Novosti

10 jul, 2023.

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 100m2 m sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom

Broj: 01- 330-15 /23

Datum :  10.07. 2023. godine

                        

Na osnovu člana 6. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima” i Sporazuma zaključenog između Opštine Ribniki humanitarne organizacije „MUSLIM AID ASSOCIATION“ Sarajevo, kojim su osigurana sredstva 80% i vlastitog učešća korisnika 20% u cilju osnaživanja socijalno ugroženih osoba, žena i mladih osoba na području opštine Ribnik, Načelnik opštine raspisuje:

 

 JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 100m2 m sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom

 

Opština Ribnik u saradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid Association sa sjedištem u Sarajevu  raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjele 20  plastenika od 100 m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom. Projekat sufinansiraju opština Ribnik, 40%, nevladina organizacija Muslim Aid Association, 40% i krajnji korisnik sa 20% od ukupne cijene plastenika i opreme.  

 

I PRAVO UČEŠĆA

 

Pravo na učešće u Projektu imaju  socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja opštine Ribnik koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili je zemljište u vlasništvu  članova uže porodice po pravoj liniji (majka, otac, djed...), kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Pravo na dodjelu plastenika sa dodatnom opremom nemaju lica koja su dobila  donaciju plastenika od opšine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u zadnjih tri godine.  Pravo učešća nemaju članovi uže porodice zaposlenika Muslim Aid Sarajevo.

 

II USLOVI

 

Podnosilac prijave  treba da ispunjava sljedeće uslove:

 

 • da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima, žene bez obzira na dob ili mlada osoba u dobi od 18 do 35 godina, sa prebivalištem na području opštine Ribnik,
 • da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju ili da je poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju uzeto na korištenje ili u zakup i da se isto nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju,
 • da postoji mogućnost navodnjavanja plastenika,
 • da u trenutku podnošenja zahtjeva za učešće u ovom projektu da li podnosilac prijave ima ili nema plastenik i ako posjeduje plastenik (u svom posjedu ili posjedu  člana užeg domaćinstva)  navesti površinu u  m²,
 • da će sufinansirati 20% (630,00 KM) od nabavne cijene plastenika sa dodatnom opremom,
 • da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje,
 • da u posljednje tri godine nije ostvarivao-la pravo na donaciju, dodjelu ili sufinanciranje plastenika, od opštine/grada, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija,
 • da će dodijeljeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja ugovora.

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Podnosioci zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Aplikacijski formular za prijavu na Javni poziv preuzima se u šalter sali opštine Ribnik.
 2. Potvrda o prebivalištu (CIPS prijava) ili kopija lične karte.
 3. Ovjerena kućna lista.
 4. Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva izdat od Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice ili ovjerena izjava kojom se garantuje da je lice nezaposleno.
 5. Potvrde iz škole/fakulteta ovjera tekućeg semestra u indeksu ili potvrda o pohađanju za studenta; za učenike dostaviti uvjerenje/potvrdu iz škole, za djecu/izdržavane članove domaćinstva  priložiti rodni list.
 6. Uvjerenje ili drugi dokaz o visini prihoda za svakog zaposlenog člana domaćinstva sa kućne liste (za penzionere posljednji ček od penzije ili potvrda izdata od banke).
 7. Vlasništvo ili posjed nad parcelom koja se namjerava koristiti za instaliranje plastenika (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista, kao i ugovor o zakupu/korištenju parcele ne kraći od 3 godine).
 8. Dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list ili dokaz o razvodu braka ili drugi dokument kojim aplikant može dokazati da je samohrani roditelj).
 9. Dokaz da je podnosilac zahtjeva i/ili član domaćinstva (dijete, bračni drug sl.) osoba sa invaliditetom (potvrda/mišljenje stučne medicinske komisije o utvrđenom invaliditetu).
 10. Ovjerena izjava da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom pozivu da li ima ili nema plastenik površine m2 u svom posjedu ili posjedu užeg člana domaćinstva.
 11. Ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora.
 12. Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednje 3 godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od opštine/grada, Ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija.
 13. Ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa dodatnom opremom (630,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje Potrebna izjava za uslove pod rednim brojevima 10., 11., 12., 13. se podnosi na zajedničkom obrascu „IZJAVA“,  koja se može preuzeti u šalter sali opštine Ribnik.

Ukoliko se prilikom bodovanja kandidata utvrdi nedostatak dokumentacije iz gore navedenih stavki, kandidat će biti eliminisan iz dalje procedure odabira za dodjelu plastenika.

Komisija zadržava pravo naknadne provjere dokumentacije ukoliko se ukaže potreba za tim kao i mogućnost naknadne dopune dokumentacije u posebnim slučajevima.

 

IV PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

 

Komisiju za odabir korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom imenuje Načelnik opštine.

 

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika čine najmanje 3 člana od kojih su dva člana predstavnici opštine Ribnik, a jedan član predstavnik humanitarne organizacije Muslim Aid Association.

 

Zadatak Komisije je:

      -   pregled prispjelih prijava,

      -   evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva,

      -   obavljanje uviđaja na licu mjesta,

      -   izrada zapisnika o radu i sačinjavanje rang liste korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za

          bodovanje,

     

Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči opštine i službenoj web stranici i dostavlja Muslim Aid  BiH na dalju proceduru.

Između NVO Muslim Aid Association, Opštine i odabranih korisnika zaključit će se tripartitni ugovori kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze učesnika u ovom Projektu.

 

NAPOMENA:

 

• Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika i opreme obavezni su prisustvovati edukaciji.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti šalter sali opštine Ribnik i na službenoj web stranici www.opštinaribnik.org.

Obrasce zahtjeva zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol opštine Ribnik sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika i opreme“, a rok za podnošenje zahtjeva je 30 kalendarskih dana, od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici opštine Ribnik, te na oglasnoj ploči opštine Ribnik.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu opštine Ribnik, služba za poljoprivredu, svakim radnim danom od 07:30-15:30 sati i na kontakt telefon 050/430-070.

Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Načelnik opštine 

Nebojša Karać

Podeli: