Novosti

21 avgust, 2023.

Obavještava se zainteresovana javnost o donošenju rješenja o ekološkoj dozvoli

Broj: 04-96-2-26/17

Datum: 11.08.2023. god.

Odjeljenje za privredu na osnovu  člana  90. i 94. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 71/12, 79/15, 70/20), i člana 3. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju Ekološku dozvolu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 124/12) i člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/02, 87/07 i 50/10, 66/18),  obavještava zainteresovanu javnost:

 

O DONOŠENjU RJEŠENjA O EKOLOŠKOJ DOZVOLI

         

Preduzeću “Valan” d.o.o. Ribnik, obnovljena je ekološka dozvola za postrojenje za cijepanje drveta (cjepači) sa pratećim objektima, locirano na parcelama, označenim kao: k.č. br. 22/111-3, k.č. br. 22/107-2 i  k.č. br. 22/107-3, k.o. Zableće, projektovanog kapaciteta pilane 3000 m³ /god. trupaca.

Pogoni i postrojenja za koje se izdaje ekološka dozvola su :

      - Administrativni dio u kojem se nalaze mokri čvor, kancelarija, garderoba i čajna kuhinja.

      - Objekat hale za postrojenje za cijepanje drveta u kojem su smješteni postrojenje za poprečno rezanje trupaca (tračna pila) i hidraulični cjepači drveta.

      - Stovarište sirovina pravougaonog oblika površine 300 m², koje se sastoji od dovoznog puta, istovarne površine, sortirane površine i površine za pripremu šarže za rezanje i cijepanje.

 - Stovarište gotovih proizvoda (cijepanog drveta) površine 350 m², koje se sastoji iz dva dijela: sortirane površine, gdje je složeno cijepano drvo i sa koje se vrši otprema.

 

Dana 15.06.2023. godine, preduzeće “Valan” d.o.o. Ribnik, zastupano od strane odgovornog lica Valan Nemanje,  podnijelo je ovom organu zahtjev za obnavljanje ekološke dozvole za postrojenje za cijepanje drveta (cjepači) sa pratećim objektima u naselju Zableće. Zahjev za obnavljanje ekološke dozvole za predmetno postrojenje upućen je u zakonom predviđenom  roku, dana 13.06.2023. godine.

Za predmetno postrojenje investitoru “Valan” d.o.o. Ribnik, bila je izdata ekološka dozvola od starane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, pod brojem: 15.04.-96-26/18 dana 30.08.2018. godine.

Odjeljenje za privredu opštine Ribnik cijeneći dostavljenu dokumentaciju u postupku obnavljanja ekološke dozvole u skladu sa članom 94. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 71/12, 79/15, 70/20), i Pravilnikom o postupku revizije i obnavljanja ekološke dozvole („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 28/13, 104/17)  donijelo je rješenje o obnavljanju ekološke dozvole za postrojenje za cijepanje drveta (cjepači) sa pratećim objektima smješteno u naselju Zableće, broj: 04-96-2-25-8/17 dana 11.08.2023. godine.

 

Načelnik odjeljenja

Mirko Miletić

Podeli: