Све новости

03 јул, 2024.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИПРАВНИКЕ

Број: 01-123-4/24

Датум: 03.07.2024.год.

            На основу  члана 7. и 8. Правилникa о суфинансирању рада приправника  (“Службени гласник општине Рибник” бр. 1/20),члана 66. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/17), Начелник општине Рибник  објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИПРАВНИКЕ

 

I

            Обавјештавамо приправнике ВСС пријављене на евиденцији Завода за запошљавање,  

да имају могућност да приправнички стаж одраде код послодаваца  који су Општини Рибник пријавили потребу за приправницима високе стручне спреме одређених звања.

            На основу пријава заинтересованих послодаваца Јавни позив се објављује за једног   приправника звања:            

 

            1. дипл.медицинар /сестра здравствене његе (240 ECTS).............................1 извршилац     

 

II

Статус и опис послова 

            Приправником се у смислу овог јавног позива сматра лице које први пут заснива радни однос у ВСС степену стручне спреме или звања, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у ВСС степену стручне спреме, а који траје годину дана.

            Вријеме проведено у радном односу код других послодаваца урачунава се у приправнички стаж.

            Приправнички стаж и стручно оспособљавање приправника обавља се на основу закона и релевантних прописа послодавца, а у складу са Уговором о обављању приправничког стажа којег приправници закључују са послодавцем.

            Износ којим Општина Рибник суфинансира бруто плату приправника по једном приправнику на мјесечном нивоу је 1400 КМ бруто.

            Уколико би у складу са актима послодаваца, примања приправника код тог  послодаваца била већа у односу на износ који суфинансира општинска управа разлика у примањима приправника иде на терет послодаваца.

 

 

 

 

III

Услови

            На Јавни позив за приправнике може се пријавити кандидат уколико:

 1. Има завршен одговарајући факултет, ВСС стручна спрема VII степен,
 2. Налази се на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске и
 3. Није обавио приправнички стаж у траженом степену образовања и занимања.

 

IV

Потребна документација

            Пријава на Јавни позив подноси се на прописаном образцу, који се може преузети у шалтер сали Општинске управе Рибник или интернет сајту Општине.

            Уз пријаву на Јавни позив кандидати су дужни у оригиналу или овјереној копији  доставити:

 1. Доказ о завршеном факултету(овјерена копија дипломе или увјерење о дипломирању);
 2. Доказ да се налази на евиденцији Завода за запошљавање и да није одрадио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме или звања;
 3. Просјек оцјена за вријеме студија;
 4. Доказ да је лице члан породице погинулог борца или ратног војног инвалида; да је лице са инвалидитетом, лице без родитеља и да је лице члан породице која прима социјалну помоћ; (достављају само кандидати који припадају некој од наведених категорија),
 5. Краћу биографију.

V

Поступак избора

            Поступак избора приправника по Јавном позиву обавља Комисија за избор приправника, која ће са свим кандидатима који испуњавају услове Конкурса обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

            У поступку избора Комисија утврђује ранг листу на основу критерија утврђених Правилником о суфинансирању рада приправника  (“Службени гласник општине Рибник” бр. 1/20).

            Одлуку о избору кандидата чији ће приправнички стаж бити  суфинансиран  од стране Општине доноси  Начелник општине.

 

VI

 Рок за подношење пријава

            Овај позив ће бити објављен на огласној плочи општинске управе Рибник, интернет сајту општине, локалној радио станици и Заводу за запошљавање-Биро Рибник.

            Пријаве на јавни позив са потребном документацијом се достављају до 13.07.2024. године.

            Пријаве се могу доставити лично у шалтер салу Општинске управе Рибник или путем поште на адресу: Општина Рибник, Трг 9. јануар са назнаком: “Комисији за избор приправника.”

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Небојша Караћ

 

Oбразац -пријава за приправнике

28 јун, 2024.

Јавни позив за додјелу средстава за подстицаје у пољопривреди за 2024. годину

На основу Члана 72. Статута општине Рибник („Сл. гласник општине Рибник“ број 5/17), Одлуке о потписивању и овјеравању појединачних правних аката Општинске управе општине Рибник број:01-020-11/22 од 23.11.2022. године, Програма подстицаја пољопривредне производње на подручју општине Рибник за 2024. Годину, број: 02-330-14-1/24 од 25.06.2024. године , Начелник одјељења за привреду  р а с п и с у ј е:

Ј А В Н И  П О З И В

За додјелу средстава за подстицаје у пољопривреди за 2024 годину.

                       

Право на подстицајна средства у пољопривреди за 2024 годину имају пољопривредни произвођачи физичка  и правна лица  који испуњавају следеће опште услове:

- да имају пребивалиште/сједиште у општини Рибник;

- да обављају пољопривредну производњу на територији општине Рибник;

- да благовремено поднесу захтјев за подстицаје;

- да испуне услове прецизиране Програмом за подстицаје у пољопривреди

Посебни услови прецизирани су Програмом појединачно за сваку врсту подстицаја. Пољопривредни произвођачи који испуњавају опште и посебне услове, захтјеве могу поднијети за следеће врсте подстицаја:

 1. Подстицаји за унапређење текуће производње у овчарству (од 01.08. до 15.08.2024. године)
 2. Подстицаји за произведене-откупљене количине млијека (од 01.07. до 15.07.2024. године.)
 3. Подстицај за узгој стеоних јуница (од 01.08. до 15.08.2024. године)
 4. Подстицаји за узгој говеда (од 01.08. до 15.08.2024. године)
 5. Подстицаји за произведено и продато воће (од 01.09. до 15.09.2024. године)
 6. Подстицаји за производњу меда и унапређење пчеларства (од 01.07. до 15.07.2024. године.)
 7. Подстицаји за регресирање камата на пољопривредне кредите (од 01.07. до 15.07.2024 године)
 8. Подстицаји за остале трошкове у пољопривреди.

Захтјеви за остварење подстицајних средстава подносе се у шалтер сали Општинске управе Рибник или путем поште на адресу општине Рибник. Документација која се прилаже уз захтјеве за сваку врсту подстицаја прецизирана је Програмом који је саставни дио овог Позива. Непотпуни и неблаговремени захтјеви неће се узети у разматрање.

Број: 04- 330-14-2 /24                                                                                                        Начелник одјељења

Датум: 26.06.2024.године.                                                                                             Мирко Милетић, дипл.ек.

 

П Р О Г Р А М ПОДСТИЦАЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РИБНИК ЗА 2024. ГОДИНУ

 

 

21 јун, 2024.

Одржан други круг „Дијалога у заједници “

У оквиру пројекта „Унапређење друштвене кохезије кроз сарадњу у области пружања локалних услуга у БиХ“ који финасира Фонд за изградњу мира Генералног секретара Уједињених нација (ПБФ) а проводе Међународна организација за миграције (ИОМ) и Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у име Уједињених нација у БиХ, 20.06.2024. године  у Рибнику је по други пут  држана радионица под називом „Дијалог у заједници.“ Први  круг дијалога одржан је  16.11.2023. године.

У другом кругу  „Дијалога у заједници“ представници ИОМ  и  УНДП су представили досадашње иницијативе и активности у обе компоненете пројекта тј. у области унапријеђења  социјалних услуга, те у области унапређења статуса и положаја  младих на подручју  општине Рибник.

Учесници у дијалогу су били представници основне школе „Никола Мачкић“ Превија, представници Центра за социјални рад Рибник, Црвеног крста Рибник, а испред  Општинске управе Рибник радионици су присуствовали Горана Зељкић, шеф кабинета Начленика општине и Ђуро Вртунић службеник за образовање,спорт, културу и питања младих у општинској управи.

21 јун, 2024.

Јавни позив за послодавце

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању рада приправника (“Службени гласник општине Рибник” бр. 1/20) и члана 66. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/17), Начелник општине Рибник упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ

I

Обавјештавамо послодавце који регистровано сједиште дјелатности имају на подручју општине Рибник, да Општина Рибник може на основу планираних буџетских средстава за 2024. годину преузети обавезу суфинансирања бруто плате одређеног броја приправника са ВСС и у том смислу их позивамо да пријаве потребу за запошљавањем приправника ВСС са одговарајућим стручним звањем.

Износ којим Општина Рибник суфинансира бруто плату приправника по једном приправнику на мјесечном нивоу је 1400 КМ бруто.

Уколико би у складу са актима послодаваца, примања приправника код послодаваца била већа у односу на износ који суфинансира општинска управа разлика у примањима приправника иде на терет послодаваца.

II

Право на пријаву имају послодавци који имају регистровано сједиште дјелатности на подручју општине Рибник.

Пријаве на јавни позив се подносе Начелнику Општине на прописаном образцу.

У пријави на Јавни позив, заинтересовани послодавци поред података о потребном броју приправника одређених квалификација, достављају и основне податке о предузећу или Установи/институцији (назив, сједиште, дјелатност, лице за заступање, ЈИБ, број жиро рачуна).

III

Након пријављених потреба послодаваца за приправницима одређених занимања и поступка избора приправника по јавном позиву, Начелник општине са послодавцима закључује Уговор суфинансирању приправничког рада одређеног/одређених приправника.

Уговором из предходног става утврђује се обавеза општинске управе да за вријеме трајања приправничког стажа суфинансира уговорени износ бруто плате приправника, обавеза послодавца да са изабраним приправником закључи Уговор о обављању приравничког рада, те друга међусобна права и обавезе.

IV

Овај позив ће бити објављен на огласној плочи општине Рибник, интернет сајту Општине, те локалној радио станици.

Пријаве на јавни позив достављају се Начелнику општине до 01.07.2024. године.

Образац пријаве заинтересовани послодавци могу преузети на интернет страници Општине или лично у шалтер сали Општинске управе Рибник.

 

Број:01-123-3/24                                                                                                         Начелник општине

Датум:21.06.2024. године                                                                                          Небојша Караћ

 

ОБРАЗАЦ - ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОДАВЦЕ

19 јун, 2024.

Ј А В Н И О Г Л А С за избор кандидата за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора и њихових замјеника

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА РИБНИК

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 02-03-29/24

Датум 19.06.2024. године

 

На основу члана 2.13. тачка 3. Изборног закона БиХ („Службени Гласник БиХ“ број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,

33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 и 24/24), а у вези са чланом

26. Правилника о поступку именовања и разрешења бирачких одбора за Локалне изборе у БиХ 2024. године, број 05-1-02-2-577-1/24 од 03.05.2024. године, Општинска изборна комисија Рибник расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С

за избор кандидата за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора и њихових замјеника

 1. Објављује се Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора и њихових замјеника.
 2. Услови за именовање Општи услови:
  1. Пријављени кандидат је особа са правом гласа.
  2. За члана бирачког одбора не може бити именовано лице (члан 2.3. Изборног закона БиХ):
   1. које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ,
   2. које је члан највишег извршног политичког органа, политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора)
   3. које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12. став (4) Изборног закона
   4. које је кандидат за изборе за било који ниво власти на последљим Општим и последњим Локалним изборима
   5. којима је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговоран у последње 4 године рачунајући од дана правоснажности одлуке.

 

Посебни услови:

 1. да има пребивалиште у Општини за коју се именује бирачки одбор, у правилу да је уписан у извод из централног бирачког списка за бирачко мјесто за које се именује
 2. да има најмање завршену средњу школу, односно III, IV или V степен стручне спреме
 3. да му није изречена санкција од Централне изборне комисије БиХ

 

 1. Потребна документација
  1. Пријава на јавни оглас (попуњен образац СГ-3)

 

 1. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 20 (двадесет) дана од дана објаве јавног огласа на огласној плочи општине Рибник и на web страници општине Рибник.

 1. Орган за провођење поступка

Процедуру избора кандидата по јавном огласу проводи Општинска изборна комисија Рибник

 1. Остале информације

Образац пријаве кандидати могу преузети у сједишту Општинске изборне комисије или на интернет страници општине Рибник www.opstinaribnik.org

Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у затвореној коверти у сједиште изборне комисије са назнаком

Општинска изборна комисија Рибник Трг 9. јануар бб

79288 Рибник

„Пријава на јавни оглас за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора и њихових замјеника- не отварати“

Кандидати ће, ако Изборна комисија затражи, доставити доказе о квалификацији и испуњавању услова из Јавног огласа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Образац-СГ3

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ПРЕДСЈЕДНИ

 
   

 

 

Александар Агић

29 мај, 2024.

Обавјештење

Обавјештавамо све заинтересоване пољопривредне произвођаче да је на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске данас објављен Позив за исказивање интереса за куповину трактора из Бјелорусије.

Пољопривредници на интернет страници, могу пронаћи и образац изјаве коју морају попунити и послати на мејл адресу назначену у Позиву.

Пољопривредни произвођачи који искажу интерес за куповину наведеног трактора учествоваће са 40 одсто средстава, а преосталих 60 одсто средстава сносиће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Рок подношења изјаве за куповину трактора „Беларус“, траје од данас 27.маја до 3.јуна, до 12.00 часова.

Изјаве се достављају искључиво путем назначене мејл адресе службеника у Агенцији за аграрна плаћања: b.smiljic@mps.vladars.rs

НАПОМЕНА: Након изражавања интереса, Министарство ће донијети Правилник на основу којег ће бити расписан Јавни позив на који ће се пољопривредници и формално моћи пријавити.