Sve novosti

17 January, 2022.

INTERNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Ribnik

Broj:01-120-1/22                                                                 
Datum:17.01.2022. godine
    
Na osnovu člana 70. i 71. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 97/16), člana 5. stav 2. tačka 2. člana 7. stav 2. i člana 9. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 42/17) i člana 66. Statuta opštine Ribnik („Službeni glasnik opštine Ribnik“ broj 5/17), Načelnik opštine Ribnik raspisuje: 

 INTERNI KONKURS  
 za popunu upražnjenog radnog mjesta u  Opštinskoj  upravi Opštine Ribnik

I  Predmet konkursa

U Opštinskoj upravi Opštine Ribnik popunjava se na neodređeno vrijeme radno mjesto  u statusu službenika: 
-    U Odjeljenju za finansije:
1.    Samostalni stručni saradnik za budžet i finansije ....................1 (jedan) izvršilac.
                
II Opis poslova i status 

(1) Samostalni stručni saradnik za budžet i finansije: obavlja pripreme za izradu budžetskih dokumenata, koordinira timski rad na izradi nacrta/prijedloga budžeta, uključujući propisana akta i njihove izmjene i dopune; obavlja poslove pripreme i izrade nacrta i prijedloga rebalansa budžeta;
učestvuje u pripremi procedura kojima se uređuje oblast budžeta; učestvuje u pripremi javnih rasprava za donošenje budžeta; izrađuje kvartalne i mjesečne planove budžetske potrošnje, kao i budžetske potrošnje po korisnicima; učestvuje u izradi rješenja o realokaciji budžetskih sredstava u i između budžetskih korisnika; pruža pomoć i daje smjernice u planiranju prihoda i rashoda budžetskih korisnika u procesu izrade budžetskih zahtjeva i budžetskih programa; vrši analizu opravdanosti budžetskih zahtjeva budžetskih korisnika; prati priliv i odliv sredstava vodeći računa o likvidnosti Opštine; predlaže mjere za rješavanje problema vezanih za realizaciju budžeta; izrađuje dnevne, sedmične, mjesečne, kvartalne i godišnje izvještaje o ostvarenim prihodima; učestvuje u izradi finansijskih izvještaja (mjesečnih, periodičnih i godišnjih), u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju; priprema izvještaj o izvršenju budžeta, prijedloge rješenja za realokacije i korišćenje sredstava budžetske rezerve; usaglašava evidencije o javnim prihodima sa bankama i nadležnim poreskim organima; vrši kontrolu raspoloživih novčanih sredstava i dinamike trošenja; radi na izradi procedura u vezi sa likvidnošću i plaćanjem; vrši formalnu i suštinsku kontrolu odobrenih finansijskih transakcija za sve budžetske korisnike; vrši usaglašavanje potraživanja i obaveza po osnovu lokalnih prihoda; obezbjeđuje podatke statističke prirode za potrebe rada Odsjeka i načelnika Odjeljenja; obezbjeđuje potrebnu dokumentaciju na otvaranju i zatvaranju računa u poslovanju sa poslovnim bankama; vrši povrat pogrešnih uplata javnih prihoda, vodi evidenciju o storniranim uplatama i izvršenim povratima i preknjižavanjima sa računa javnih prihoda; sarađuje sa Poreskom upravom u cilju praćenja i poboljšanja naplate lokalnih prihoda iz nadležnosti ovog organa i inicira sastanke za viši nivo rukovodstva Opštine; vodi evidenciju o kreditnom zaduženju opštine i registar izdatih garancija; izvještava Ministarstvo finansija o svakoj izmjeni u skladu sa Zakonom; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i načelnika Opštine; za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik V kategorije, samostalni stručni saradnik trećeg zvanja.

III  Opšti uslovi 

    1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno  BiH,
    2. da je stariji od 18 godina,
    3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
     4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, 
     5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, 
    6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene  na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio  naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. Ustava BiH).
     7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.    

IV  Posebni uslovi 

Samostalni stručni saradnik za budžet i finansije
    VSS (VII stepen) Ekonomski fakultet ili završen prvi ciklus studija ekonomskog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
    najmanje 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja,
    položen stručni ispit za rad u  upravi, 
    poznavanje rada na računaru.

Napomena: Na Interni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta mogu se prijaviti samo zaposleni na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi opštine Ribnik.
Ako je radno mjesto koje se popunjava Internim konkursom razvrstano u neposredno višu kategoriju, a više kandidata na listi ima isti broj bodova, prednost prilikom izbora imaju službenici koji ispunjavaju uslove za napredovanje.

V  Potrebna dokumenta
    
Prijava za učešće na Internom konkursu podnosi se na propisanom  obrazcu- Prijava na Interni  konkurs koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave i na internet stranici Opštine Ribnik, a može se preuzeti i u Opštinskoj upravi Opštine Ribnik. 
Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na interni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Sve rubrike u prijavnom obrazcu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručan potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava  čiji sadržaj se dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova konkursa. 
Uz popunjen prijavni obrazac kandidat je dužan priložiti  dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.    
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske , odnosno BiH, i izjave da kandidat: 
    nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene  na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio  naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. Ustava BiH).
    nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi 
    nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i 
    da ne postoji nespojivnost u skladu sa čl. 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave .
Napomena : Navedene izjave  sastavni su dio Prijave na  javni konkurs – prijavnog obrazca.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat dostavlja foto -kopije:
    a) diplome o završenoj  stručnoj spremi,
    b) uvjerenja o  položenom stručnom ispitu za rad u  upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen,  ili rješenje o oslobađanju od obaveze  polaganja stručnog ispita  za rad u upravi  u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 68/11, 85/11 i 7/15), 
    v) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt  iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem je periodu stečeno radno iskustvo), 
    g) isprave kojom se dokazuje poznavanje rada na računaru.

VI Postupak izbora kandidata 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz internog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom. 
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkrusna komisija obaviće usmeni intervju sa ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata  i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni. 
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave o ispunjenosti uslova iz tačke V Konkursa i  uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava  opšte ili posebne uslove,  pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova  sa rang liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave. 

VII  Rok za podnošenje prijava 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana  objavljivanja Internog  konkursa.
Interni konkurs biće  istovremeno objavljen  na Oglasnoj tabli i  inernet stranici opštine Ribnik.  Prijave  na interni konkurs dostavljaju se  lično  ili putem pošte na adresu: Opština Ribnik, Trg 9. januar bb sa naznakom: Komisiji za sporovođenje postupka Internog konkursa za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ribnik.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Internom konkursu je Brankica Delić službenik opštinske uprave, kontakt tel. 050/430-070.

PRIJAVA NA INTERNI KONKURS

Načelnik opštine
Nebojša Karać

 

05 January, 2022.

Nova Naredba o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane virusom korona

Broj:01-339-86-83/21

Datum; 31.12.2021.godine

 

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.90/17, 42/20  i 98/20), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 97/16 i 36/19), člana 6. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br.13/17),Uredbe o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja Kovid 19 (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 120/21), člana 66. i 87. Statuta opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik br. 05/17), a na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije Načelnik opštine  donosi:

 

N A R E D B U

o  sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik


 

1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji opštine Ribnik i zaštite i spasavanja stanovništa od 01.01.2022. do 31.01.2022. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od 06:00 do 02:00 časa narednog dana :

  1. svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj  i dr.).
  2. priređivačima igara na sreću ( kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.).

2. Ugostiteljski objekti određuju maksimalan broj gostiju na osnovu korisne površine (prostora gdje gosti borave) po prinicipu da četiri lica zauzimaju 10 kvadratnih metara.

3. Epidemiološke mjere u ugostiteljskim objektima se sprovode u skladu sa uputstvom za rad ugostiteljskih objekata koje je sačinio JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“. ( u daljem tekstu :Institut)

4. Od 01.01.2022. do 31.01.2022. godine u periodu od 24:00 do 06:00 časova, dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.


5. Takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i  sportista uz prisustvo publike organizuju se u skladu sa uputstvom za održavanje treninga i sportsko- rekreativnih aktivnosti u sportskim objektima, koje je sačinio Institut.

6. Kulturne i tradicionalnalne manifestacije i festivali na otvorenom organizuju se u skladu sa uputstvom za održavanje kulturnih manifestacija i festivala na otvorenom,  koje je sačinio Institut.

7. Kulturne i tradicionalne manifestacije i festivali u zatvorenom organizuju se u skladu sa uputstvom za održavanje kulturnih manifestacija i festivala u zatvorenom, koje je sačinio Institut.

