Све новости

17 новембар, 2023.

Одржан „ Дијалог у заједници Рибник.“

У оквиру пројекта „Унапређење друштвене кохезије кроз сарадњу у области пружања локалних услуга у БиХ“ који финасира Фонд за изградњу мира Генералног секретара Уједињених нација (ПБФ) а проводе Међународна организација за миграције (ИОМ) и Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у име Уједињених нација у БиХ, 16.11.2023. године  у Рибнику је одржана радионица под називом „Дијалог у заједници Рибник.“

Учесници у дијалогу су били представници Невладиних организација, неформалне групе младих са територије општине Рибник, представници Центра за социјални рад Рибник, Туристичке организације Рибник,  те савјета мјесних заједница.

У Конструктивном дијалогу, учесници  су изнијели низ приједлога за унапријеђење како социјалних услуга тако и статуса и положаја младих на територији општине Рибник а који ће у наредном периоду бити предмет реализације.

У Име општинске управе радионици су присуствовали Начелник одјељења за општу управу и друштвене дјелатности Лазар Јањић, те стручни сарадник за образовање,спорт, културу и питања младих, мр Ђуро Вртунић.

17 новембар, 2023.

 ИНТЕРНИ КОНКУРС   за попуну упражњених радних мјеста у Општинској  управи Општине Рибник

Број: 01-120-12/23                                                                                     

Датум: 17.11.2023. године

 

На основу члана 70. и 71. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске” брoj 97/16), члана 5. став 2. тачка 2) члана 7. став 2. и члана 9. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управу (“Службени гласник Републике Српске” број 42/17) и члана 66. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“ број 5/17), Начелник општине Рибник расписује:

 

 ИНТЕРНИ КОНКУРС 

 за попуну упражњених радних мјеста у Општинској  управи Општине Рибник

 

Предмет конкурса

У Општинској управи Општине Рибник попуњавају се на неодређено вријеме радна мјеста  у статусу службеника:

 • У Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности:

1. Виши  стручни сарадник за образовање, спорт, културу и питања младих ...........1 (један) извршилац.

           -     У Одјељељу за привреду – Одсјек за просторно уређење

2. Виши стручни сарадник за послове заједничке комуналне потрошње ........... 1 (један) извршилац.

                       

II Опис послова и статус

 

1. Виши стручни сарадник за образовање, спорт, културу и  питања младих - прати, анализира и извјештава о стању у области образовања, спорта, културе и  питања младих; обавља послове у вези стипендирања ученика и студената, ученичког и студнтског стaндарда  и научно-истраживачког рада и предлаже мјере за њихово унапређење; прати стање у области предшколског васпитања и образовања и предлаже мјере и активности за унапређење те области; прати упис ученика у први разред основне школе и доставља извјештај о упису; води евиденцију, прати стање и развој у области науке и предлаже одговарајуће мјере и активности; обавља послове у вези са обезбјеђењем средстава за подмирење материјалних трошкова средњег образовања и средстава за текуће и инвестиционо одржавање објеката средњег образовања и других средстава прописаних законом; обрађује податке  у вези избора и именовања чланова школских одбора; прибавља податке  и извјештава о стању објеката предшколског, основног и средњег образовања и предлаже одговрајуће мјере; припрема годишњи програм спортских и културних активности на подручју Општине; израђује информативне и друге материјале о стању развоја спорта, школског спорта и опште физичке културе, стању спортских објеката и спортских клубова и удружења; организује или прати организацију спортских и културних активности на подручју општине према годшњем програму спортских и културних активности на подручју Општине;

даје сугестије Начелнику одјељења у рјешавању захтјева спортских клубова и организација; прати и усмјерава рад спортских клубова и организација; води евиденције и прати стање културно историјских добара, споменика, спомен обиљежја, легата и других умјетина у власништву Општине; пружа стручну и техничку помоћ омладинским организацијама при изради пројеката; прати провођење усвојене омладинске политике; води регистар организација младих на подручју Општине; прати и анализира стање и предлаже мјере за побољшање положаја омладинске популације и унапређење омладинског организовања; припрема планове, програме и извјештаје који се односе на обезбјеђивање услова за рад омладинских организација; обавља послове  у вези са развојем и афирмацијом омладинских активности; учествује у поступцима везаним за обезбјеђивање услова за изградњу и кориштење спортских и омладинских објеката; учествује у  поступцима везаним  за остваривање  права и обавеза грађана у овим областима; учествује у изради  рјешења и других аката из дјелокруга рада; издаје одговарајуће потврде из евиденције са којом располаже; учествује на стручним савјетовањима, конференцијама и усавршавањима везаним за питања  у области образовања, спорта, културе и  питања младих; сарађује са ресорним министарством, општинским и републичким органима, организацијама, установама  и удружењима из дјелокруга рада; благовремено и ажурно води разне евиденције и  израђује информативно-аналитичке материјале за Скупштину општине из дјелокруга рада ; обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и начелника Општинеза свој рад одговара  начелнику Одјељења.

 

Статус: службеник , VI категорија, виши стручни сарадник  првог звања,

                   

2. Виши стручни сарадник за послове заједничке комуналне потрошње ради на изради Програма заједничке комуналне потрошње; предузима радње из комуналне области везано за одржавање улица и хигијене на јавним површинама (снима стање на терену, припрема елементе за закључивање уговора и прати реализацију истих);  израђује периодичне извјештаје о  одржавању градских улица и хигијене на јавним површинама; предузима радње из комуналне области везано за одржавање, уређивање и опремање јавних зелених површина (снима стање на терену, припрема елементе за закључивање уговора и прати реализацију истих); израђује периодичне извјештаје о одржавању, уређивању и опремању јавних зелених површина; на основу утврђеног стање редовним обилажењем постројења јавне расвјете и на основу пријава о кваровима на јавној расвјети издаје налоге за отклањање квара и води евиденцију о извршеним поправкама;  води евиденције о јавној расвјети (по мјерним мјестима, по мјесним заједницама са техничким подацима, евиденцију закључених уговора и др.); прати потрошњу електричне енергије у јавној расвјети на мјесечном нивоу; прати извршење уговора о одржавању јавне расвјете и израђује периодичне извјештаје о истом; учествује у планирању и реализацији планова и програма за изградњу и одржавање комуналне инфраструктуре;  прати стање исправности комуналне опреме, припрема елементе за јавну набавку из области за коју је задужен; припрема елементе за извјештај о извршењу плана за претходни плански период, учествује у управном поступку за одређивање комуналне накнаде, сарађује са Комуналним предузећем и  комуналном полицијом по питањима из области за коју је надлежан, по налогу претпостављеног замјењује одсутног радника; обавља друге послове које по налогу шефа Oдсјека и начелника Одјељења; за свој рад одговара шефу Одсјека и начелнику Одјељења.

 

Статус:  службеник,  VI категорија, виши стручни сарадник  трећег звања

 

III  Општи услови

 

            1. да је држављанин Републике Српске, односно  БиХ,

            2. да је старији од 18 година,

            3. да има општу здравствену способност,

            4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

            5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

            6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене  на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио  наредбу да се повинује пред Трибуналом – (члан IX став 1. Устава БиХ).

            7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.  

 

1. Виши стручни сарадник за образовање, спорт, културу и  питања младих

 

 • Виша стручна спрема -  друштвеног смјера или  први циклус студија друштвеног смјера  са остварених најмање 180 ECTS бодова или еквивалент,
  • најмање 3 године радног искуства у траженом степену образовања, односно звања,
  • положен стручни испит за рад у управи,
  • познавање рада на рачунару.      

 

2. Виши стручни сарадник за послове заједничке комуналне потрошње

 

 • Виша стручна спрема - друштвеног, техничког или природног смјера или завршен први циклус студија друштвеног, техничког или природног смјера са остварених  најмање 180 ECTS бодова или еквивалент,
   • најмање 1 година радног искуства у траженом степену образовања, односно звања,
   • положен стручни испит за рад у управи,
   • познавање рада на рачунару.

 

Напомена: На Интерни конкурс за попуну упражњених радних мјеста могу се пријавити само запослени на неодређено вријеме у Општинској управи општине Рибник.

Aко је радно мјесто које се попуњава Интерним конкурсом разврстано у непосредно вишу категорију, а више кандидата на листи има исти број бодова, предност приликом избора имају службеници који испуњавају услове за напредовање.

