Poreska uprava

Načelnik Područne jedinice: Neđo Stojaković

Osnovni zadatak Poreske uprave jeste da dosljedno, nepristrasno i efikasno prikuplja javne prihode i tako služi Republici Srpskoj i njenim građanima.

Zakonom o Poreskoj upravi uređen je jedinstven postupak u primjeni materijalnih poreskih zakona, a Poreskoj upravi Republike Srpske je data nadležnost za sprovođenje svih poreskih zakona.

Suština novog pristupa koji je u poreski sistem Republike Srpske donio Zakon o Poreskoj upravi jeste princip samoprijavljivanja. To znači da je zakonska obaveza poreskih obveznika da sami prijave svoje obaveze na način i u rokovima propisanim Zakonom o Poreskoj upravi ili materijalnim poreskim zakonom.

Organizacijom Poreske uprave RS uspostavljene su organizacione cjeline koje se bave poslovima obrazovanja, informisanja i pružanja pomoći poreskim obveznicima, poslovima kontrole obračuna, naplate poreza, istrage i drugim aktivnostima vezanim za primjenu pomenutih propisa.

U Područnoj jedinici Ribnik, kao sastavnom dijelu Poreske uprave RS vrši se: prijem i obrada dokumenata u vezi sa registracijom poreskih obveznika, prijem poreskih prijava i provjera njihove formalne ispravnosti, preliminaran unos obaveza iz prijava, pomoć poreskim obveznicima u ostvarivanju njihovih prava i izvršavanju poreskih obaveza; edukacija i informisanje poreskih obveznika u vezi sa njihovim pravima i obavezama u oblasti poreza.

 

Tel.

050/431-092

Fax.

050/431-092

Email:

nedjo.stojakovic@poreskaupravars.org

Adresa:

Трг 9. Јануар бб

Podeli: