Све новости

15 април, 2024.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИПРАВНИКЕ

На основу  члана 7. и 8. Правилникa о суфинансирању рада приправника  (“Службени гласник општине Рибник” бр. 1/20),члана 66. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/17), Начелник општине Рибник  објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИПРАВНИКЕ

 

I

            Обавјештавамо приправнике ВСС пријављене на евиденцији Завода за запошљавање,  

да имају могућност да приправнички стаж одраде код послодаваца  који су Општини Рибник пријавили потребу за приправницима високе стручне спреме одређених звања.

            На основу пријава заинтересованих послодаваца Јавни позив се објављује за  3 приправника сљедећих звања:      

            1. дипл.социјални радник...................................................................................1 извршилац    2. дипл.педагог.....................................................................................................1 извршилац

3. дипл.инжењер саобраћаја...............................................................................1 извршилац

 

II

Статус и опис послова 

            Приправником се у смислу овог јавног позива сматра лице које први пут заснива радни однос у ВСС степену стручне спреме или звања, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у ВСС степену стручне спреме, а који траје годину дана.

            Вријеме проведено у радном односу код других послодаваца урачунава се у приправнички стаж.

            Приправнички стаж и стручно оспособљавање приправника обавља се на основу закона и релевантних прописа послодавца, а у складу са Уговором о обављању приправничког стажа којег приправници закључују са послодавцем.

            Износ којим Општина Рибник суфинансира бруто плату приправника по једном приправнику на мјесечном нивоу је 1400 КМ бруто.

            Уколико би у складу са актима послодаваца, примања приправника код тог  послодаваца била већа у односу на износ који суфинансира општинска управа разлика у примањима приправника иде на терет послодаваца.

 

 

III

Услови

            На Јавни позив за приправнике може се пријавити кандидат уколико:

 1. Има завршен одговарајући факултет, ВСС стручна спрема VII степен,
 2. Налази се на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске и
 3. Није обавио приправнички стаж у траженом степену образовања и занимања.

 

IV

Потребна документација

            Пријава на Јавни позив подноси се на прописаном образцу, који се може преузети у шалтер сали Општинске управе Рибник или интернет сајту Општине.

            Уз пријаву на Јавни позив кандидати су дужни у оригиналу или овјереној копији  доставити:

 1. Доказ о завршеном факултету(овјерена копија дипломе или увјерење о дипломирању);
 2. Доказ да се налази на евиденцији Завода за запошљавање и да није одрадио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме или звања;
 3. Просјек оцјена за вријеме студија;
 4. Доказ да је лице члан породице погинулог борца или ратног војног инвалида; да је лице са инвалидитетом, лице без родитеља и да је лице члан породице која прима социјалну помоћ; (достављају само кандидати који припадају некој од наведених категорија),
 5. Краћу биографију.

V

Поступак избора

            Поступак избора приправника по Јавном позиву обавља Комисија за избор приправника, која ће са свим кандидатима који испуњавају услове Конкурса обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

            У поступку избора Комисија утврђује ранг листу на основу критерија утврђених Правилником о суфинансирању рада приправника  (“Службени гласник општине Рибник” бр. 1/20).

            Одлуку о избору кандидата чији ће приправнички стаж бити  суфинансиран  од стране Општине доноси  Начелник општине.

 

VI

 Рок за подношење пријава

            Овај позив ће бити објављен на огласној плочи општинске управе Рибник, интернет сајту општине, локалној радио станици и Заводу за запошљавање-Биро Рибник.

            Пријаве на јавни позив са потребном документацијом се достављају до 25.04.2024. године.

            Пријаве се могу доставити лично у шалтер салу Општинске управе Рибник или путем поште на адресу: Општина Рибник, Трг 9. јануар са назнаком: “Комисији за избор приправника.”

                                                                                                             

                                                                                                             

Број:01-123-2/24                                                                                   Начелник општине

Датум:15.04.2024.год.                                                                           Небојша Караћ

 

15 април, 2024.

РАНГ ЛИСТA правних и физичких лица који испуњавају услове за обављање техничког прегледа објеката изграђених на подручју општине Рибник

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА РИБНИК

НАЧЕЛНИК

Комисија за преглед приспјелих пријава по Јавном конкурсу за правна и физичка лица заинтересована за вршење техничког прегледа објеката изграђених на подручју општине Рибник

 

Број: 01-360-63-13/24

Датум: 12.04.2024.године

На основу тачке 7. Јавног  конкурса за подношење пријава за учешће у раду комисија за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Рибник, број: 01-360-63/24 од 11.03.2024. године, Комисија за преглед приспјелих пријава по Јавном конкурсу за правна и физичка лица заинтересована за вршење техничког прегледа објеката изграђених на подручју општине Рибник, објављује:

 

РАНГ ЛИСТA

правних и физичких лица који испуњавају услове за обављање техничког прегледа објеката изграђених на подручју општине Рибник

 

 Након комисијског прегледа и обраде приспјелих пријава, усвојена је ранг листа правних и физичких лица која испуњавају услове за обављање техничког прегледа објеката на подручју општине Рибник, како слиједи:

 

 1. „УНИС“ институт за екологију, заштиту на раду и заштуту од пожара из Пала;
 2. „ПЛАН“ д.о.о из Бања Луке;
 3. Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ д.о.о. из Бања Луке;
 4. „ПРОТЕХНИК“ д.о.о. из Источног Сарајева;
 5. „ТИМАРАЦ-ПРОЈЕКТ“ д.о.о из Бања Луке;
 6. „РАДИС“ д.о.о. из Источног Сарајева;
 7. „РОУТИНГ“ д.о.о. из Бања Луке;
 8. Бранко Штула дипл. инж. грађевинарства из Бања Луке,  ул. Паве Радана бр. 12.;
 9. Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. из Бања Луке.

           

Усвoјена ранг листа, биће објављена на огласној плочи Општинске управе Рибник и службеној интернет страници општине Рибник.

 

КОМИСИЈА

1. ___________________________;

  Мирко Милетић, предсједник

2.  ___________________________;

    Горан Савић, члан

   3. ___________________________.

    Ђорђо Галић, члан

08 април, 2024.

Приједлог плана управљања спомеником  природе „врела сане“ за период 2024-2034. године

На основу члана 15. Закона о заштити природе  (Службени гласник РС број: 20/14), Одјељење за привреду, обавјештава заинтересовану јавност о

Стављању на увид јавности приједлог плана управљања спомеником  природе „врела сане“ за период 2024-2034. године

Јавно предузеће шумарства „Шуме Републике Српске“, Шумско газдинство „Лисина„ Мркоњић Град, Шумско газдинство „Рибник„ Рибник, као управљач заштићеног подручја Споменик природе „Врела Сане“ доставило је Министарству за просторно уређење, грађење и заштиу животне средине Републике Српске Приједлог плана управљања Спомеником природе „Врела Сане“ за период од 2024-2034. године.

            У складу са чланом 15. Закона о заштити природе  (“Службени гласник РС”, број: 20/14), током израде аката о заштити природних вриједности, планова управљања, као и других аката који се доносе сходно Закону о заштити природе, осигурава се учешће заинтересоване јавности, путем јавног увида.

Општина Рибник , на чијем се локалитету налази подручје објављује почетак јавног увида у Приједлог плана управљања Спомеником природе „Врела Сане“ за период од 2024-2034. године путем огласне плоче у згради Општинске управе општине Рибник и на званичној web страници општине Рибник.

Заинтересована јавност може доставити примједбу или мишљење у року од 30 дана од дана објављивања Приједлога плана управљања Спомеником природе „Врела Сане“ за период од 2024-2034. године, у писаној форми поштом на адресу општина Рибник, Одјељење за привреду, Трг девети јануар, 79288 Горњи Рибник, или лично у центру за пружање услуга грађанима (Шалтер сала) или на e-mail: z.stojicic@mgr.vladars.net.

            Све предметне примједбе и мишљења, као и мишљење општине Рибник биће прослеђени Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС на даље поступање.

Начелник одјељења

Мирко Милетић, дипл. ек.

 

ПЛАН УПРАВЉАЊА 

01 април, 2024.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ

Број:01-123-1/24

Датум:01.04.2024. године

 

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању рада приправника   (“Службени гласник општине Рибник” бр. 1/20) и члана 66. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/17),  Начелник општине Рибник  упућује:

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ

 

I

Обавјештавамо послодавце који  регистровано сједиште дјелатности имају на подручју општине Рибник, да Општина Рибник може на основу планираних буџетских средстава за 2024. годину преузети обавезу суфинансирања бруто плате одређеног броја приправника са ВСС  и у том смислу их позивамо да пријаве потребу за запошљавањем приправника ВСС са одговарајућим стручним звањем.

            Износ којим Општина Рибник суфинансира бруто плату приправника по једном приправнику на мјесечном нивоу је 1400 КМ бруто.

             Уколико би у складу са актима послодаваца, примања приправника код послодаваца била већа у односу на износ који суфинансира општинска управа разлика у примањима приправника иде на терет послодаваца.

 

II

Право на пријаву имају послодавци који имају регистровано сједиште дјелатности на подручју општине Рибник.

            Пријаве на јавни позив се подносе Начелнику Општине на прописаном образцу.

            У пријави на Јавни позив, заинтересовани послодавци поред података о потребном броју приправника одређених квалификација, достављају и основне податке о предузећу или Установи/институцији (назив, сједиште, дјелатност, лице за заступање, ЈИБ, број жиро рачуна).

          

III

Пријаве на јавни позив достављају се Начелнику општине до 10.04.2024. године.

Образац пријаве заинтересовани послодавци могу преузети на интернет страници Општине или лично у шалтер сали Општинске управе Рибник.

Начелник општине

 Небојша Караћ

29 фебруар, 2024.

ПОЗИВ ПОСЈЕДНИЦИМА ПАРЦЕЛА 7/31-1, у К.О. Долови

Број: 01- 477-1/24

Датум :29.02.2024. године

ОПШТИНА РИБНИК

ЧАЂАВИЦА ББ

К.О. ДОЛОВИ

ПОСЈЕДНИЦИМА ПАРЦЕЛА 7/31-1, у К.О. Долови

 

Предмет: ПОЗИВ, доставља се –

 

Поштовани,

 

Службена евиденција Општине Рибник располаже захтјевима грађана који се односе на куповину земљишта у власништву Општине Рибник а којима је је у периоду непосредно  након завршетка ратних дејстава, као избјеглим и расељеним лицима тадашње руководство општине додјелило земљиште у власништву Општине Рибник ради изградње стамбених објеката. Правилан поступак за додјелу земљишта никада није спроведен те из истог разлога ни грађани који су на општинском земљишту саградили стамбене објекте нису могли бити уписани као власници нити земљишта нити поменутих објеката, стога позивамо посједнике парцела К.О. Долови, да дана 12.03.2024. године, (уторак), у 11 часова, у сали Скупштине Општине Рибник, присуствују састанку ради упознавања са процедуром припреме рјешавања имовинскоправних односа на наведеним парцелама те да донесу сву расположиву документацију у вези парцеле која је предмет њиховог имовинскоправног захтјева.

 

 Начелник општине

 Небојша Караћ