Sve novosti

15 January, 2021.

Načelnik opštine Ribnik donosi Naredbu o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik

Broj:01-339-86-47/21
Datum; 15.01.2021.godine

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.90/17, 42/20  i  98/20), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 97/16 i 36/19), člana 6. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br.13/17), člana 66. i 87. Statuta opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik br. 05/17), a u vezi  Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije o  sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID -19) u Republici Srpskoj br.66-1/21 od 13.01.2021.godine, na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije Načelnik opštine  donosi:

N A R E D B U
o  sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik

1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji opštine Ribnik i zaštite i spasavanja stanovništa do 01.02.2021. godine zabranjuju se:
     1) sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica,
     2) muzika uživo u  ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće,
     3) sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani,     proslave i drugi porodični skupovi slične prirode). 

2.Obavezuju se građani da : 
    1) na otvorenom i u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku ( prekrivena usta, nos     i brada) i pridržavaju se zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra, 
    2) u zatvorenim prostorijama da se, pored nošenja zaštitne maske i održavanja     fizičkog rastojanja od dva metra, pridržavaju uputstava JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“  za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja. 

3. Izuzetno od podtačke 1) tačke 2. obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:
     1) djeca mlađa od 7 godina života, 
     2) lica sa  invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,
     3) lica koja obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih     objekata. 
4. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da :
     1) usluge pružaju zaštićeni maskom, 
     2) obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
     3) obezbjede maske građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,
     4) pridržavaju se uputstava JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“  za     organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju.

5. Do 01.02.2021.godine organičava se radno vrijeme u periodu od 06:00 do 22:00 časa:
     1) svim vrstama ugostiteljskih objekata  za ishranu i piće bez obzira da li posluju     samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost     (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.),
    2) priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.) 

6. Do 01.02.2021.godine, u periodu od 22:00 do 06:00 časova, dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

7. Do 01.02.2021.godine, u periodu od 22:00 do 06:00 časova, zabranjuje se prodaja alkoholnih pića svim privrednim subjektima.

8. Do 01.02.2021.godine dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

9. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

10.  Subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave dužni su:
    1) organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemiološkoh mjera od strane      JZU “Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na     ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno     poštovanje propisane fizičke distance i 
     2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti     u objektu u odnosu na njegovu površinu.

11. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.

12. Opštinska uprava će raditi u sladu sa zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, važećom Naredbom o obaveznom sprovođenju mjera zaštite zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Ribnik od bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) i instrukcijama  Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a s tim u vezi : 
    na ulazu u sve službene prostorije ograničen je  broj osoba koje mogu istovremeno da uđu i borave u prostorijama uprave,
    onemogućeno je  zadržavanje u prostorijama i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,
    obavezno je održavanje rastojanja između građana od najmanje dva metra,
    preduzete  su mjere  dezinfekcije  i pojačane higijene,
    u svim organizacionim jedincima opštinske uprave rad se organizuje sa minimalnim brojem izvršilaca na licu mjesta, dok ostali zaposleni rade od kuće 
    svi zaposleni u opštinskoj upravi kao i građani koji borave u prostorijama uprave su dužni nositi zaštitnu masku.

13. Preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština Ribnik dužne su organizovati rad u skladu sa važećim naredbama republičkog i opštinskog Štaba za vanredne situacije.

14. Nadzor nad sprovođenjem ove naredbe vršiće Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležni inspektori, komunalni policajac i drugi ovlašteni službenici opštinske uprave Ribnik.

15. Nepoštovanje mjera zabrane iz tačke 1. i 2. ove Naredbe sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 90/17, 42/20 i 98/20). 

16.Ovom naredbom prestaje da važi Naredba o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik  br. 01-339-86-46/20 od 22.12.2020.godine.

17. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Ribnik”.

Načelnik opštine
Nebojša Karać

31 December, 2020.

O B A V J E Š T E Nj E

Broj:02-022-15/20                            
Datum, 30.12.2020. god.

 Načelniku opštine,
 Odjeljenju za opštu upravu i društvene djelatnosti, 
 Odjeljenju za privredu i razvoj,
 Odjeljenju za  finansije,
 Odbornicima, mjesnim zajednicama,građanima i udruženjima građana 
(putem zvanične internet stanice Opštine)
 

PREDMET: Prijedloge i mišljenja  za izradu  Programa rada Skupštine opštine  za 2021. godinu - tražimo


Obavještavamo Vas da su u toku pripreme na izradi prijedloga Programa rada Skupštine  opštine Ribnik za 2021. god. 


Podsjećamo da Program rada treba da sadrži zadatke Skupštine koji su u njenoj nadležnosti u skladu sa Ustavom, Zakonom, Statutom opštine i utvrđenom politikom  razvoja Opštine, kao i druge poslove i zadatke  koji su u nadležnosti  Skupštine.


Na osnovu primljenih prijedloga, mišljenja i sugestija, Kolegijum Skupštine  priprema i utvrđuje Prijedlog programa rada Skupštine koji se upućuje Skupštini na razmatranje i usvajanje.


Vezano za naprijed rečeno, a na osnovu člana 125. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ribnik (“Službeni  glasnik opštine Ribnik” br. 7/17) pozivamo Vas da  iznesete svoje prijedloge, mišljenja i sugestije o pitanjima koja treba unijeti u Program rada Skupštine za 2021.godinu, te da iste dostavite Skupštini opštine najkasnije do 20.01.2021. god.

S poštovanjem!

Predsjednik Skupštine opštine
Duško Dakić
 

23 December, 2020.

Načelnik opštine raspisuje konkurs za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija

Broj: 01-67-6/20.
Datum:23.12.2020. godine

Na osnovu  člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik opštine Ribnik“, br. 97/16, 36/19), člana 66. Statuta opštine Ribnik („Službeni Glasnik opštine Ribnik“, broj 05/17), te člana 9. Odluke o stipendiranju studenata i učenika u opštini Ribnik (Službeni glasnik opštine Ribnik br. 12/19), Načelnik opštine r a s p i s u j e:

K O N K U R S
za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija u 2021. godini


I
    (1) Pravo na dodjelu studentskih stipendija imaju svi studenti koji ispunjavaju sljedeće  uslove:
▪    da su studenti prve ili više godine studija,
▪    da su upisani prvi put na odgovarajuću godinu studija, kao redovni studenti na visokoškolskim ustanovama;
▪    da imaju prebivalište na području opštine Ribnik najkraće tri godine prije podnošenja zahtjeva po javnom konkursu za dodjelu stipendija; 
▪    da nisu u radnom odnosu; 
▪    da ne primaju stipendiju od drugih davaoca stipendije;
▪    da nisu stariji od 26 godina života na dan raspisivanja konkursa, izuzev studenata čiji studiji traju više od osam semestara, koji ne mogu biti stariji od 27 godina života.

    Stipendija se ne odobrava za vrijeme apsolventskog staža.


II

    (1) Studenti koji ostvare pravo na stipendiju, a koji pripadaju:

a)  porodicama poginulih i nestalih boraca, porodicama ratnih vojnih invalida od  1. do 4. kategorije invalidnosti,
b)  studenti iz višečlanih porodica od kojih je bar dvoje redovnih studenata,
v) studenti prve godine studija koji su na prijemnom ispitu osvojili 90 i više bodova,
g)  studenti iz socijalno ugroženih porodica
imaju pravo na stipendiju u iznosu uvećanom za 30% u odnosu na osnovnu stipendiju;

   (2) Studenti koji ostvare pravo na stipendiju:

a) sa prosjekom ocjena 9 i više;
b) studenti deficitarnih zanimanja;
v) studenti bez oba roditelja
imaju pravo na stipendiju u iznosu uvećanom za 50% u odnosu na osnovnu stipendiju.

Redovni studenti koji ostvare pravo na stipendiju mogu ostvariti pravo na uvećan iznos stipendije samo po jednom od osnova iz stava 1. i 2. ovog člana.

Višečlana porodica u smislu ove odluke je porodica sa četvoro i više djece (u daljem tekstu višečlana porodica).


III

   (1) Pravo na dodjelu učeničkih stipendija imaju učenici JU SŠC „Lazar Đukić“ Ribnik, koji ispunjavaju sljedeće uslove:
     1. da su završili sve razrede osnovne škole sa prosjekom ocjena 5,0 (za učenike prvog razreda),
     2. da imaju prosjek ocjena od 4,8-5,0 (za učenike drugog i viših razreda),
     3. da pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca, porodicama ratnih vojnih invalida I do IV kategorije;
     4. da pripadaju višečlanim porodicama sa prosjekom ocjena od 4,0 – 5,0.
     5. da su učenici bez oba roditelja;

(2) Redovni učenici srednje škole mogu ostvariti pravo na stipendiju samo po jednom od osnova iz stava 1. ovog člana. 


IV

   Status deficitarnog zanimanja imaju sledeće profesije:

1.    Profesor matematike,
2.    Profesor fizike,
3.    Elektro inženjer,
4.    Građevinski inženjer.

V

   Uz prijavu se prilaže sljedeća dokumentacija:
1. Potvrda o stalnom mjestu prebivališta na području opštine Ribnik ili kopija lične karte (dostavljaju svi kandidati),
2. Uvjerenje o prvi put upisanoj odgovarajućoj godini studija ili školskoj godini (dostavljaju svi kandidati), 
3. Ovjerena izjava da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (dostavljaju svi kandidati),
4. Ovjerena izjava da student nije u radnom odnosu (dostavljaju svi kandidati studenti), 
5. Prosjek ocjena iz prethodnih godina studija (dostavljaju studenti koji imaju prosjek 9,00 i više),
6. Prosjek ocjena da su sve razrede osnovne škole završili sa 5,00 (dostavljaju učenici prvog razreda srednje škole),
7. Prosjek ocjena od 4,8 – 5,00 (dostavljaju učenici drugog i viših razreda srednje škole),
8. Prosjek ocjena od 4,00 do 5,00 (dostavljaju učenici iz višečlanih porodica – porodice sa četvoro i više djece),
9. Potvrda da je student prve godine studija na prijemnom ispitu osvojio 90 i više bodova (dostavljaju studenti prve godine studija),
10. Kućna lista (dostavljaju kandidati iz višečlanih porodica koji konkurišu za uvećanu studentsku stipendiju ili za učeničku stipendiju),
11. Uvjerenje da je student bez oba roditelja (dostavljaju kandidati bez oba roditelja),
12. Uvjerenje da su studenti ili učenici djeca poginulih ili nestalih boraca ili RVI od I – IV kategorije (dostavljaju kandidati djeca poginulih ili nestalih boraca ili RVI od I – IV kategorije),
13. Kopija tekućeg računa (dostavljaju svi kandidati). 

V

   Prijava za podnošenje zahtjeva za stipendiju može se preuzeti u Šalter sali Opštinske uprave, a nalazi se i na internetu, na oficijalnoj stranici opštine Ribnik, www.opstinaribnik.org.
  
Popunjen obrazac prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju propisanih uslova studenti i učenici podnose u Šalter sali opštine Ribnik ili putem pošte na adresu: Opština Ribnik, Trg 9. januar bb, 79288 Ribnik, sa naznakom “Komisiji za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija”.    
Rok za podnošenje prijava: 15 dana od dana objavljivanja ovog Konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Načelnik opštine
Nebojša Karać

22 December, 2020.

Načelnik opštine Ribnik donosi Naredbu o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik

Broj:01-339-86-46/20
Datum; 22.12.2020.godine

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.90/17, 42/20  i  98/20), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 97/16 i 36/19), člana 6. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br.13/17), člana 66. i 87. Statuta opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik br. 05/17), a u vezi  Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije o  sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID -19) u Republici Srpskoj br.65-1/20 od 21.12.2020.godine, na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije Načelnik opštine  donosi:

N A R E D B U
o  sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik

1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji opštine Ribnik i zaštite i spasavanja stanovništva do 15.01.2021. godine zabranjuju se:
 1) sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica,
 2) muzika uživo u  ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće,
 3) sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode). 

2.Obavezuju se građani da : 
 1) na otvorenom i u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku ( prekrivena usta, nos i brada) i pridržavaju se zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra, 
 2) u zatvorenim prostorijama da se, pored nošenja zaštitne maske i održavanja fizičkog rastojanja od dva metra, pridržavaju uputstava JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“  za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja. 

3. Izuzetno od podtačke 1) tačke 2. obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:
 1) djeca mlađa od 7 godina života, 
 2) lica sa  invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,
 3) lica koja obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata. 
4. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da :
 1) usluge pružaju zaštićeni maskom, 
 2) obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
 3) obezbijede maske građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,
 4) pridržavaju se uputstava JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“  za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju.

5. Do 15.01.2021.godine organičava se radno vrijeme u periodu od 06:00 do 22:00 časa:
 1) svim vrstama ugostiteljskih objekata  za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.),
 2) priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.) 

6. Do 15.01.2021.godine, u periodu od 22:00 do 06:00 časova, dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

7. Do 15.01.2021.godine, u periodu od 22:00 do 06:00 časova, zabranjuje se prodaja alkoholnih pića svim privrednim subjektima.

8. Do 15.01.2021.godine dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

9. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

10. Subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave dužni su:
  1) organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane  JZU “Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno     poštovanje propisane fizičke distance i 
  2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

11. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.

12. Opštinska uprava će raditi u sladu sa zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, važećom Naredbom o obaveznom sprovođenju mjera zaštite zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Ribnik od bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) i instrukcijama  Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a s tim u vezi : 
 na ulazu u sve službene prostorije ograničen je  broj osoba koje mogu istovremeno da uđu i borave u prostorijama uprave,
 onemogućeno je  zadržavanje u prostorijama i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,
 obavezno je održavanje rastojanja između građana od najmanje dva metra,
 preduzete  su mjere  dezinfekcije  i pojačane higijene,
 u svim organizacionim jedincima opštinske uprave rad se organizuje sa minimalnim brojem izvršilaca na licu mjesta, dok ostali zaposleni rade od kuće 
 svi zaposleni u opštinskoj upravi kao i građani koji borave u prostorijama uprave su dužni nositi zaštitnu masku.

13. Preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština Ribnik dužne su organizovati rad u skladu sa važećim naredbama republičkog i opštinskog Štaba za vanredne situacije.

14. Nadzor nad sprovođenjem ove naredbe vršiće Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležni inspektori, komunalni policajac i drugi ovlašteni službenici opštinske uprave Ribnik.

15. Nepoštovanje mjera zabrane iz tačke 1. i 2. ove Naredbe sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 90/17, 42/20 i 98/20). 

16.Ovom naredbom prestaje da važi Naredba o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik  br. 01-339-86-45/20 od 30.11.2020.godine.

17. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Ribnik”.

Načelnik opštine
Nebojša Karać