 

V  Потребна документа

 

Пријава за учешће на Интерном конкурсу подноси се на прописаном  образцу- Пријава на Интерни  конкурс који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе и на интернет страници Општине Рибник, а може се преузети и у Општинској управи Општине Рибник.

Тачност података наведених у образцу пријаве на интерни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Све рубрике у пријавном образцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручан потпис, којим се потврђују наводи из изјава  чији садржај се доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова конкурса.

Уз попуњен пријавни образац кандидат је дужан приложити  доказе о испуњавању општих и посебних услова.           

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже овјерену фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске , односно БиХ, и изјаве да кандидат:

  • није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене  на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио  наредбу да се повинује пред Трибуналом – (члан IX став 1. Устава БиХ).
  • није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи
  • није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса и
  • да не постоји неспојивност у складу са чл. 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе .

Напомена : Наведене изјаве  саставни су дио Пријаве на  јавни конкурс – пријавног образца.

 

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат доставља  овјерене фото-копије:

            а) дипломе о завршеној  стручној спреми,

            б) увјерења о  положеном стручном испиту за рад у  управи,

            в) исправе којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт  из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем је периоду стечено радно искуство),

            г) исправе којом се доказује познавање рада на рачунару.

 

Напомена: Достављени докази цјениће се као релевантни у складу са Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи (“Службени гласник Републике Српске” број 42/17).

 

VI Поступак избора кандидата

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из интерног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкрусна комисија обавиће усмени интервју са циљем оцјењивања стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата  и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерене изјаве о испуњености услова из тачке V Конкурса и  увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави наведене доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава  опште или посебне услове,  позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова  са ранг листе успјешних кандидата да достави наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова и одговарајуће овјерене изјаве.

 

VII  Рок за подношење пријава

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана  објављивања Интерног конкурса.

Интерни конкурс биће  истовремено објављен  на Огласној табли и  инернет страници општине Рибник.  Пријаве  на интерни конкурс достављају се  лично  или путем поште на адресу: Општина Рибник, Трг 9. јануар бб са назнаком: Комисији за споровођење поступка Интерног конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Рибник.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о Интерном конкурсу је Бранкица Делић службеник општинске управе, контакт тел. 050/430-070.                                            

 

 

Начелник  општине

Небојша Караћ

14 новембар, 2023.

Одржана 27. редовна сједница СО Рибник

27. редовној сједници Скупштине општине Рибник присуствовало је 12 одборника, а на дневном реду је било 11 тачака.

Скупштина општине је, између осталог, усвојила нацрт ребаланса буџета општине Рибник за фискалну 2023. годину, и упутили га на јавну расправу која ће трајати од 13.11. до 17.11. 2023. године, за чије провођење су задужили Одјељење за финансије општине Рибник. Разлози за израду ребаланса буџета општине за 2023. годину је расподјела неутрошених намјенских средстава и утврђеног нераспоређеног суфицита из 2022. расположивог за расподјелу, као и веће извршење пореских прихода у посматраном периоду у односу на план, што се првенствено односи на порез за лична примања, као и трансфера виших нивоа власти. Укупно планирани буџетски приходи нацртом ребаланса буџета за 2023. годину су 5.676.879 КМ, што је за 4% или 204.817 КМ више у односу на првобитни буџет. Расходи планирани нацртом ребаланса буџета за ову годину су у износу 5.063.980 КМ, што је 10%  или 468.605 КМ више у односу на првобитни буџет.

Одборници су усвојили извјештај о раду ЈПУ „Србија“ за радну 2022/23, али и упознали се са Информацијама о раду ЈУ СШЦ „Лазар Ђукић“ Рибник, ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“ Рибник, ЈУ ОШ „Никола Мачкић“ Доња Превија, ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Ситница за школску 2022/23 и почетак 2023/24 године и ЈПШ Шуме Републике Српске а.д. Соколац, ШГ Рибник за период од 01.01.2023. до 31.08.2023. Наше највеће предузеће, ШГ Рибник, које запошљава око 300 радника, протеклих 8 мјесеци пословало је позитивно са добитком од 65.642,32 КМ.

Поред тога, одборници су усвојили Извјештај о реализацији Програма подстицаја пољопривредне производње на подручју општине Рибник за 2022. годину и Извјештај о реализацији Плана утрошка средства од накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју општине Рибник за 2022. годину.

03 новембар, 2023.

Потписан Уговор о сарадњи ЈУ „Центар за социјални рад “Рибник и Клуба малог фудбала „Викторија“

Директор ЈУ „Центар за социјални рад“ Рибник Санела Лучар и предсједник Клуба малог фудбала „Викторија“ Жељко Станишић потписали су уговор о сарадњи којим се КМФ „Викторија“ обавезује да ће у наредном периоду 30% од укупно продатих улазница на домаћим утакмицама прослиједити ЈУ,,Центар за социјални рад“ Рибник, у циљу  помоћи  најугроженијим корисницима социјалних права у виду корпи животних  намирница. Циљ сарадње је подизање свијести код цјелокупног друштва о потребама најугроженијих чланова наше општине, истицање хуманости, великодушности и  племенитости као највриједнијих људских особина, промоција спорта и емпатије међу младима и социјализација свих чланова друштва.

Санела Лучар је изразила захвалност КМФ „Викотрија“ што су препознали значај овакве сарадње и што постоје људи добре воље спремни да помогну, те је  позвала

све љубитеље спорта да подрже ову акцију и  уживајући у фудбалу дају свој допринос најугроженијим становницима наше локалне заједнице.

Жељко Станишић  је истакао да се КМФ „Викторија“ увијек одазивао на хуманитарне акције у сврху промоције спорта и хуманости.Oвом приликом је позвао све љубитеље спорта да већ у недјељу подрже фудбалере КМФ „Викторија“ а самим тим и социјално  угрожене становнике наше општине.

01 новембар, 2023.

Позив за израду Програма рада Скупштине за 2024. годину

Број:02-020-8/23

Датум: 01.11.2023 . године

 • Начелнику општине
 • Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности
 • Одјељење за привреду
 • Одјељење за финансије
 • Одборницима, мјесним заједницама, грађанима и удружењима (путем званичне интернет странице Општине)

 

ПРЕДМЕТ: Приједлоге и мишљења за израду Програма рада Скупштине општине Рибник за 2024. годину, тражимо -  

 

Обавјештавамо Вас да су у току припреме на изради приједлога Програма рада Скупштине општине Рибник за 2024. годину.

Напомињемо да Програм рада треба да садржи задатке Скупштине који су у њеној надлежности у складу са уставом, законом, статутом општине и утврђеном политиком развоја општине, као и друге послове и задатке који су у надлежности Скупштине.

На основу примљених приједлога, мишљења и сугестија, Колегијум Скупштине припрема и утврђује приједлог Програма рада Скупштине који се упућује Скупштини на разматрање и усвајање.

Везано за напријед наведено, а на основу члана 125. Пословника о раду Скупштине општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр. 7/17 и 3/22) позивамо Вас да изнесете своје приједлоге, мишљења и сугестије о питањима која треба унијети у Програм рада Скупштине за 2024. годину, те да исте доставите Скупштини општине најкасније до 01.12.2023. године.

 

Предсједник Скупштине општине

мр Душко Дакић

23 октобар, 2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ за једнократну новчану помоћ брачном пару за покушај вантјелесне оплодње

Број: 01-532-190/23,

Датум: 23.10.2023. године

 

            На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16), члана 66. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник бр.5/17), те члана 12. тачка 1. Правилника о утрошку средстава за популациону политику („Службени гласник општине Рибник“ бр. 6/20), Начелник општине р а с п и с у ј е:

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за једнократну новчану помоћ брачном пару за покушај вантјелесне оплодње

                       

I

(1) Право на једнократну новчану помоћ за покушај вантјелесне оплодње, могу остварити парови који испуњавају следеће услове:

   • да су у поступку покушаја вантјелесне оплодње,
   • да једно од брачних партнера има пребивалиште на територији општине Рибник најмање годину дана прије подношења захтјева.

 

(2) Ово право могу остварити жене до 50 година старости.

 

(3) Износ средстава једнократне новчане помоћи за покушај вантјелесне оплодње по брачном пару износи 2.500,00 КМ. У случају пријаве већег броја заинтересованих парова, висина новчане помоћи била би умањена у односу на планирану.

II

Предност приликом остваривања права на једнократну новчану помоћ за покушај вантјелесне оплодње имају:

 

 • Незапослени брачни парови без потомства,
 • Брачни парови без потомства од којих је један запослен,
 • Запослени брачни парови без потомства,
 • Незапослени брачни парови са потомством,
 • Брачни парови са потомством од којих је један запослен,
 • Запослени брачни парови са потомством.

                                                                      

III

(1) Уз пријаву на јавни позив за једнократну новчану помоћ за покушај вантјелесне оплодње заинтересовани парови достављају сљедећу документацију у оригиналу или фотокопији:

 

   1. Извод из матичне књиге вјенчаних или овјерена изјава од стране два свједока да пар остварује заједницу живота у складу са Законом којим се уређују породични односи ( у случају ванбрачне заједнице);
   2. Личне карте или потврде о пребивалишту (ЦИПС);
   3. Доказ да су у поступку покушаја вантјелесне оплодње;
   4. Потврду о запослености, односно незапослености;
   5. Кућна листа;
   6. Правдање средстава добијених за ове намјене од општине Рибник за 2022. годину,
   7. Број текућег рачуна.

           

            (2) Достављене пријаве за остваривање права на једнократну новчану помоћ за покушај вантјелесне оплодње разматра Комисија за додјелу једнократне новчане помоћи за покушај вантјелесне оплодње коју именује Начелник општине.                                                                   

           

  IV

            (1) Јавни позив биће обајвљен на сајту општине Рибник, локалној радио станици и огласној плочи општине.

            (2) Јавни позив за подношење захтјева за једнократну новчану помоћ за покушај вантјелесне оплодње остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

            (3) Пријаве са документацијом достављају се у Шалтер сали општине Рибник или путем поште на адресу: Општина Рибник, Ул. Трг 9. јануар бб, 79288  Горњи Рибник са назнаком “н/р Комисији за додјелу једнократне новчане помоћи за покушај вантјелесне оплодње“.

 

 Начелник општине:

 Небојша Караћ

28 септембар, 2023.

Ј А В Н И П О З И В За додјелу средстава за подстицаје у пољопривреди за 2023 годину.

Број: 04-330-41/23

Датум: 25.09.2023.године.

На основу Члана 72. Статута општине Рибник („Сл. гласник општине Рибник“ број 5/17), Одлуке о потписивању и овјеравању појединачних правних аката Општинске управе општине Рибник број:01-020-11/22 од 23.11.2022. године, Програма подстицаја пољопривредне производње на подручју општине Рибник за 2023. Годину, број: 02-330-36-1/23 од 15.09.2023. године , Начелник одјељења за привреду  р а с п и с у ј е:

Ј А В Н И  П О З И В

За додјелу средстава за подстицаје у пољопривреди за 2023 годину.              

Право на подстицајна средства у пољопривреди за 2023 годину имају пољопривредни произвођачи физичка  и правна лица  који испуњавају следеће опште услове:

- да имају пребивалиште/сједиште у општини Рибник;

- да обављају пољопривредну производњу на територији општине Рибник;

- да благовремено поднесу захтјев за подстицаје;

- да испуне услове прецизиране Програмом за подстицаје у пољопривреди

Посебни услови прецизирани су Програмом појединачно за сваку врсту подстицаја. Пољопривредни произвођачи који испуњавају опште и посебне услове, захтјеве могу поднијети за следеће врсте подстицаја:

 

 1. Подстицаји за унапређење текуће производње у овчарству (од 01.10. до 15.10.2023. године)
 2. Подстицаји за произведене-откупљене количине млијека (од 01.12. до 10.12.2023. године)
 3. Подстицаји за узгој говеда (од 01.10. до 15.10.2023. године)
 4. Подстицаји за произведено и продато воће (од 01.10. до 15.10.2023. године)
 5. Подстицаји за производњу краставаца -корнишона (од 01.10. до 15.10.2023. године)
 6. Подстицаји за производњу меда и унапређење пчеларства (од 01.10. до 15.10.2023. године.)
 7. Подстицаји за регресирање камата на пољопривредне кредите (од 01.12. до 10.12.2023 године)
 8. Подстицаји за остале трошкове у пољопривреди.

Захтјеви за остварење подстицајних средстава подносе се у шалтер сали Општинске управе Рибник или путем поште на адресу општине Рибник. Документација која се прилаже уз захтјеве за сваку врсту подстицаја прецизирана је Програмом који је саставни дио овог Позива. Непотпуни и неблаговремени захтјеви неће се узети у разматрање.

 

Начелник одјељења

Мирко Милетић, дипл.ек

22 септембар, 2023.

Општина Рибник прославила Дан и Крсну славу општине

Низом свечаности општина Рибник је прославила Дан и Крсну славу општине-Малу Госпојину. Уочи Мале Госпојине, начелник општине Небојша Караћ и предсједник Скупштине општине Душко Дакић су свечаним пресјецањем врпце отворили  Центар за културу, у којем је након тога  одржана  свечана академија којој су  поред великог број Рибничана, присуствовали и гости из сусједних општина, Републике Српске и Републике Србије. Присутнима се обратио Начелник општине који је у свом говору подсјетио да је Центар за културу настао реновирањем и адаптирањем објекта познатог као „Рибничанка“.  Велика сала Центра за културу у функцији  је за  различите културне догађаје, а поред тога објекат посједује канцеларијске и друге пратеће просторије. У своме обраћању  начелник општине је подсјетио на развојни пут општине Рибник, те  се захвалио свима који су својим радом и залагањем допринијели том развоју.

Централни дио свечане академије је била додјела општинских награда и признања. Повеља општине Рибник додијељена је др Николи Бањцу  за допринос развоју општине и дјела од општег значаја и интереса за општину Рибник, те предузећу  д.о.о. „Шилнг“ Рибник за остварене резултате у привреди. Захвалница за медијску промоцију општине Рибник додијељена је новинару Бранки Кукаљ, а захвалница  за допринос  промоцији и култури општине  Рибник предсједници КУД „Рибник“ Марији Митровић. КУД „Петар Кочић „ Мркоњић Град -секција Рибник добитник је захвалнице за допринос очувању и промоцији културног насљеђа и традиције, а за допринос очувању и афирмацији културног наслијеђа Змијања и његовање традиције завичаја захвалница је додијељена  проф. георафије и етнологије Владимиру Ђукановићу.

За остварене резултате и успјех у школовању захвалницу и новчану награду у износу од 500 КМ добили су ученици генерације Симона Стојановић- ЈУ Средњошколски центар “Лазар Ђукић” Рибник, Марија Руњић- ЈУ Основна школа “Десанка Максимовић” Рибник, Софија Врачар-  ЈУ Основна школа “Никола Мачкић“ Превија и Марија Трубић- ЈУ Основна школа “Петар Кочић” Ситница.

Током академије емитован је филм „Рибник некад и сад“, а у  културно умјетничком дијелу програма учествовао је академски ансамбл из Бања Луке.

На  Малу Госпојину 21. септембра  на Централном спомен обиљежју у Рибнику  служен је помен погунулим борцима, а многобројне делегације су положиле вијенце. Потом је у цркви Рођење Пресвете Богородице у Горњем Рибнику, која Малу Госпојину прославља као храмовну славу, служена света литугија у току које је извршен обред ломљења славског колача.

19 септембар, 2023.

О Д Л У К A о одређивању радног времена за Дан и Крсну славу Општине

Број: 01-12-4/23

Датум;19.09.2023. године

 

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” број 97/16, 36/19, 61/21) и члана 66. а у вези члана 9. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/17) Начелник општине доноси:

 

О Д Л У К У

о одређивању радног времена за Дан и Крсну славу Општине

 

Члан 1.

Општинска управа општине Рибник неће радити дана 21.09.2023.године због обиљежавања Мале Госпојине- Дана и Крсне славе општине Рибник.

 

Члан 2.

Предузећа, установе и друге организације чији је оснивач општина Рибник дана 21.09.2023. год. неће радити, а стална дежурства  биће организована  у оним установама и предузећима у којима то захтјева  процес рада или природа дјелатности.

За организацију рада јавних установа и предузећа на дан 21.09.2023. год. задужују се директори истих.

 

Члан 3.

Ову одлуку објавити  на сајту и  огласној плочи општине Рибник.

 

Начелник Општине

Небојша Караћ