Све новости

15 јануар, 2021.

Начелник општине Рибник доноси Наредбу о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник

Број:01-339-86-47/21
Датум; 15.01.2021.године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр.90/17, 42/20  и  98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.13/17), члана 66. и 87. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник бр. 05/17), а у вези  Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о  спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД -19) у Републици Српској бр.66-1/21 од 13.01.2021.године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације Начелник општине  доноси:

Н А Р Е Д Б У
о  спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник

1. У циљу спречавања ширења вируса корона САРС-ЦоВ-2 и ЦОВИД-19 болести на територији општине Рибник и заштите и спасавања становништа до 01.02.2021. године забрањују се:
     1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,
     2) музика уживо у  угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
     3) сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани,     прославе и други породични скупови сличне природе). 

2.Обавезују се грађани да : 
    1) на отвореном и у затвореном простору носе заштитну маску ( прекривена уста, нос     и брада) и придржавају се заштитне мјере физичког растојања од два метра, 
    2) у затвореним просторијама да се, поред ношења заштитне маске и одржавања     физичког растојања од два метра, придржавају упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“  за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља. 

3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. обавезе ношења заштитне маске су изузета:
     1) дјеца млађа од 7 година живота, 
     2) лица са  инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
     3) лица која обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских     објеката. 
4. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да :
     1) услуге пружају заштићени маском, 
     2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
     3) обезбједе маске грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
     4) придржавају се упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“  за     организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају.

5. До 01.02.2021.године органичава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 часа:
     1) свим врстама угоститељских објеката  за исхрану и пиће без обзира да ли послују     самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност     (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.),
    2) приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.) 

6. До 01.02.2021.године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

7. До 01.02.2021.године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, забрањује се продаја алкохолних пића свим привредним субјектима.

8. До 01.02.2021.године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

9. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења ЦОВИД-19 болести на радном мјесту.

10.  Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве дужни су:
    1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошкох мјера од стране      ЈЗУ “Института за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на     ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно     поштовање прописане физичке дистанце и 
     2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити     у објекту у односу на његову површину.

11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске”.

12. Општинска управа ће радити у сладу са закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације, важећом Наредбом о обавезном спровођењу мјера заштите запослених у Општинској управи општине Рибник од болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) и инструкцијама  Министарства управе и локалне самоуправе, а с тим у вези : 
    на улазу у све службене просторије ограничен је  број особа које могу истовремено да уђу и бораве у просторијама управе,
    онемогућено је  задржавање у просторијама и прављење дужих редова у затвореном простору,
    обавезно је одржавање растојања између грађана од најмање два метра,
    предузете  су мјере  дезинфекције  и појачане хигијене,
    у свим организационим јединцима општинске управе рад се организује са минималним бројем извршилаца на лицу мјеста, док остали запослени раде од куће 
    сви запослени у општинској управи као и грађани који бораве у просторијама управе су дужни носити заштитну маску.

13. Предузећа и установе чији је оснивач општина Рибник дужне су организовати рад у складу са важећим наредбама републичког и општинског Штаба за ванредне ситуације.

14. Надзор над спровођењем ове наредбе вршиће Министарство унутрашњих послова, надлежни инспектори, комунални полицајац и други овлаштени службеници општинске управе Рибник.

15. Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 2. ове Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру (“Службени гласник Републике Српске” бр. 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр. 90/17, 42/20 и 98/20). 

16.Овом наредбом престаје да важи Наредба о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник  бр. 01-339-86-46/20 од 22.12.2020.године.

17. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник”.

Начелник општине
Небојша Караћ

31 децембар, 2020.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Број:02-022-15/20                            
Датум, 30.12.2020. год.

 Начелнику општине,
 Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности, 
 Одјељењу за привреду и развој,
 Одјељењу за  финансије,
 Одборницима, мјесним заједницама,грађанима и удружењима грађана 
(путем званичне интернет станице Општине)
 

ПРЕДМЕТ: Приједлоге и мишљења  за израду  Програма рада Скупштине општине  за 2021. годину - тражимо


Обавјештавамо Вас да су у току припреме на изради приједлога Програма рада Скупштине  општине Рибник за 2021. год. 


Подсјећамо да Програм рада треба да садржи задатке Скупштине који су у њеној надлежности у складу са Уставом, Законом, Статутом општине и утврђеном политиком  развоја Општине, као и друге послове и задатке  који су у надлежности  Скупштине.


На основу примљених приједлога, мишљења и сугестија, Колегијум Скупштине  припрема и утврђује Приједлог програма рада Скупштине који се упућује Скупштини на разматрање и усвајање.


Везано за напријед речено, а на основу члана 125. Пословника о раду Скупштине општине Рибник (“Службени  гласник општине Рибник” бр. 7/17) позивамо Вас да  изнесете своје приједлоге, мишљења и сугестије о питањима која треба унијети у Програм рада Скупштине за 2021.годину, те да исте доставите Скупштини општине најкасније до 20.01.2021. год.

С поштовањем!

Предсједник Скупштине општине
Душко Дакић
 

23 децембар, 2020.

Начелник општине расписује конкурс за додјелу студентских и ученичких стипендија

Број: 01-67-6/20.
Датум:23.12.2020. године

На основу  члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник општине Рибник“, бр. 97/16, 36/19), члана 66. Статута општине Рибник („Службени Гласник општине Рибник“, број 05/17), те члана 9. Одлуке о стипендирању студената и ученика у општини Рибник (Службени гласник општине Рибник бр. 12/19), Начелник општине р а с п и с у ј е:

К О Н К У Р С
за додјелу студентских и ученичких стипендија у 2021. години


I
    (1) Право на додјелу студентских стипендија имају сви студенти који испуњавају сљедеће  услове:
▪    да су студенти прве или више године студија,
▪    да су уписани први пут на одговарајућу годину студија, као редовни студенти на високошколским установама;
▪    да имају пребивалиштe на подручју општине Рибник најкраће три године прије подношења захтјева по јавном конкурсу за додјелу стипендија; 
▪    да нису у радном односу; 
▪    да не примају стипендију од других даваоца стипендије;
▪    да нису старији од 26 година живота на дан расписивања конкурса, изузев студената чији студији трају више од осам семестара, који не могу бити старији од 27 година живота.

    Стипендија се не одобрава за вријеме апсолвентског стажа.


II

    (1) Студенти који остваре право на стипендију, а који припадају:

а)  породицама погинулих и несталих бораца, породицама ратних војних инвалида од  1. до 4. категорије инвалидности,
б)  студенти из вишечланих породица од којих је бар двоје редовних студената,
в) студенти прве године студија који су на пријемном испиту освојили 90 и више бодова,
г)  студенти из социјално угрожених породица
имају право на стипендију у износу увећаном за 30% у односу на основну стипендију;

   (2) Студенти који остваре право на стипендију:

а) са просјеком оцјена 9 и више;
б) студенти дефицитарних занимања;
в) студенти без оба родитеља
имају право на стипендију у износу увећаном за 50% у односу на основну стипендију.

Редовни студенти који остваре право на стипендију могу остварити право на увећан износ стипендије само по једном од основа из става 1. и 2. овог члана.

Вишечлана породица у смислу ове одлуке је породица са четворо и више дјеце (у даљем тексту вишечлана породица).


III

   (1) Право на додјелу ученичких стипендија имају ученици ЈУ СШЦ „Лазар Ђукић“ Рибник, који испуњавају сљедеће услове:
     1. да су завршили све разреде основне школе са просјеком оцјена 5,0 (за ученике првог разреда),
     2. да имају просјек оцјена од 4,8-5,0 (за ученике другог и виших разреда),
     3. да припадају породицама погинулих и несталих бораца, породицама ратних војних инвалида I дo IV категорије;
     4. да припадају вишечланим породицама са просјеком оцјена од 4,0 – 5,0.
     5. да су ученици без оба родитеља;

(2) Редовни ученици средње школе могу остварити право на стипендију само по једном од основа из става 1. овог члана. 


IV

   Статус дефицитарног занимања имају следеће професије:

1.    Професор математике,
2.    Професор физике,
3.    Електро инжењер,
4.    Грађевински инжењер.

V

   Уз пријаву се прилаже сљедећа документација:
1. Потврда о сталном мјесту пребивалишта на подручју општине Рибник или копија личне карте (достављају сви кандидати),
2. Увјерење о први пут уписаној одговарајућој години студија или школској години (достављају сви кандидати), 
3. Овјерена изјава да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања (достављају сви кандидати),
4. Овјерена изјава да студент није у радном односу (достављају сви кандидати студенти), 
5. Просјек оцјена из претходних година студија (достављају студенти који имају просјек 9,00 и више),
6. Просјек оцјена да су све разреде основне школе завршили са 5,00 (достављају ученици првог разреда средње школе),
7. Просјек оцјена од 4,8 – 5,00 (достављају ученици другог и виших разреда средње школе),
8. Просјек оцјена од 4,00 до 5,00 (достављају ученици из вишечланих породица – породице са четворо и више дјеце),
9. Потврда да је студент прве године студија на пријемном испиту освојио 90 и више бодова (достављају студенти прве године студија),
10. Кућна листа (достављају кандидати из вишечланих породица који конкуришу за увећану студентску стипендију или за ученичку стипендију),
11. Увјерење да је студент без оба родитеља (достављају кандидати без оба родитеља),
12. Увјерење да су студенти или ученици дјеца погинулих или несталих бораца или РВИ од I – IV категорије (достављају кандидати дјеца погинулих или несталих бораца или РВИ од I – IV категорије),
13. Копија текућег рачуна (достављају сви кандидати). 

V

   Пријава за подношење захтјева за стипендију може се преузети у Шалтер сали Општинске управе, а налази се и на интернету, на официјалној страници општине Рибник, www.opstinaribnik.org.
  
Попуњен образац пријаве са потребним доказима о испуњавању прописаних услова студенти и ученици подносе у Шалтер сали општине Рибник или путем поште на адресу: Општина Рибник, Трг 9. јануар бб, 79288 Рибник, са назнаком “Комисији за додјелу ученичких и студентских стипендија”.    
Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања овог Конкурса у дневним новинама „Глас Српске“.

Начелник општине
Небојша Караћ

22 децембар, 2020.

Начелник општине Рибник доноси Наредбу о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник

Број:01-339-86-46/20
Датум; 22.12.2020.године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр.90/17, 42/20  и  98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.13/17), члана 66. и 87. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник бр. 05/17), а у вези  Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о  спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД -19) у Републици Српској бр.65-1/20 од 21.12.2020.године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације Начелник општине  доноси:

Н А Р Е Д Б У
о  спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник

1. У циљу спречавања ширења вируса корона САРС-ЦоВ-2 и ЦОВИД-19 болести на територији општине Рибник и заштите и спасавања становништва до 15.01.2021. године забрањују се:
 1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,
 2) музика уживо у  угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
 3) сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе). 

2.Обавезују се грађани да : 
 1) на отвореном и у затвореном простору носе заштитну маску ( прекривена уста, нос и брада) и придржавају се заштитне мјере физичког растојања од два метра, 
 2) у затвореним просторијама да се, поред ношења заштитне маске и одржавања физичког растојања од два метра, придржавају упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“  за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља. 

3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. обавезе ношења заштитне маске су изузета:
 1) дјеца млађа од 7 година живота, 
 2) лица са  инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
 3) лица која обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката. 
4. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да :
 1) услуге пружају заштићени маском, 
 2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
 3) обезбиједе маске грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
 4) придржавају се упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“  за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају.

5. До 15.01.2021.године органичава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 часа:
 1) свим врстама угоститељских објеката  за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.),
 2) приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.) 

6. До 15.01.2021.године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

7. До 15.01.2021.године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, забрањује се продаја алкохолних пића свим привредним субјектима.

8. До 15.01.2021.године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

9. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења ЦОВИД-19 болести на радном мјесту.

10. Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве дужни су:
  1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране  ЈЗУ “Института за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно     поштовање прописане физичке дистанце и 
  2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.

11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске”.

12. Општинска управа ће радити у сладу са закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације, важећом Наредбом о обавезном спровођењу мјера заштите запослених у Општинској управи општине Рибник од болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) и инструкцијама  Министарства управе и локалне самоуправе, а с тим у вези : 
 на улазу у све службене просторије ограничен је  број особа које могу истовремено да уђу и бораве у просторијама управе,
 онемогућено је  задржавање у просторијама и прављење дужих редова у затвореном простору,
 обавезно је одржавање растојања између грађана од најмање два метра,
 предузете  су мјере  дезинфекције  и појачане хигијене,
 у свим организационим јединцима општинске управе рад се организује са минималним бројем извршилаца на лицу мјеста, док остали запослени раде од куће 
 сви запослени у општинској управи као и грађани који бораве у просторијама управе су дужни носити заштитну маску.

13. Предузећа и установе чији је оснивач општина Рибник дужне су организовати рад у складу са важећим наредбама републичког и општинског Штаба за ванредне ситуације.

14. Надзор над спровођењем ове наредбе вршиће Министарство унутрашњих послова, надлежни инспектори, комунални полицајац и други овлаштени службеници општинске управе Рибник.

15. Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 2. ове Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру (“Службени гласник Републике Српске” бр. 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр. 90/17, 42/20 и 98/20). 

16.Овом наредбом престаје да важи Наредба о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник  бр. 01-339-86-45/20 од 30.11.2020.године.

17. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник”.

Начелник општине
Небојша Караћ