8. Dozvoljene aktivnosti tačke 6. i 7. iz ove naredbe sprovode se uz punu odgovornost organizatora.

9. Za vrijeme boravka na javnim mjestima u zatvorenom prostoru fizička lica su obavezna da, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti kovid 19, nose zaštitne maske na način da pokrivaju nos i  usta i da održavaju međusobno rastojanje od najmanje dva metra.

10. Na javnim mjestima i javnim površinama na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održati rastojanje između dva fizička lica od najmanje dva metra, nošenje zaštitnih maski je obavezno.

11. Izuzetno od  obaveze iz tačke 9. ove naredbe  izuzeta su sljedeća fizička lica:

    1) djeca predškolskog uzrasta,

    2) izvođači prilikom nastupa na kulturnim, muzičkim i drugim događajima,

    3) lica koja obavljaju fizičku i sportsku aktivnost u okviru objekta predviđenih za     tu namjenu,

    4) gosti u ugostiteljskim objektima za vrijeme  konzumacije pića i hrane,

    5)  lica sa  invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,

12.  Pravna lica i  preduzetnici obavezni su da sprovode sljedeće mjere u zatvorenom prostoru :

        1) obezbjede održavanje fizičke distance odnosno međusobnog rstojanja između dva fizička lica od najmanje dva metra,

     2) na ulazu, odnosno izlazu iz zatvorenog prostora, istaknu obavještenje o broju fizičkih lica koja  istovremeno mogu da borave u tom zatvorenom prostoru, a da pri tome bude ispoštovana mjera fizičke distance od dva metra i obavještenje da nije dozvoljen ulazak, odnosno boravak fizičkih lica bez korištenja zaštitnih maski, osim za vrijeme konzumacije pića i hrane u ugostiteljskim objektima,

    3) na ulazu, odnosno izlazu iz zatvorenog prostora, obezbjede uputstvo za pravilnu dezinfekciju ruku  i sredstvo za dezinfekciju ruku fizičkih lica, koja podrazumjevaju dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola u kocentaraciji 70% koje je upisano u registar hemijskih sredstava  i koje ima odobrenje za upotrebu,

    4) obezbjede održavanje higijene i dezinfekciju poslovnih prostorija,

   5) obezbjede zaštitne maske fizičkim licima koji nemaju maske prilikom ulaska u zatvoreni prostor.

13. Izuzetno od obaveze iz tačke 12. podtačka 1) ove naredbe izuzimaju se fizička lica:

    1) u prostorijama u kojima je organizovano služenje obroka-menza, za vrijeme     konzumiranja hrane i pića i  

    2) lica sa invaliditetom.

14. Izuzetno od obaveze iz tačke 12. podtačka 2) ove naredbe izuzimaju se fizička lica u proizvodnim pogonima u kojima nije moguće oržavanje distance zbog organizcije radnog procesa ili rasporeda sredstava za rad.

15. Opštinska uprava je dužna raditi u skladu sa uredbama i zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, važećom Naredbom o obaveznom sprovođenju mjera zaštite zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Ribnik od bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) i instrukcijama  Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a s tim u vezi :

1) na ulazu u sve službene prostorije ograničava se broj osoba koje mogu istovremeno da uđu i borave u prostorijama uprave,

2) obavezno je održavanje rastojanja između građana od najmanje dva metra, uz blagovremeno preduzimanje  mjera dezinfekcije i pojačane higijene,

3) na radnim mjestima u šaler sali i matičnoj službi obezbjeđuje se fizička providna barijera koja pruža zaštitu zaposlenom i korisniku.

16. Preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština Ribnik dužne su organizovati rad u skladu sa važećim naredbama i drugim aktima Republičkog i Opštinskog štaba za vanredne situacije.

17. Kontrolu pridržavanja i sprovođenja mjera iz ove naredbe vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležni inspektori, komunalni policajac i drugi ovlašteni službenici opštinske uprave Ribnik.

18. Nepoštovanje mjera zabrane i ograničenja iz ove naredbe sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 11/15 i 58/19), Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 90/17, 42/20 i 98/20) i Uredbom o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja Kovid 19 (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 120/21).

19. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik  br. 01-339-86-82/21 od 16.12.2021.godine.

20. Ova naredba stupa na snagu 01.01.2022. godine i prestaje da važi 31.01.2022. godine, a  biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Ribnik”.

Načelnik opštine

Nebojša Karać