Novosti

03 jul, 2024.

JAVNI POZIV ZA PRIPRAVNIKE

Broj: 01-123-4/24

Datum: 03.07.2024.god.

            Na osnovu  člana 7. i 8. Pravilnika o sufinansiranju rada pripravnika  (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br. 1/20),člana 66. Statuta opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br. 5/17), Načelnik opštine Ribnik  objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA PRIPRAVNIKE

 

I

            Obavještavamo pripravnike VSS prijavljene na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,  

da imaju mogućnost da pripravnički staž odrade kod poslodavaca  koji su Opštini Ribnik prijavili potrebu za pripravnicima visoke stručne spreme određenih zvanja.

            Na osnovu prijava zainteresovanih poslodavaca Javni poziv se objavljuje za jednog   pripravnika zvanja:            

 

            1. dipl.medicinar /sestra zdravstvene njege (240 ECTS).............................1 izvršilac     

 

II

Status i opis poslova 

            Pripravnikom se u smislu ovog javnog poziva smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u VSS stepenu stručne spreme ili zvanja, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u VSS stepenu stručne spreme, a koji traje godinu dana.

            Vrijeme provedeno u radnom odnosu kod drugih poslodavaca uračunava se u pripravnički staž.

            Pripravnički staž i stručno osposobljavanje pripravnika obavlja se na osnovu zakona i relevantnih propisa poslodavca, a u skladu sa Ugovorom o obavljanju pripravničkog staža kojeg pripravnici zaključuju sa poslodavcem.

            Iznos kojim Opština Ribnik sufinansira bruto platu pripravnika po jednom pripravniku na mjesečnom nivou je 1400 KM bruto.

            Ukoliko bi u skladu sa aktima poslodavaca, primanja pripravnika kod tog  poslodavaca bila veća u odnosu na iznos koji sufinansira opštinska uprava razlika u primanjima pripravnika ide na teret poslodavaca.

 

 

 

 

III

Uslovi

            Na Javni poziv za pripravnike može se prijaviti kandidat ukoliko:

  1. Ima završen odgovarajući fakultet, VSS stručna sprema VII stepen,
  2. Nalazi se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i
  3. Nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu obrazovanja i zanimanja.

 

IV

Potrebna dokumentacija

            Prijava na Javni poziv podnosi se na propisanom obrazcu, koji se može preuzeti u šalter sali Opštinske uprave Ribnik ili internet sajtu Opštine.

            Uz prijavu na Javni poziv kandidati su dužni u originalu ili ovjerenoj kopiji  dostaviti:

  1. Dokaz o završenom fakultetu(ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o diplomiranju);
  2. Dokaz da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i da nije odradio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme ili zvanja;
  3. Prosjek ocjena za vrijeme studija;
  4. Dokaz da je lice član porodice poginulog borca ili ratnog vojnog invalida; da je lice sa invaliditetom, lice bez roditelja i da je lice član porodice koja prima socijalnu pomoć; (dostavljaju samo kandidati koji pripadaju nekoj od navedenih kategorija),
  5. Kraću biografiju.

V

Postupak izbora

            Postupak izbora pripravnika po Javnom pozivu obavlja Komisija za izbor pripravnika, koja će sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

            U postupku izbora Komisija utvrđuje rang listu na osnovu kriterija utvrđenih Pravilnikom o sufinansiranju rada pripravnika  (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br. 1/20).

            Odluku o izboru kandidata čiji će pripravnički staž biti  sufinansiran  od strane Opštine donosi  Načelnik opštine.

 

VI

 Rok za podnošenje prijava

            Ovaj poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči opštinske uprave Ribnik, internet sajtu opštine, lokalnoj radio stanici i Zavodu za zapošljavanje-Biro Ribnik.

            Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju do 13.07.2024. godine.

            Prijave se mogu dostaviti lično u šalter salu Opštinske uprave Ribnik ili putem pošte na adresu: Opština Ribnik, Trg 9. januar sa naznakom: “Komisiji za izbor pripravnika.”

 

 

NAČELNIK OPŠTINE

Nebojša Karać

 

Obrazac -prijava za pripravnike

Podeli: