Biro za zapošljavanje

Zavod za zapošljavanje, Biro Ribnik pruža usluge građanima koje su vezane za ostvarivanje prava u skladu sa zakonom o zapošljavanju, od kojih su najbitnije:

 • vođenje evidencije nezaposlenih lica i izdavanje uvjerenja kojima se dokazuje status nezaposlenog lica,
 • ostvarivanje prava na novčanu naknadu u skladu sa navedenim zakonom,
 • ostvarivanje prava na penzijsko invalidsko osiguranje u skladu sa zakonom,
 • pružanje informacija i oglašavanje o slobodnim radnim mjestima, kao i
 • druga prava utvrđena zakonom.

Dom zdravlja

Direktor: Nikola Janković, diplomirani pravnik
Glavna sestra: Dosta Garić
 

Dom zdravlja Ribnik pruža usluge primarne zdravstvene zaštite po sistemu porodične medicine. U okviru Doma zdravlja Ribnik funkcioniše pet timova porodične medicine, kao i tri terenske ambulante.

Pored usluga primarne zdravstvene zaštite pružaju se i usluge specijalističke medicine, a ljekari specijalisti ordiniraju dva puta u toku mjeseca.

Pored navedenih stalno se pružaju i stomatološke usluge, usluge rentgena, kao i laboratorijska dijagnostika.Redovno radno vrijeme doma zdravlja je od 7:00 do 15:00 časova, a u periodu od 15:00 do 7:00 časova funkcioniše služba hitne pomoći.

 

Fond PIO

Rukovodilac poslovnice: Tijana Olabina

Fond PIO pruža stručnu pomoć osiguranicima i korisnicima prava iz penzijsko invalidskog osiguranja.

Takođe vrši kontrolu naplate doprinosa o čemu vodi odgovarajuće evidencije i nadležnim organima dostavlja izvještaje.

U ovoj poslovnici je moguće ostvariti sva prava iz penzijsko invalidskog osiguranja, o čemu se takođe vode odgovarajuće evidencije.

Prilikom ostvarivanja prava građanima se vrši kompletiranje zahtjeva i pomoć u prikupljanju neophodnih dokumenata za ostvarivanje istih.

 

Fond zdravstvenog osiguranja

U ekspozituri ove javne ustanove građani mogu izvršiti ovjeravanje zdravstvenih knjižica koje im je neophodno za dobijanje usluga u zdravstvu.Pored ovoga vrše se i usluge odobravanja ortopedskih pomagala za sve korisnike.

Preko ovog fonda građani mogu izvršiti i refundaciju troškova liječenja, ukoliko imaju prava na istu. Fond takođe vrši i refundaciju troškova bolovanja zaposlenih radnika poslodavcima za trajanje duže od 30 dana.

 

KP Ribnik

Direktor: Bogdan Stupar
 

Komunalno preduzće Ribnik se bavi distribucijom pitke vode za građane na relaciji Zableće – Ribnik. Izvorište vode se nalazi u selu Rastoka, zaseok Miloševići.Takođe održava i kanalizacionu mrežu u naselju Ribnik.

KP Ribnik održava lokalne puteve u ljetnom periodu nasipanjem i drugim tekućim održavanjem, a u zimskom periodu čišćenjem snijega.
Jedna od djelatnosti je i održavanje čistoće, odvoz smeća i korišćenje deponije.

Pored svega navedenog KP vrši i usluge trećim licima.

 

JP Srpske Šume

Direktor: Darko Vračar
 

Osnovna djelatnost ŠG Ribnik je uzgoj i zaštita šuma. Radi lakše organizacije posla gazdinstvo je podijeljeno na četiri radne jedinice.

U gazdinstvu postoji i sektor za lovstvo koji se bavi uzgojem i zaštitom divljači u privrednom i sportskom dijelu lovišta Ribnik.

U sklopa ovog gazdinstva posluje i motel Vučija poljana.

 

JU Kulturni Centar

Direktor: Dragana Malešević
 

Javna ustanova Kulturni centar Ribnik počela je sa radom 1999. godine.

U okviru javne ustanove funkcioniše RTRS „studio Ribnik“ koji emituje četiri sata vlastitog programa.

Osnovni zadatak Javne ustanove Kulturni centar Ribnik je informisanje i zadovoljavanje kulturnih potreba građana opštine Ribnik.

JU Centar za socijalni rad

Direktor: Sanela Lučar

Socijalni radnici: Milana Milanović, Biljana Brkić

Pedagog: Duška Krndija

 

NADLEŽNOSTI CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

 • sprovodi postupak posredovanja - medijacije u porodičnim odnosima (mirenje i nagodba);
 • dostavlja nalaz i stručno mišljenje, na zahtev suda, u parnicama u kojima se odlučuje o zaštiti  prava deteta ili o vršenju, odnosno lišenju roditeljskog prava;
 • dostavlja, na zahtev suda, mišljenje o svrsishodnosti mere zaštite od nasilja u porodici koju je tražio drugi ovlašćeni tužilac;
 • pruža pomoć u pribavljanju potrebnih dokaza sudu pred kojim se vodi postupak u sporu za zaštitu od nasilja u porodici;
 • sprovodi postupak procene opšte podobnosti hranitelja, usvojitelja i staratelja;
 • vrši popis i procenu imovine lica pod starateljstvom;
 • sarađuje sa javnim tužiocem, odnosno sudijom za maloletnike u izboru i primeni vaspitnih naloga;
 • sprovodi medijaciju između maloletnog učinioca i žrtve krivičnog dela;
 • podnosi izveštaj o ispunjenju vaspitnog naloga javnom tužiocu, odnosno sudiji za maloletnike;
 • prisustvuje, po odobrenju suda, radnjama u pripremnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela (saslušanje maloletnog učinioca krivičnog dela, saslušanje drugih lica), stavlja predloge i upućuje pitanja licima koja se saslušavaju;
 • dostavlja mišljenje sudu pred kojim se vodi krivični postupak protiv maloletnika u pogledu činjenica koje se odnose na uzrast maloletnika, činjenica potrebnih za ocenu njegove zrelosti, ispituje sredinu u kojoj i prilike pod kojima maloletnik živi i druge okolnosti koje se tiču njegove ličnosti i ponašanja;
 • prisustvuje sednici veća za maloletnike i glavnom pretresu u krivičnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela;
 • obaveštava sud nadležan za izvršenje zavodske vaspitne mere i organ unutrašnjih poslova kada izvršenje mere ne može da započne ili da se nastavi zbog odbijanja ili bekstva maloletnika;
 • stara se o izvršenju vaspitnih mera posebnih obaveza;
 • proverava izvršenje vaspitne mere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja i ukazuje im pomoć u izvršenju mere;
 • proverava izvršenje vaspitne mere pojačanog nadzora u drugoj porodici i ukazuje pomoć porodici u koju je maloletnik smešten;
 • sprovodi vaspitnu meru pojačanog nadzora od strane organa starateljstva tako što se brine o školovanju maloletnika, njegovom zaposlenju, odvajanju iz sredine koja na njega štetno utiče, potrebnom lečenju i sređivanju prilika u kojima živi;
 • stara se o izvršenju vaspitne mere pojačanog nadzora uz obavezu dnevnog boravaka u ustanovi za vaspitavanje i obrazovanje maloletnika,
 • dostavlja sudu i javnom tužiocu za maloletnike izveštaj o toku izvršenja vaspitnih mera o čijem se izvršenju stara;
 • predlaže sudu donošenje odluke o troškovima izvršenja vaspitnih mera;
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom.

Takođe, centar u vršenju javnih ovlašćenja pruža usluge socijalnog rada i pokreće sudske postupke kada je zakonom na to ovlašćen.

 

JU Narodna Biblioteka

Direktor: Svjetlana Vračar

Javna ustanova Narodna biblioteka „Ribnik“ osnovana je 2006. godine. Biblioteka u Ribniku je kulturno, informacijsko i javno dostupno mjesto koje građanima osigurava pristup izvorima znanja, informacijama, kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i naučnog rada, informisanja, cjeloživotnog učenja, druženja, kulturne nadogradnje i zabavnog sadržaja.

Biblioteka posjeduje 14420 knjiga odnosno 6785 naslova.

Osnovna djelatnost biblioteke je nabavka knjiga, obrada i davanje na korištenje knjižnog fonda. U biblioteci se organizuju promocije knjiga, književne večeri, radionice za djecu, razne izložbe, kvizovi za djecu školskog uzrasta. Biblioteka organizuje i literarna takmičenja, i druženje pod nazivom „Knjiga i film“.

JU Narodna biblioteka „Ribnik“ smještena je u prostorijama nekadašnje omladinske organizacije Krug. Našim članovima a i ostalim građanima na raspolaganju su dnevne novine „Glas Srpske“. Biblioteka ima i internet kutak.  Biblioteka se finansira iz budžeta Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i budžeta opštine Ribnik, kao osnivača.

 

Poreska uprava

Načelnik Područne jedinice: Neđo Stojaković

Osnovni zadatak Poreske uprave jeste da dosljedno, nepristrasno i efikasno prikuplja javne prihode i tako služi Republici Srpskoj i njenim građanima.

Zakonom o Poreskoj upravi uređen je jedinstven postupak u primjeni materijalnih poreskih zakona, a Poreskoj upravi Republike Srpske je data nadležnost za sprovođenje svih poreskih zakona.

Suština novog pristupa koji je u poreski sistem Republike Srpske donio Zakon o Poreskoj upravi jeste princip samoprijavljivanja. To znači da je zakonska obaveza poreskih obveznika da sami prijave svoje obaveze na način i u rokovima propisanim Zakonom o Poreskoj upravi ili materijalnim poreskim zakonom.

Organizacijom Poreske uprave RS uspostavljene su organizacione cjeline koje se bave poslovima obrazovanja, informisanja i pružanja pomoći poreskim obveznicima, poslovima kontrole obračuna, naplate poreza, istrage i drugim aktivnostima vezanim za primjenu pomenutih propisa.

U Područnoj jedinici Ribnik, kao sastavnom dijelu Poreske uprave RS vrši se: prijem i obrada dokumenata u vezi sa registracijom poreskih obveznika, prijem poreskih prijava i provjera njihove formalne ispravnosti, preliminaran unos obaveza iz prijava, pomoć poreskim obveznicima u ostvarivanju njihovih prava i izvršavanju poreskih obaveza; edukacija i informisanje poreskih obveznika u vezi sa njihovim pravima i obavezama u oblasti poreza.

 

RUGIPP

Šef područne jedinice: Vladan Vidović

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: premjer i uspostavljanje katastra nepokretnosti, obnovu premjera i katastra nepokretnosti, održavanje katastra premjera i nepokretnosti, katastra komunalnih uređaja osim poslova koji su zakonom preneseni u nadležnost jedinica lokalne samouprave, katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta, kartografisanje teritorije Republike, vođenje tehničke arhive originala planova i karata, osnovnih geodetskih radova, stručni nadzor nad poslovima premjera i katastra nepokretnosti, katastra zemljišta, katastra komunalnih uređaja, komasaciju zemljišta i premjeravanje zemljišta za posebne potrebe, svojinskopravne i druge stvarnopravne odnose na nekretninama u državnoj svojini, imovinsko-pravne odnose na zemljištu i zgradama, eksproprijaciju, uzurpacije, agrarne odnose, prestanak državne svojine, uspostavljanje ranijih svojinsko-pravnih odnosa na zemljištu u državnoj svojini – denacionalizacija, evidencije o nekretninama i pravima na nekretninama, imovinsko-pravne poslove u vezi sa nekretninama na kojima Republika ima pravo raspolaganja, nadzorne, normativno-pravne i analitičke poslove i druge poslove u skladu sa zakonom.

 

Turistička organizacija

Direktor: Svjetlana Elez

Regulisanje i doprinos uspješnijem poslovanju privrede i promocija turističkih potencijala.

Turistička organizacija FB stranica

JPU „Srbija“ Ribnik

Direktor: Zorica Stojanović

 

JPU „Srbija“ Ribnik osnovana je odlukom Skupštine opštine Ribnik i funkcioniše po osnovu odredbi Zakona o javnim službama, Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske i Zakona o lokalnoj samoupravi.

JPU „Srbija“ Ribnik je ustanova čija je osnovna djelatnost vaspitanje, obrazovanje, njega i zaštita zdravlja djece predškolskog uzrasta, što je čini ustanovom od posebnog društvenog interesa.

Boravak djece jasličkog i predškolskog uzrasta je organizovan u cjelodnevnom i poludnevnom trajanju:

Od 06:30 do 08:30 časova, mi se okupljamo i igramo.

U ugodnoj atmosferi uz muziku od 08:30 do 09:00 časova peremo ruke, serviramo hranu i doručkujemo.

Od 09:00 do 11:30 časova, zajedno sa drugarima učestvujemo u igrama koje su za nas osmislili i pripremili vaspitači. Ponekad nastaju i nove maštovite igre čiji smo mi tvorci. Kada je vrijeme lijepo igramo se i učimo vani.

Poslije pranja ruku, od 11:30 do 12:00 časova, zajedno ručamo i vaspitači nam pomažu da naučimo pravila pristojnog ponašanja za stolom.

Nakon ručka, od 12:30 do 14:00 časova, odmaramo se.

Nakon odmora, od 14:30 do 15:00 časova užinamo, a zatim od 15:00 do 16:00 časova se ponovo igramo i kroz igru učimo dok ne dođe vrijeme za odlazak kući.

JPU „Srbija“ Ribnik FB stranica