Novosti

14 novembar, 2023.

Održana 27. redovna sjednica SO Ribnik

27. redovnoj sjednici Skupštine opštine Ribnik prisustvovalo je 12 odbornika, a na dnevnom redu je bilo 11 tačaka.

Skupština opštine je, između ostalog, usvojila nacrt rebalansa budžeta opštine Ribnik za fiskalnu 2023. godinu, i uputili ga na javnu raspravu koja će trajati od 13.11. do 17.11. 2023. godine, za čije provođenje su zadužili Odjeljenje za finansije opštine Ribnik. Razlozi za izradu rebalansa budžeta opštine za 2023. godinu je raspodjela neutrošenih namjenskih sredstava i utvrđenog neraspoređenog suficita iz 2022. raspoloživog za raspodjelu, kao i veće izvršenje poreskih prihoda u posmatranom periodu u odnosu na plan, što se prvenstveno odnosi na porez za lična primanja, kao i transfera viših nivoa vlasti. Ukupno planirani budžetski prihodi nacrtom rebalansa budžeta za 2023. godinu su 5.676.879 KM, što je za 4% ili 204.817 KM više u odnosu na prvobitni budžet. Rashodi planirani nacrtom rebalansa budžeta za ovu godinu su u iznosu 5.063.980 KM, što je 10%  ili 468.605 KM više u odnosu na prvobitni budžet.

Odbornici su usvojili izvještaj o radu JPU „Srbija“ za radnu 2022/23, ali i upoznali se sa Informacijama o radu JU SŠC „Lazar Đukić“ Ribnik, JU OŠ „Desanka Maksimović“ Ribnik, JU OŠ „Nikola Mačkić“ Donja Previja, JU OŠ „Petar Kočić“ Sitnica za školsku 2022/23 i početak 2023/24 godine i JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, ŠG Ribnik za period od 01.01.2023. do 31.08.2023. Naše najveće preduzeće, ŠG Ribnik, koje zapošljava oko 300 radnika, proteklih 8 mjeseci poslovalo je pozitivno sa dobitkom od 65.642,32 KM.

Pored toga, odbornici su usvojili Izvještaj o realizaciji Programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Ribnik za 2022. godinu i Izvještaj o realizaciji Plana utroška sredstva od naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe na području opštine Ribnik za 2022. godinu.

Podeli: