Novosti

23 oktobar, 2023.

JAVNI POZIV za jednokratnu novčanu pomoć bračnom paru za pokušaj vantjelesne oplodnje

Broj: 01-532-190/23,

Datum: 23.10.2023. godine

 

            Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16), člana 66. Statuta opštine Ribnik („Službeni glasnik opštine Ribnik br.5/17), te člana 12. tačka 1. Pravilnika o utrošku sredstava za populacionu politiku („Službeni glasnik opštine Ribnik“ br. 6/20), Načelnik opštine r a s p i s u j e:

 

 

JAVNI POZIV

za jednokratnu novčanu pomoć bračnom paru za pokušaj vantjelesne oplodnje

                       

I

(1) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za pokušaj vantjelesne oplodnje, mogu ostvariti parovi koji ispunjavaju sledeće uslove:

   • da su u postupku pokušaja vantjelesne oplodnje,
   • da jedno od bračnih partnera ima prebivalište na teritoriji opštine Ribnik najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva.

 

(2) Ovo pravo mogu ostvariti žene do 50 godina starosti.

 

(3) Iznos sredstava jednokratne novčane pomoći za pokušaj vantjelesne oplodnje po bračnom paru iznosi 2.500,00 KM. U slučaju prijave većeg broja zainteresovanih parova, visina novčane pomoći bila bi umanjena u odnosu na planiranu.

II

Prednost prilikom ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za pokušaj vantjelesne oplodnje imaju:

 

 • Nezaposleni bračni parovi bez potomstva,
 • Bračni parovi bez potomstva od kojih je jedan zaposlen,
 • Zaposleni bračni parovi bez potomstva,
 • Nezaposleni bračni parovi sa potomstvom,
 • Bračni parovi sa potomstvom od kojih je jedan zaposlen,
 • Zaposleni bračni parovi sa potomstvom.

                                                                      

III

(1) Uz prijavu na javni poziv za jednokratnu novčanu pomoć za pokušaj vantjelesne oplodnje zainteresovani parovi dostavljaju sljedeću dokumentaciju u originalu ili fotokopiji:

 

   1. Izvod iz matične knjige vjenčanih ili ovjerena izjava od strane dva svjedoka da par ostvaruje zajednicu života u skladu sa Zakonom kojim se uređuju porodični odnosi ( u slučaju vanbračne zajednice);
   2. Lične karte ili potvrde o prebivalištu (CIPS);
   3. Dokaz da su u postupku pokušaja vantjelesne oplodnje;
   4. Potvrdu o zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti;
   5. Kućna lista;
   6. Pravdanje sredstava dobijenih za ove namjene od opštine Ribnik za 2022. godinu,
   7. Broj tekućeg računa.

           

            (2) Dostavljene prijave za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za pokušaj vantjelesne oplodnje razmatra Komisija za dodjelu jednokratne novčane pomoći za pokušaj vantjelesne oplodnje koju imenuje Načelnik opštine.                                                                   

           

  IV

            (1) Javni poziv biće obajvljen na sajtu opštine Ribnik, lokalnoj radio stanici i oglasnoj ploči opštine.

            (2) Javni poziv za podnošenje zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć za pokušaj vantjelesne oplodnje ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

            (3) Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se u Šalter sali opštine Ribnik ili putem pošte na adresu: Opština Ribnik, Ul. Trg 9. januar bb, 79288  Gornji Ribnik sa naznakom “n/r Komisiji za dodjelu jednokratne novčane pomoći za pokušaj vantjelesne oplodnje“.

 

 Načelnik opštine:

 Nebojša Karać

Podeli: