Све новости

17 јануар, 2022.

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи Општине Рибник

Број:01-120-1/22                                                                 
Датум:17.01.2022. године
    
На основу члана 70. и 71. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске” број 97/16), члана 5. став 2. тачка 2. члана 7. став 2. и члана 9. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управу (“Службени гласник Републике Српске” број 42/17) и члана 66. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“ број 5/17), Начелник општине Рибник расписује: 

 ИНТЕРНИ КОНКУРС  
 за попуну упражњеног радног мјеста у  Општинској  управи Општине Рибник

I  Предмет конкурса

У Општинској управи Општине Рибник попуњава се на неодређено вријеме радно мјесто  у статусу службеника: 
-    У Одјељењу за финансије:
1.    Самостални стручни сарадник за буџет и финансије ....................1 (један) извршилац.
                
II Опис послова и статус 

(1) Самостални стручни сарадник за буџет и финансије: обавља припреме за израду буџетских докумената, координира тимски рад на изради нацрта/приједлога буџета, укључујући прописана акта и њихове измјене и допуне; обавља послове припреме и израде нацрта и приједлога ребаланса буџета;
учествује у припреми процедура којима се уређује област буџета; учествује у припреми јавних расправа за доношење буџета; израђује кварталне и мјесечне планове буџетске потрошње, као и буџетске потрошње по корисницима; учествује у изради рјешења о реалокацији буџетских средстава у и између буџетских корисника; пружа помоћ и даје смјернице у планирању прихода и расхода буџетских корисника у процесу израде буџетских захтјева и буџетских програма; врши анализу оправданости буџетских захтјева буџетских корисника; прати прилив и одлив средстава водећи рачуна о ликвидности Општине; предлаже мјере за рјешавање проблема везаних за реализацију буџета; израђује дневне, седмичне, мјесечне, кварталне и годишње извјештаје о оствареним приходима; учествује у изради финансијских извјештаја (мјесечних, периодичних и годишњих), у складу са Правилником о финансијском извјештавању; припрема извјештај о извршењу буџета, приједлоге рјешења за реалокације и коришћење средстава буџетске резерве; усаглашава евиденције о јавним приходима са банкама и надлежним пореским органима; врши контролу расположивих новчаних средстава и динамике трошења; ради на изради процедура у вези са ликвидношћу и плаћањем; врши формалну и суштинску контролу одобрених финансијских трансакција за све буџетске кориснике; врши усаглашавање потраживања и обавеза по основу локалних прихода; обезбјеђује податке статистичке природе за потребе рада Одсјека и начелника Одјељења; обезбјеђује потребну документацију на отварању и затварању рачуна у пословању са пословним банкама; врши поврат погрешних уплата јавних прихода, води евиденцију о сторнираним уплатама и извршеним повратима и прекњижавањима са рачуна јавних прихода; сарађује са Пореском управом у циљу праћења и побољшања наплате локалних прихода из надлежности овог органа и иницира састанке за виши ниво руководства Општине; води евиденцију о кредитном задужењу општине и регистар издатих гаранција; извјештава Министарство финансија о свакој измјени у складу са Законом; обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и начелника Општине; за свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: службеник В категорије, самостални стручни сарадник трећег звања.

III  Општи услови 

    1. да је држављанин Републике Српске, односно  БиХ,
    2. да је старији од 18 година,
    3. да има општу здравствену способност,
     4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи, 
     5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса, 
    6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене  на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио  наредбу да се повинује пред Трибуналом – (члан ИX став 1. Устава БиХ).
     7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.    

IV  Посебни услови 

Самостални стручни сарадник за буџет и финансије
    ВСС (ВИИ степен) Економски факултет или завршен први циклус студија економског смјера са најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент,
    најмање 1 година радног искуства у траженом степену образовања, односно звања,
    положен стручни испит за рад у  управи, 
    познавање рада на рачунару.

Напомена: На Интерни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста могу се пријавити само запослени на неодређено вријеме у Општинској управи општине Рибник.
Ако је радно мјесто које се попуњава Интерним конкурсом разврстано у непосредно вишу категорију, а више кандидата на листи има исти број бодова, предност приликом избора имају службеници који испуњавају услове за напредовање.

V  Потребна документа
    
Пријава за учешће на Интерном конкурсу подноси се на прописаном  образцу- Пријава на Интерни  конкурс који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе и на интернет страници Општине Рибник, а може се преузети и у Општинској управи Општине Рибник. 
Тачност података наведених у образцу пријаве на интерни конкурс кандидати потврђују својим потписом.
Све рубрике у пријавном образцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручан потпис, којим се потврђују наводи из изјава  чији садржај се доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова конкурса. 
Уз попуњен пријавни образац кандидат је дужан приложити  доказе о испуњавању општих и посебних услова.    
Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске , односно БиХ, и изјаве да кандидат: 
    није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене  на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио  наредбу да се повинује пред Трибуналом – (члан ИX став 1. Устава БиХ).
    није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи 
    није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса и 
    да не постоји неспојивност у складу са чл. 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе .
Напомена : Наведене изјаве  саставни су дио Пријаве на  јавни конкурс – пријавног образца.

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат доставља фото -копије:
    а) дипломе о завршеној  стручној спреми,
    б) увјерења о  положеном стручном испиту за рад у  управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен,  или рјешење о ослобађању од обавезе  полагања стручног испита  за рад у управи  у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 68/11, 85/11 и 7/15), 
    в) исправе којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт  из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем је периоду стечено радно искуство), 
    г) исправе којом се доказује познавање рада на рачунару.

VI Поступак избора кандидата 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из интерног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком. 
Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкрусна комисија обавиће усмени интервју са циљем оцјењивања стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата  и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени. 
Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерене изјаве о испуњености услова из тачке В Конкурса и  увјерење о општој здравственој способности.
Ако прворангирани кандидат не достави наведене доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава  опште или посебне услове,  позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова  са ранг листе успјешних кандидата да достави наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова и одговарајуће овјерене изјаве. 

VII  Рок за подношење пријава 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана  објављивања Интерног  конкурса.
Интерни конкурс биће  истовремено објављен  на Огласној табли и  инернет страници општине Рибник.  Пријаве  на интерни конкурс достављају се  лично  или путем поште на адресу: Општина Рибник, Трг 9. јануар бб са назнаком: Комисији за споровођење поступка Интерног конкурса за попуњавање упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Рибник.
Особа задужена за давање додатних обавјештења о Интерном конкурсу је Бранкица Делић службеник општинске управе, контакт тел. 050/430-070.

ПРИЈАВА НА ИНТЕРНИ КОНКУРС

Начелник општине
Небојша Караћ

 

05 јануар, 2022.

Нова Наредба о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване вирусом корона

Број:01-339-86-83/21

Датум; 31.12.2021.године

 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр.90/17, 42/20  и 98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.13/17),Уредбе о начину извршавања мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења Ковид 19 (“Службени гласник Републике Српске” бр. 120/21), члана 66. и 87. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник бр. 05/17), а на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације Начелник општине  доноси:

 

Н А Р Е Д Б У

о  спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник


 

1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији општине Рибник и заштите и спасавања становништа од 01.01.2022. до 31.01.2022. године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 02:00 часа наредног дана :

  1. свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај  и др.).
  2. приређивачима игара на срећу ( кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).

2. Угоститељски објекти одређују максималан број гостију на основу корисне површине (простора гдје гости бораве) по приниципу да четири лица заузимају 10 квадратних метара.

3. Епидемиолошке мјере у угоститељским објектима се спроводе у складу са упутством за рад угоститељских објеката које је сачинио ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“. ( у даљем тексту :Институт)

4. Од 01.01.2022. до 31.01.2022. године у периоду од 24:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.


5. Такмичарске активности спортских организација и  спортиста уз присуство публике организују се у складу са упутством за одржавање тренинга и спортско- рекреативних активности у спортским објектима, које је сачинио Институт.

6. Културне и традиционалналне манифестације и фестивали на отвореном организују се у складу са упутством за одржавање културних манифестација и фестивала на отвореном,  које је сачинио Институт.

7. Културне и традиционалне манифестације и фестивали у затвореном организују се у складу са упутством за одржавање културних манифестација и фестивала у затвореном, које је сачинио Институт.

8. Дозвољене активности тачке 6. и 7. из ове наредбе спроводе се уз пуну одговорност организатора.

9. За вријеме боравка на јавним мјестима у затвореном простору физичка лица су обавезна да, због спречавања ширења заразне болести ковид 19, носе заштитне маске на начин да покривају нос и  уста и да одржавају међусобно растојање од најмање два метра.

10. На јавним мјестима и јавним површинама на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два физичка лица од најмање два метра, ношење заштитних маски је обавезно.

11. Изузетно од  обавезе из тачке 9. ове наредбе  изузета су сљедећа физичка лица:

    1) дјеца предшколског узраста,

    2) извођачи приликом наступа на културним, музичким и другим догађајима,

    3) лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру објекта предвиђених за     ту намјену,

    4) гости у угоститељским објектима за вријеме  конзумације пића и хране,

    5)  лица са  инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,

12.  Правна лица и  предузетници обавезни су да спроводе сљедеће мјере у затвореном простору :

        1) обезбједе одржавање физичке дистанце односно међусобног рстојања између два физичка лица од најмање два метра,

     2) на улазу, односно излазу из затвореног простора, истакну обавјештење о броју физичких лица која  истовремено могу да бораве у том затвореном простору, а да при томе буде испоштована мјера физичке дистанце од два метра и обавјештење да није дозвољен улазак, односно боравак физичких лица без кориштења заштитних маски, осим за вријеме конзумације пића и хране у угоститељским објектима,

    3) на улазу, односно излазу из затвореног простора, обезбједе упутство за правилну дезинфекцију руку  и средство за дезинфекцију руку физичких лица, која подразумјевају дезинфекционо средство на бази алкохола у коцентарацији 70% које је уписано у регистар хемијских средстава  и које има одобрење за употребу,

    4) обезбједе одржавање хигијене и дезинфекцију пословних просторија,

   5) обезбједе заштитне маске физичким лицима који немају маске приликом уласка у затворени простор.

13. Изузетно од обавезе из тачке 12. подтачка 1) ове наредбе изузимају се физичка лица:

    1) у просторијама у којима је организовано служење оброка-менза, за вријеме     конзумирања хране и пића и  

    2) лица са инвалидитетом.

14. Изузетно од обавезе из тачке 12. подтачка 2) ове наредбе изузимају се физичка лица у производним погонима у којима није могуће оржавање дистанце због организције радног процеса или распореда средстава за рад.

15. Општинска управа је дужна радити у складу са уредбама и закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације, важећом Наредбом о обавезном спровођењу мјера заштите запослених у Општинској управи општине Рибник од болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) и инструкцијама  Министарства управе и локалне самоуправе, а с тим у вези :

1) на улазу у све службене просторије ограничава се број особа које могу истовремено да уђу и бораве у просторијама управе,

2) обавезно је одржавање растојања између грађана од најмање два метра, уз благовремено предузимање  мјера дезинфекције и појачане хигијене,

3) на радним мјестима у шалер сали и матичној служби обезбјеђује се физичка провидна баријера која пружа заштиту запосленом и кориснику.

16. Предузећа и установе чији је оснивач општина Рибник дужне су организовати рад у складу са важећим наредбама и другим актима Републичког и Општинског штаба за ванредне ситуације.

17. Контролу придржавања и спровођења мјера из ове наредбе врши Министарство унутрашњих послова, надлежни инспектори, комунални полицајац и други овлаштени службеници општинске управе Рибник.

18. Непоштовање мјера забране и ограничења из ове наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру (“Службени гласник Републике Српске” бр. 11/15 и 58/19), Законом о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр. 90/17, 42/20 и 98/20) и Уредбом о начину извршавања мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења Ковид 19 (“Службени гласник Републике Српске” бр. 120/21).

19. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник  бр. 01-339-86-82/21 од 16.12.2021.године.

20. Ова наредба ступа на снагу 01.01.2022. године и престаје да важи 31.01.2022. године, а  биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник”.

Начелник општине

Небојша Караћ

29 децембар, 2021.

Празнични пријем за представнике јавних установа и предузећа

Поводом наступајућих новогодишњих и божићних празника, начелник општине Рибник Небојша Караћ је данас у 11:00 часова у просторијама општинске управе  организовао пријем за представнике јавних васпитно-образовних установа и то: ЈПУ “Србија” Рибник, ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” Рибник,  ЈУ ОШ “Никола Мачкић” Превија,  ЈУ ОШ “Петар Кочић” Ситница, ЈУ СШЦ “Лазар Ђукић” Рибник,  а потом у 13:00 часова  и за представнике осталих јавних установа и предузећа и то: ЈЗУ “др Драган Војводић” Рибник, ЈУ “Културно спортски центар Рибник”, ЈУ  “Центар за социјални рад” Рибник, ЈУ “Народна библиотека Рибник”, ЈУ “Туристичка организација општине Рибник”, КП “Рибник” а.д. Ватрогасно друштво Рибник, ШГ “Рибник”,  Пошта Рибник и Полицијска станица Рибник.

На пријему су размјењене честитке поводом наступајућих празника и изражена нада да ће сарадња општинске управе и јавних установа и предузећа  бити успјешна и у наредној години.

 

28 децембар, 2021.

Празнични пријем за представнике удружења проистеклих из рата и представнке црквених општина

Поводом наступајућих новогодишњих и божићних празника, начелник општине Рибник Небојша Караћ је данас у 11:00 часова у просторијама општинске управе  организовао пријем за представнике Општинске борачке организације и удружења проистеклих из рата :Удружење РВИ општине Рибник, Удружење ратних заробљеника и логораша и Удружење ветерана и бораца “Орлови”, а потом у 13:00 часова  и за представнике црквених општина СПЦО Рибник, СПЦО Превија, СПЦО Врбљани, СПЦО Кључ, СПЦО Чађавица и Светоархангелског манастира Трескавац.

На пријему су размјењене честитке поводом наступајућих празника и изражена нада да ће сарадња општинске управе и борачких удружења односно  сарадња општинске управе и  црквених општина  бити успјешна и у наредној години.