Sadu.Manifestaciju organizuje Fond za izbegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu, a osnovni mu je smisao i cilj okupljanje, povezivanje i jačanje saradnje institucija, organizacija, zavičajnih i srodnih udruženja iz Srbije i regiona.Ove godine sajam je okupio oko 120 izlagača iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Hrvatske i Crne Gore.

Na sajmu zavičaja Opštinu Ribnik su predstavljali Turistička organizacija opštine Ribnik koja je prezentovala turističke potencijale opštine, a svoje domaće proizvode prezentovali su Poljoprivredno gazdinstvo „Kod Miluna„  i Udruženje proizvođača voćnih rakija „Sana“ Ribnik.

Sajam zavičaja se pokazao kao odlična prilika za uspostavljanje saradnje sa različitim institucijama i značajnim ličnostima iz oblasti privrede, turizma i kulture, a kao rezultat takve jedne saradnje nastao je  Master Plan razvoja turizma opštine Ribnik za period 2023.-2027.god. Ovom prilikom predstavnici  Regionalne razvojne agencija Bačka su ovaj strateški dokument uručili načelniku opštine Ribnik Nebojši Karaću i direktoru Turističke organizacije Republike Srpske Miodragu Lončareviću. Ovom činu prisustvovali su i Aleksandar Đedovac- direktor Fonda za izbegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu, Aleksandar Sofić- pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu i Nikola Banjac –generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine.

08 februar, 2023.

J A V N I P O Z I V za prikupljanje pismenih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora

Broj: 01-374-4/23

Datum; 08.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 9. Odluke o uslovima i načinu dodjele u zakup poslovnih prostorija, stanova, zgrada, društvenih domova i drugih nepokretnosti u svojini opštine Ribnik ( “Službeni glasnik opštine Ribnik” br. 8/19), člana 5. Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pismenih  ponuda (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br. 1/23) i člana 66. Statuta opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br. 5/17), Načelnik opštine Ribnik raspisuje:

 

J A V N I  P O Z I V

za prikupljanje pismenih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora

 

Pozivaju se sva  pravna lica registrovana za obavljanje bankarske djelatnosti  da dostave pismene ponude za uzimanje u zakup poslovnog prostora u posjedu opštine Ribnik.

 

 I Podaci o predmetu i trajanju zakupa

 

1) Poslovni prostor  koji je predmet zakupa nalazi se u Gornjem Ribniku, na adresi Rade Jovanića bb i smješten je u prizemlju poslovnog objekta sagrađenog na parceli broj 28/2 upisanoj u LN broj 621/2 KO Ribnik Gornji površine 91 m2 sa sadržjem vjetrobran, šalter sala, čajna kuhinja, sanitarni čvor, arhiva(kasa).

2) Poslovni prostor koji je predmet postupka izdaje se u zakup u viđenom stanju na period od pet godina.

 

 II Početna cijena zakupa i uplata kaucije

1) Poslovni prostor iz tačke I izdaje se u zakup po početnoj cijeni od 5,00 KM/m²

2) Svi zainteresovani ponuđači dužni su uplatiti kauciju u iznosu od jedne mjesečne zakupnine po početnoj cijeni zakupa,tj. u iznosu 455 KM.

 3) Uplata kaucije vrši se na račun budžeta opštine Ribnik JRT broj: 5620990001101929   svrha doznake: kaucija za zakup poslovnog prostora.

4) Ponuđaču čija ponuda bude ocijenjena kao najpovoljnija uplaćeni iznos kaucije uračunava se u zakupninu, a drugim ponuđačima kaucija se vraća.

 

III Namjena poslovnog prostora

 Poslovni prostor se izdaje u zakup isključivo radi obaljanja bankarske djelatnosti.

           

 IV Uslovi za učešće i potrebna dokumentacija

1) Na javni poziv mogu se prijaviti sva prava lica registrovana za obavljanje bankarske djelatnosti, osim ranijih zakupaca koji nisu izmirili obaveze po osnovu zakupnine iz ranijeg perioda.

2) Potrebna dokumentacija:

   1. prijava na javni poziv u kojoj zainteresovani mora naznačiti:

            - puni naziv,  adresu sjedišta  firme  i lice ovlašteno za zastupanje

            - oznaku poslovnog prostora na koji se odnosi prijava,

            -  ponuđenu cijenu zakupnine po 1 m2

   1. rješenje o upisu  u sudski registar (ovjerena kopija)
   2. dokaz o uplati kaucije

Napomena: Obrazac prijave  na javni poziv dostupan je na internet stranici opštine ili lično u šalter sali Opštinske uprave Ribnik.

 

V Postupak i kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača

1) Prispjele ponude razmatra komisija koju imenuje Načelnik opštine.

2) Komisija će pristupiti razmatranju prijava, ukoliko su podnesene najmanje dvije potpune prijave u suprotnom proglašava da je izdavanje u zakup prikupljanjem ponuda neuspjelo i o tome obavještava ponuđače, a postupak se ponavlja. Ukoliko i nakon ponovljenog postupka ne bude podnesena najmanje jedna potpuna prijava, može se primjeniti postupak izdavanja u zakup neposrednom pogodbom.

3) Komisija donosi Odluku o dodjeli u zakup poslovnog prostora podnosiocu prijave koji je ponudio najveći iznos zakupnine u roku od osam dana od dana otvaranja prijava i istu objavljuje na oglasnoj ploči opštine Ribnik.

4) Sa učesnikom koji ponudi najveći iznos zakupnine Načelnik opštine će zaključiti  ugovor o zakupu.

 

VI Dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda iznosi 15 (petnaest) dana od objavljivanja javnog poziva na internet stranici opštine Ribnik  i oglasnoj ploči opštine Ribnik.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama lično ili poštom na adresu: Opština Ribnik, Trg 9. januar bb; 79288 Gornji Ribnik sa naznakom „Prijava  na javni poziv za izdavanje u zakup poslovnog prostora- ne otvarati“.

 

VII Dodatne informacije

Otvaranje ponuda prispijelih po javnom pozivu održaće se 28.02.2023.  u 11:00 časova u sali za sastanke Opštinske uprave Ribnik (broj 22).

Poslovni prostor koji se izdaje u zakup može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 09,00 do 14,00 časova.

Za sve dodatne informacije, obratite se kontakt osobi Mirko Miletić na broj: tel.050/430-074.

Javni poziv će se  istovremeno objaviti na internet stranici opštine Ribnik  www.opstinaribnik.org i oglasnoj ploči Opštinske uprave Ribnik.

                                                                                                                      Načelnik opštine

                                                                                                                         Nebojša Karać

 

08 februar, 2023.

ODLUKA o dodjeli studentskih i učeničkih stipendija za 2023. godinu

Broj: 01-67-6-82/23

Datum: 08.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19, 61/21), člana 66. Statuta opštine Ribnik („Službeni glasnik opštine Ribnik“, broj 05/17), Odluke o izvršenju budžeta opštine Ribnik za 2023. godinu br. („Službeni glasnik opštine Ribnik“, broj 12/22), Odluke o stipendiranju studenata i učenika u opštini Ribnik („Službeni Glasnik opštine Ribnik“, broj 13/19), Odluke o visini mjesečnog iznosa stipendije za 2023. godinu br. 01-67-6-81/23 od 02.02.2023. godine, prijedloga Komisije za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija, te prigovora studenata i učenika na Prelimenarnu listu, Načelnik opštine d o n o s i:

 

ODLUKU

o dodjeli studentskih i učeničkih stipendija za 2023. godinu

 

 

Član 1.

 

Ovom Odlukom odobrava se utrošak sredstava planiranih Budžetom opštine za 2023. godinu na poziciji  416124 – tekuće pomoći učenicima i studentima u oblasti obrazovanja – stipendije, potrošačka jedinica 00500301 – Odjeljenje za opštu upravu.

Opštinska stipendija za 2023. godinu odobrava se studentima i učenicima, kako slijedi:

 

 

STUDENTI

 

 

VI  GODINA

 

  1. Marijana Matić                        Medicinski fakultet,

 

IV GODINA

 

 1. Tamara Banjac                                   Akademija umjetnosti, (prosjek 9,82), 50%,
 2. Veselka Đukić                                 PMF – Mat. i inf.,  (bez oba roditelja) 50%,
 3. Nikola Šobot                                 Mašinski Fakultet,
 4. Bojana Đukić                                               Univerzitet za poslovne studije,
 5. Marina Antonić                             FF – Pedagogija,
 6. Milka Jokić                                    Apeiron – Ekonomija,
 7. Dajana Todorović                            AGGF – Arhitektura,
 8. Dragana Malešević                                   Medicinski fakultet – Stomatologija.

 

III  GODINA

 

 1. Stefan Kljajić                                Saobraćajni fakultet (4.kategorija) 30%,
 2. Jelena Banjac                                    PMF - Matematika i informatika,
 3. Dušana Banjac                                 Apeiron – poslovna ekonomija,
 4. Momčilo Travar,                             ETF – Elektroenergetika,
 5. Marko Stojanović                           Šumarski fakultet,
 6. Bogdan Macanović                          Šumarski fakultet,
 7. Kristina Kevac                              PMF – Biologija,
 8. Dajana Jurišić                               Pravni fakultet,
 9. Radana Jerković                              FPN – Socijalni rad,
 10. Branka Đukić                                  FF – Pedagogija,
 11. Nikolina Antonić                         Fakultet bezbjednosnih nauka,
 12. Marija Galić                                               FPN – Socijalni rad,
 13. Jovana Mandić                                 FPN – Socijalni rad,
 14. Dušanka Hrgić                               Šumarski fakultet,
 15. Marko Todorović                            Univerzitet za poslovne studije,
 16. Aleksandar Bukvić                         Fakultet bezbjednosnih nauka.

 

II  GODINA

 

 1. Nemanja Vračar,                               FF – Psihologija, (prosjek 9,58), 50%,
 2. Nikolina Savić                             Akademija umjetnosti, (prosjek 9,13), 50%,
 3. NevenaTodorović                            FPN – Socijalni rad, (višečlana porodica sa dva redovna studenta), 30%,
 4. Duška Arambašić                          Fakultet poslovne ekonomije,
 5. Marija Savić                                               Ekonomski fakultet,
 6. Nikola Zeljkić                                Saobraćajni fakultet,
 7. Branka Đuragić                               Fakultet bezbjednosnih nauka,
 8. Milijana Šolić                             FF – njemački jezik,
 9. Danilo Todorović                          ETF – Računarstvo i informatika,
 10. Zora Jelić                                        Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta,
 11. Sanja Miletić                                 FF - Predškolsko vaspitanje,
 12. Milica Jokić                                  Fakultet bezbjednosnih nauka,
 13. Dejan Banjac                                     Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta,
 14. Ognjen Jovanović                            Fakultet informacionih tehnologija,
 15. Marko Nikić                                               Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta,
 16. Krstina Malešević                                   Medicinski fak. – Sanitarno inženjerstvo,
 17. Suzana Tomić                                   Ekonomski fakultet.
 18. Milica Radojčić                            Akademija umjetnosti,
 19. Slavica Lukić                                Poljoprivredni fakultet,
 20. Anđela Vračar                                 Ekonomski fakultet.

 

GODINA

 1. Željka Nikolić                                   ETF – Računarstvo i informatika (učenik generacije je oslobođen polaganja prijemnog i automatski mu je dodjeljeno maksimalan broj bodova), 30%,
 2. Bojana Stojaković                    Medicinski fakultet (prijemni 91,07), 30%,
 3. Marija Đaković                                   FF – Učiteljski studij,
 4. Vanja Simić                              Fakultet bezbjednosnih nauka,
 5. Duška Banjac                            FF – engleski jezik,
 6. Dragana Kaurin                                   Fakultet zdravstvenih nauka -Fizioterapija,
 7. Bojana Grabež                           Fakultet pravnih nauka,
 8. Gordana Đuragić                      Ekonomski fakultet,
 9. Milica Kevac                          PMF – Prostorno planiranje,
 10. Marija Gajić                             Medicinski fakultet - Sestrinstvo,
 11. Dalibor Gavranović                FF – Engleski jezik,
 12. Bojana Dujić                              Fakultet za poslovne studije,
 13. Andreja Banjac                          Akademija umjetnosti,
 14. Svetozar Dmitrović                Šumarski fakultet.

 

UČENICI

 1. Jelena Gajić                          4 razred, iz višečlane porodice, prosjek 4, 43,
 2. Valentina Kozomara           4 razred, iz višečlane porodice, prosjek 4, 05,
 3. Lazar Janjić,                         4 razred, dijete RVI II kategorije,
 4. Milica Tepić                     3 razred, prosjek 5,00,
 5. Dario Stanarević               3 razred, prosjek 4,88,
 6. Pavle Đukić                         2 razred, prosjek 5,00,
 7. Dragan Jerković                  2 razred, prosjek 5,00,
 8. Anđela Kasapović               2 razred, prosjek 4,92,
 9. Tanja Simić                          2 razred, prosjek 4,86,
 10. Nikola Mandić                   2 razred, prosjek 4,86,
 11. Dijana Grabež                      2 razred, iz višečlane porodice, prosjek 4,58,
 12. Ivana Janjić,                                   1 razred, dijete RVI II kategorije.

 

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove Odluke raspoređivaće se na tekuće račune studenata i učenika ravnomjerno na mjesečne kvote prema Ugovoru između Načelnika i svakog studenta i učenika imenovanog u članu 1. ove Odluke.

 

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odjeljenje za finansije.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u Službenom glasniku opštine Ribnik.

 

 

 

                                                         

                                                                                    NAČELNIK OPŠTINE:

                                                                                             Nebojša Karać