Novosti

20 jul, 2023.

JAVNI POZIV za prodaju službenih vozila Opštine Ribnik, sistem zatvorenih ponuda

 

Na osnovu Odluke Skupštine opštine o prodaji službenih vozila (Službeni glasnik opštine Ribnik broj 04/23), i člana 6. Pravila o postupku sprovođenja javnog nadmetanja – licitacije za prodaju službenih vozila Opštine Ribnik, Komisija za prodaju službenih vozila objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prodaju službenih vozila Opštine Ribnik, sistem zatvorenih ponuda

 

  1. PREDMET PRODAJE

- Predmet licitacije je prodaja službenih vozila u vlasništvu Opštine Ribnik:

LOT 1. motorno vozilo sledećih karakteristika:

- vrsta vozila: putničko,

- marka vozila: Škoda

- tip vozila: Fabija,

- oblik karoserije: limuzina,

- broj šasije: TMBES45J1B3209015,

- broj motora: CAYD46454,

- godina proizvodnje: 2011,

- snaga motora (kW): 55,

- radna zapremina(cm³): 1598,

- boja vozila: siva,

- broj pređenih kilometara: 392027.

 

LOT 2. motorno vozilo sledećih karakteristika:

- vrsta vozila: putničko,

- marka vozila: Škoda

- tip vozila: Fabija,

- oblik karoserije: limuzina,

- broj šasije: TMBES45J0B3212570,

- broj motora: CAYD57499,

- godina proizvodnje: 2011,

- snaga motora (kW): 55,

- radna zapremina(cm³): 1598,

- boja vozila: siva,

- broj pređenih kilometara: 344829.

 

- Navedena vozila prodaju se po sledećim početnim cijenama:

  1. za vozilo iz člana 1. stav 1. – 2 702,14 KM,
  2. za vozilo iz člana 1. stav 2. – 3 176,20 KM,

 

2. NAČIN PRODAJE

- Prodaja navedene imovine izvršiće se putem javnog nadmetanja - licitacije sistemom zatvorenih ponuda. Prodaja se vrši po načelu „viđeno – kupljeno“, nakon čega se naknadne reklamacije ne uvažavaju.

- Kriterijum za najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena, koja ne može biti niža od naznačene najniže cijene.

 

3. PRAVO UČEŠĆA

- Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu, dokaz o uplati depozita u iznosu od 300,00 (tri stotine) KM.

- Depozit se uplaćuje isključivo u konvertibilnim markama (KM) na Jedinstveni račun trezora Opštine Ribnik broj: 5552000061037459, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka, svrha uplate: depozit za licitaciju.

- Uplaćeni depozit se vraća učesnicima čije ponude ne budu prihvaćene i to u roku od 7 (sedam) dana nakon završene licitacije, a pobjedniku licitacije uplaćeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cijenu imovine.

- Pravo učešća u postupku licitacije nemaju zaposleni u Opštinskoj upravi Ribnik, kao i članovi njihove uže porodice.

 

4. PREGLED IMOVINE I PODNOŠENjE PONUDA

- Navedena imovina prodaje se po sistemu „viđeno-kupljeno“ i može se pogledati na parkingu ispred zgrade opštinske uprave Ribnik od 21.07.2023. do 04.08.2023. godine u vremenu od 08:00 do 14:00 časova, uz prethodnu najavu kontakt osobi: Goran Stanarević telefon 065/839-781 ili Lazar Janjić, telefon 050/430-073.

- Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti na kojoj je naveden naziv primaoca, naznaka „Ponuda za prodaju pokretne imovine – NE OTVARAJ“ i naziv i adresa ponuđača u lijevom gonjem uglu.

- Ponude se predaju neposredno u šalter sali opštinske uprave Ribnik ili putem pošte na adresu: Opština Ribnik, Trg 9. januar bb, 79288 Ribnik do 04.08.2023. godine do 15:00 časova.

- Javno otvaranje ponuda, uz prisustvo ponuđača, održaće se 08.008.2023. godine u sali Skupštine opštine Ribnik sa početkom u 12:00 časova.

 

5. SADRŽAJ PONUDE

- Učesnik licitacije dostavlja sledeću dokumentaciju:

1. Ponudu na propisanom obrascu u kojoj se nalaze sledeći podaci:

a) podatke o pravnom licu: naziv pravnog lica, adresa i kontakt telefon, broj žiro računa i naziv banke kod koje je otvoren, JIB, ime i prezime ovlašćenog lica za zastupanje u postupku licitacije, rješenje o upisu u sudski registar ili izvod iz sudskog registra (ne stariji od tri mjeseca, original ili fotokopija ovjerena od strane nadležnog organa), potpis ovlašćene osobe i pečat i ponuđenu cijenu za predmet licitacije (izraženu u KM sa dvije decimale),

b) podatke o fizičkom licu: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i kontakt telefon, broj tekućeg računa i naziv banke kod koje je otvoren, JMBG, potpis fizičkog lica i ponuđenu cijenu za predmet licitacije,

2. Dokaz o uplati depozita,

- Ponuda koja ne bude sadržala tražene dokumente (potrebnu dokumentaciju) u skladu sa Pravilima, te ponuda primljena nakon datuma i vremena naznačenog u ovom pozivu, kao i ponuda čija je cijena niža od utvrđene početne prodajne cijene neće se uzeti u razmatranje.

 

6. OSTALE INFORMACIJE

- Javni poziv i Pravila o postupku sprovođenja javnog nadmetanja – licitacije za prodaju pokretne imovine Opštine Ribnik mogu se pruzeti u šalter sali Opštinske uprave Ribnik i na internet stranici Opštine Ribnik: www.opstinaribnik.org

- U prilogu javnog poziva je Obrazac za ponudu, kojeg ponuđači popunjavaju i na kojem dostavljaju svoje ponude.

- Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Goran Stanarević telefon 065/839-781.

 Prilog:                                                                                                                 

Obrasci ponude:      

  •  Obrasci                                                       

                                                                                           

   Predsjednik komisije

  Goran Stanarević, dipl.inž

Podeli: