Sve novosti

15 April, 2024.

JAVNI POZIV ZA PRIPRAVNIKE

Na osnovu  člana 7. i 8. Pravilnika o sufinansiranju rada pripravnika  (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br. 1/20),člana 66. Statuta opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br. 5/17), Načelnik opštine Ribnik  objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA PRIPRAVNIKE

 

I

            Obavještavamo pripravnike VSS prijavljene na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,  

da imaju mogućnost da pripravnički staž odrade kod poslodavaca  koji su Opštini Ribnik prijavili potrebu za pripravnicima visoke stručne spreme određenih zvanja.

            Na osnovu prijava zainteresovanih poslodavaca Javni poziv se objavljuje za  3 pripravnika sljedećih zvanja:      

            1. dipl.socijalni radnik...................................................................................1 izvršilac    2. dipl.pedagog.....................................................................................................1 izvršilac

3. dipl.inženjer saobraćaja...............................................................................1 izvršilac

 

II

Status i opis poslova 

            Pripravnikom se u smislu ovog javnog poziva smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u VSS stepenu stručne spreme ili zvanja, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u VSS stepenu stručne spreme, a koji traje godinu dana.

            Vrijeme provedeno u radnom odnosu kod drugih poslodavaca uračunava se u pripravnički staž.

            Pripravnički staž i stručno osposobljavanje pripravnika obavlja se na osnovu zakona i relevantnih propisa poslodavca, a u skladu sa Ugovorom o obavljanju pripravničkog staža kojeg pripravnici zaključuju sa poslodavcem.

            Iznos kojim Opština Ribnik sufinansira bruto platu pripravnika po jednom pripravniku na mjesečnom nivou je 1400 KM bruto.

            Ukoliko bi u skladu sa aktima poslodavaca, primanja pripravnika kod tog  poslodavaca bila veća u odnosu na iznos koji sufinansira opštinska uprava razlika u primanjima pripravnika ide na teret poslodavaca.

 

 

III

Uslovi

            Na Javni poziv za pripravnike može se prijaviti kandidat ukoliko:

 1. Ima završen odgovarajući fakultet, VSS stručna sprema VII stepen,
 2. Nalazi se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i
 3. Nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu obrazovanja i zanimanja.

 

IV

Potrebna dokumentacija

            Prijava na Javni poziv podnosi se na propisanom obrazcu, koji se može preuzeti u šalter sali Opštinske uprave Ribnik ili internet sajtu Opštine.

            Uz prijavu na Javni poziv kandidati su dužni u originalu ili ovjerenoj kopiji  dostaviti:

 1. Dokaz o završenom fakultetu(ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o diplomiranju);
 2. Dokaz da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i da nije odradio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme ili zvanja;
 3. Prosjek ocjena za vrijeme studija;
 4. Dokaz da je lice član porodice poginulog borca ili ratnog vojnog invalida; da je lice sa invaliditetom, lice bez roditelja i da je lice član porodice koja prima socijalnu pomoć; (dostavljaju samo kandidati koji pripadaju nekoj od navedenih kategorija),
 5. Kraću biografiju.

V

Postupak izbora

            Postupak izbora pripravnika po Javnom pozivu obavlja Komisija za izbor pripravnika, koja će sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

            U postupku izbora Komisija utvrđuje rang listu na osnovu kriterija utvrđenih Pravilnikom o sufinansiranju rada pripravnika  (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br. 1/20).

            Odluku o izboru kandidata čiji će pripravnički staž biti  sufinansiran  od strane Opštine donosi  Načelnik opštine.

 

VI

 Rok za podnošenje prijava

            Ovaj poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči opštinske uprave Ribnik, internet sajtu opštine, lokalnoj radio stanici i Zavodu za zapošljavanje-Biro Ribnik.

            Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju do 25.04.2024. godine.

            Prijave se mogu dostaviti lično u šalter salu Opštinske uprave Ribnik ili putem pošte na adresu: Opština Ribnik, Trg 9. januar sa naznakom: “Komisiji za izbor pripravnika.”

                                                                                                             

                                                                                                             

Broj:01-123-2/24                                                                                   Načelnik opštine

Datum:15.04.2024.god.                                                                           Nebojša Karać

 

15 April, 2024.

RANG LISTA pravnih i fizičkih lica koji ispunjavaju uslove za obavljanje tehničkog pregleda objekata izgrađenih na području opštine Ribnik

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA RIBNIK

NAČELNIK

Komisija za pregled prispjelih prijava po Javnom konkursu za pravna i fizička lica zainteresovana za vršenje tehničkog pregleda objekata izgrađenih na području opštine Ribnik

 

Broj: 01-360-63-13/24

Datum: 12.04.2024.godine

Na osnovu tačke 7. Javnog  konkursa za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled objekata izgrađenih na području opštine Ribnik, broj: 01-360-63/24 od 11.03.2024. godine, Komisija za pregled prispjelih prijava po Javnom konkursu za pravna i fizička lica zainteresovana za vršenje tehničkog pregleda objekata izgrađenih na području opštine Ribnik, objavljuje:

 

RANG LISTA

pravnih i fizičkih lica koji ispunjavaju uslove za obavljanje tehničkog pregleda objekata izgrađenih na području opštine Ribnik

 

 Nakon komisijskog pregleda i obrade prispjelih prijava, usvojena je rang lista pravnih i fizičkih lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje tehničkog pregleda objekata na području opštine Ribnik, kako slijedi:

 

 1. „UNIS“ institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštutu od požara iz Pala;
 2. „PLAN“ d.o.o iz Banja Luke;
 3. Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ d.o.o. iz Banja Luke;
 4. „PROTEHNIK“ d.o.o. iz Istočnog Sarajeva;
 5. „TIMARAC-PROJEKT“ d.o.o iz Banja Luke;
 6. „RADIS“ d.o.o. iz Istočnog Sarajeva;
 7. „ROUTING“ d.o.o. iz Banja Luke;
 8. Branko Štula dipl. inž. građevinarstva iz Banja Luke,  ul. Pave Radana br. 12.;
 9. Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. iz Banja Luke.

           

Usvojena rang lista, biće objavljena na oglasnoj ploči Opštinske uprave Ribnik i službenoj internet stranici opštine Ribnik.

 

KOMISIJA

1. ___________________________;

  Mirko Miletić, predsjednik

2.  ___________________________;

    Goran Savić, član

   3. ___________________________.

    Đorđo Galić, član

08 April, 2024.

Prijedlog plana upravljanja spomenikom  prirode „vrela sane“ za period 2024-2034. godine

Na osnovu člana 15. Zakona o zaštiti prirode  (Službeni glasnik RS broj: 20/14), Odjeljenje za privredu, obavještava zainteresovanu javnost o

Stavljanju na uvid javnosti prijedlog plana upravljanja spomenikom  prirode „vrela sane“ za period 2024-2034. godine

Javno preduzeće šumarstva „Šume Republike Srpske“, Šumsko gazdinstvo „Lisina„ Mrkonjić Grad, Šumsko gazdinstvo „Ribnik„ Ribnik, kao upravljač zaštićenog područja Spomenik prirode „Vrela Sane“ dostavilo je Ministarstvu za prostorno uređenje, građenje i zaštiu životne sredine Republike Srpske Prijedlog plana upravljanja Spomenikom prirode „Vrela Sane“ za period od 2024-2034. godine.

            U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti prirode  (“Službeni glasnik RS”, broj: 20/14), tokom izrade akata o zaštiti prirodnih vrijednosti, planova upravljanja, kao i drugih akata koji se donose shodno Zakonu o zaštiti prirode, osigurava se učešće zainteresovane javnosti, putem javnog uvida.

Opština Ribnik , na čijem se lokalitetu nalazi područje objavljuje početak javnog uvida u Prijedlog plana upravljanja Spomenikom prirode „Vrela Sane“ za period od 2024-2034. godine putem oglasne ploče u zgradi Opštinske uprave opštine Ribnik i na zvaničnoj web stranici opštine Ribnik.

Zainteresovana javnost može dostaviti primjedbu ili mišljenje u roku od 30 dana od dana objavljivanja Prijedloga plana upravljanja Spomenikom prirode „Vrela Sane“ za period od 2024-2034. godine, u pisanoj formi poštom na adresu opština Ribnik, Odjeljenje za privredu, Trg deveti januar, 79288 Gornji Ribnik, ili lično u centru za pružanje usluga građanima (Šalter sala) ili na e-mail: z.stojicic@mgr.vladars.net.

            Sve predmetne primjedbe i mišljenja, kao i mišljenje opštine Ribnik biće prosleđeni Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS na dalje postupanje.

Načelnik odjeljenja

Mirko Miletić, dipl. ek.

 

PLAN UPRAVLjANjA 

01 April, 2024.

JAVNI POZIV ZA POSLODAVCE

Broj:01-123-1/24

Datum:01.04.2024. godine

 

Na osnovu člana 5. Pravilnika o sufinansiranju rada pripravnika   (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br. 1/20) i člana 66. Statuta opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br. 5/17),  Načelnik opštine Ribnik  upućuje:

 

 

JAVNI POZIV ZA POSLODAVCE

 

I

Obavještavamo poslodavce koji  registrovano sjedište djelatnosti imaju na području opštine Ribnik, da Opština Ribnik može na osnovu planiranih budžetskih sredstava za 2024. godinu preuzeti obavezu sufinansiranja bruto plate određenog broja pripravnika sa VSS  i u tom smislu ih pozivamo da prijave potrebu za zapošljavanjem pripravnika VSS sa odgovarajućim stručnim zvanjem.

            Iznos kojim Opština Ribnik sufinansira bruto platu pripravnika po jednom pripravniku na mjesečnom nivou je 1400 KM bruto.

             Ukoliko bi u skladu sa aktima poslodavaca, primanja pripravnika kod poslodavaca bila veća u odnosu na iznos koji sufinansira opštinska uprava razlika u primanjima pripravnika ide na teret poslodavaca.

 

II

Pravo na prijavu imaju poslodavci koji imaju registrovano sjedište djelatnosti na području opštine Ribnik.

            Prijave na javni poziv se podnose Načelniku Opštine na propisanom obrazcu.

            U prijavi na Javni poziv, zainteresovani poslodavci pored podataka o potrebnom broju pripravnika određenih kvalifikacija, dostavljaju i osnovne podatke o preduzeću ili Ustanovi/instituciji (naziv, sjedište, djelatnost, lice za zastupanje, JIB, broj žiro računa).

          

III

Prijave na javni poziv dostavljaju se Načelniku opštine do 10.04.2024. godine.

Obrazac prijave zainteresovani poslodavci mogu preuzeti na internet stranici Opštine ili lično u šalter sali Opštinske uprave Ribnik.

Načelnik opštine

 Nebojša Karać